Gazeta PodatkowaOd początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Rozporządzeniem tym dostosowano wzory deklaracji do zmian do ustawy o VAT, które obowiązują również od 1 lipca 2015 r. Podatnicy powinni skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

Kto ma obowiązek składania deklaracji VAT?

Podatnicy VAT obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje za okresy miesięczne – VAT-7 (kwartalne – VAT-7K lub VAT-7D), w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale).

Kwartalne deklaracje mogą składać:

  • mali podatnicy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła limitu określonego w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń (VAT-7K),
  • mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, ale wybrali kwartalne rozliczanie się z podatku, zawiadamiając o tym urząd skarbowy (VAT-7K),
  • podatnicy, którzy ze względu na osiągnięte obroty nie mogą korzystać ze statusu małego podatnika, którzy jednak wybrali kwartalny cykl rozliczeń wiążący się z zaliczkami uiszczanymi za I i II miesiąc kwartału (VAT-7D).

Przy czym należy podkreślić, że podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, co do zasady, nie mogą rozliczać podatku VAT kwartalnie.

Tak więc każdy czynny podatnik VAT, niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, ma obowiązek złożenia deklaracji. Wyjątek od tej zasady dotyczy podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jak wskazano bowiem w art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, podatnicy nie mają generalnie obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie.

Nowy wzór deklaracji

Wzory deklaracji VAT określane są w rozporządzeniu wydawanym przez Ministra Finansów. Z dniem 1 lipca 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Podatnicy powinni więc co do zasady skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.


Nowe wzory druków deklaracji VAT dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl.

Istnieje możliwość stosowania „starych” wzorów deklaracji do rozliczeń, nie dłużej jednak niż za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., z tym że w deklaracji VAT-7, VAT-7K czy VAT-7D podatnicy w części D. nie będą wypełniali poz. 38 „Kwota podatku naliczonego wynikającego ze spisu z natury, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy o VAT”. W nowych wzorach pozycja ta została usunięta, gdyż obecnie przepis ten nie reguluje już zasad odliczania VAT od posiadanych przez podatnika, który utracił prawo do zwolnienia z VAT, zapasów towarów.

„Starych” druków deklaracji nie mogą stosować jednak podmioty dokonujące dostawy towarów oraz świadczące i nabywające usługi, dla których podatnikiem jest nabywca.

Zasady wypełniania nowych deklaracji

Podatnicy, którzy wypełniają nową deklarację VAT, muszą zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość jej wypełnienia. Generalnie większość pozycji w nowych formularzach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D zachowała swoje miejsce i formę, jednak w niektórych sytuacjach należy zapoznać się z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik nr 4 do omawianego rozporządzenia.

Z wprowadzonych do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D zmian wynika, że z wiersza 11 (poz. 27 i 28) wyłączono usługi nabywane od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT umieszczając je w wierszu 12 (poz. 29 i 30) „Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy” – konsekwencją tej zmiany było usunięcie z deklaracji wiersza 11a.

Tak więc sposób wypełniania wiersza 11 i 12 nowej deklaracji VAT zależy generalnie od tego, czy podatnik nabywający usługi ustala miejsce ich świadczenia na podstawie art. 28b, czy na podstawie innego przepisu.

Jak wynika z objaśnień do deklaracji w pozycji 27 i 28 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, z wyłączeniem usług wykazywanych w poz. 29 i 30 (wiersz 12).

W pozycjach tych wykazuje się natomiast łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż Polska.

Zmianie uległ także wiersz 12 „starego” wzoru deklaracji, tj. „Dostawa towarów i świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca” (poz. 32 wypełnia tylko nabywca), który obecnie został podzielony na trzy wiersze (13 – poz. 31, 14 – poz. 32 i 33, 15 – poz. 34 i 35). Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o VAT w zakresie przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia oraz wprowadzenia wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27).

Pozycję 31 wypełnia dostawca i wykazuje on łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8. W tej pozycji wykazuje się wyłącznie transakcje, których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług jest na terytorium Polski. Transakcje, których miejsce jest poza terytorium kraju, wykazuje się w poz. 11 deklaracji.

Natomiast pozycję 32 i 33 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zaś pozycję 34 i 35 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów i usług zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

Natomiast nowością jest dodanie w części D.3. dotyczącej rozliczenia podatku naliczonego poz. 47 deklaracji „Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy”. Wprowadzenie tej pozycji ma na celu ułatwienie organom podatkowym weryfikację dokonanych korekt podatku naliczonego przez dłużników.

Deklaracje VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.

Deklaracje VAT-7K składają mali podatnicy rozliczający podatek za okresy kwartalne, którzy wybrali rozliczenie VAT metodą kasową, jak i ci, którzy nie wybrali tej metody, ale chcą rozliczać VAT kwartalnie.

Deklaracje VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne oraz podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 2015-09-24

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SerwisBudzetowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>