Gazeta PodatkowaIndywidualną interpretację podatkową można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Skarga musi być oparta na zarzucie naruszenia regulacji proceduralnych, dopuszczenia się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Organ interpretacyjny, po uchyleniu interpretacji podatkowej przez sąd administracyjny, ma obowiązek wydać nową – uwzględniającą wytyczne zawarte w wyroku.

Forma kontroli

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje, na wniosek zainteresowanego, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS).

Wniosek może dotyczyć stanu faktycznego – sytuacji już zaistniałej lub zdarzenia przyszłego – sytuacji, która nie miała miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanym przedsięwzięciem. Przedmiotem wyjaśnień nie mogą być przepisy regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych. Dopuszczalne są wnioski pojedyncze (ORD-IN) i wspólne (ORD-WS). Wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej mogą wystosować dwie lub więcej osoby (podmioty) uczestniczące w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mające uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym.

Interpretacja podatkowa nie podlega kontroli instancyjnej. Nie przysługuje od niej odwołanie lub zażalenie. Można ją natomiast zaskarżyć do sądu administracyjnego. Stanowi o tym art. 3 § 2 pkt 4a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę na interpretację podatkową wnosi osoba lub podmiot, do którego została skierowana, czyli jej adresat. Sądowej kontroli wyjaśnień otrzymanych na wspólny wniosek może domagać się tylko zainteresowany występujący jako strona postępowania interpretacyjnego. On składa wniosek i otrzymuje interpretację podatkową.

Wymogi formalne

Skargę należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia doręczenia interpretacji podatkowej adresatowi. Składa się ją zasadniczo za pośrednictwem dyrektora KIS. Termin uznaje się jednak za zachowany także w przypadku wniesienia skargi wprost do sądu administracyjnego przed upływem wspominanych 30 dni. Taka skarga jest niezwłocznie przesyłana dyrektorowi KIS.


Skargę na interpretację podatkową wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego.

Skarga musi zawierać konkretne zarzuty wobec organu interpretacyjnego. Mogą one dotyczyć wyłącznie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczenia się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Skarga na interpretację podatkową – chociaż należy do sformalizowanych pism – nie jest objęta przymusem adwokacko-radcowskim. Nie musi jej sporządzić adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy. Skarżący sam może przygotować odpowiednie pismo. Jeżeli nie potrafi, a nie stać go na zlecenie napisania skargi profesjonaliście, może wystąpić o ustanowienie zastępcy procesowego. Takie wsparcie uzyskuje się w ramach tzw. prawa pomocy. Wniosek o przyznanie prawa pomocy trzeba sporządzić na odpowiednim urzędowym formularzu. Osoby fizyczne wypełniają druk PPF, a osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – PPPr. Wnioskodawca musi wykazać we wniosku, że nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów ustanowienia zastępcy procesowego. Przedstawia szczegółowo swoje dochody i stan materialny. Osoby fizyczne opisują ponadto sytuację rodzinną. Sąd ma prawo wezwać do złożenia dodatkowych oświadczeń lub przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących sytuacji majątkowej, dochodów i stanu rodzinnego, np. wyciągów z rachunków bankowych, odpisów zeznań podatkowych, zaświadczeń o dochodach.

Wniesienie skargi wiąże się z obowiązkiem uiszczenia wpisu stałego w wysokości 200 zł. Opłatę tę można uiścić gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na jego rachunek bankowy. Należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj opłacanego pisma oraz sygnaturę akt sądowych. Sąd administracyjny, w razie braku płatności, wzywa do dopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie (zasadniczo 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o wezwaniu do zapłaty). Skarga nieopłacona w terminie podlega odrzuceniu.

Wyrok sądu

Sąd administracyjny związany jest zarzutami zawartymi w skardze oraz powołaną w niej podstawą prawną. Oznacza to, że nie może uwzględnić innych wad postępowania interpretacyjnego niż zawarte w skardze, a jednocześnie polegające na naruszeniu przepisów proceduralnych, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Wojewódzki sąd administracyjny, uwzględniając skargę, uchyla indywidualną interpretację przepisów podatkowych. Stanowi tak art. 146 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Prawomocny wyrok nie zastępuje jednak uchylonego aktu. Organ interpretacyjny, po zwróceniu mu akt sprawy, ma obowiązek ponownie rozpatrzeć sprawę i wydać interpretację podatkową uwzględniającą wytyczne zawarte w wyroku. Wiążą go wyrażone w orzeczeniu sądowym ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania. Związanie oceną prawną oznacza, że organ interpretacyjny nie może formułować nowych ocen prawnych sprzecznych ze stanowiskiem sądu, lecz musi podporządkować się mu w pełnym zakresie (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 964/17). Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy organ interpretacyjny stwierdzi, że nastąpiła zmiana prawa, uległy zmianie istotne okoliczności faktyczne czy orzeczenie sądowe zostało wzruszone (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Gl 573/17).

Termin wydania interpretacji podatkowej po wyroku sądu administracyjnego wynosi 3 miesiące, licząc od dnia doręczenia przez sąd organowi interpretacyjnemu akt administracyjnych sprawy. Sąd administracyjny zwraca akta po uprawomocnieniu się orzeczenia, załączając jego odpis ze stwierdzeniem prawomocności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 2018-01-18

Jak przygotować firmę do unijnej reformy ochrony danych osobowych? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>