Gazeta PodatkowaBywa, że zakłady pracy wypłacają swoim byłym pracownikom świadczenia, mimo że nie łączy ich już umowa o pracę. Pracodawcy stają wówczas przed dylematem, jak w związku z tym faktem prawidłowo wywiązać się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.


30 czerwca br. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Obliczając zaliczki na podatek, uwzględnialiśmy mu podwyższone koszty pracownicze oraz kwotę zmniejszającą podatek. Wynagrodzenie za czerwiec br. wypłaciliśmy pracownikowi 10 lipca 2019 r. Czy ustalając zaliczkę na podatek od tej należności, należało zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek?

Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po ustaniu zatrudnienia podlega zaliczeniu do przychodów ze stosunku pracy. Prawo do otrzymania tego świadczenia wynika bowiem z wiążącego wcześniej pracownika z pracodawcą stosunku pracy. Tym samym od wartości takiego przychodu zakład pracy musi obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Gdy pracodawca stosował pracownikowi podwyższone koszty pracownicze, także uwzględnia je w tej wysokości przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu stosunku pracy. Jest to jednak uwarunkowane tym, że stan faktyczny przedstawiony w oświadczeniu o stosowanie podwyższonych kosztów złożonym przez pracownika nie uległ zmianie (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-276/16/DP).

Pracodawca przy ustalaniu zaliczki na podatek z wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po ustaniu zatrudnienia powinien ją obniżyć o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof (46,33 zł), jeśli pracownik nie poinformował pracodawcy o zmianie stanu faktycznego wynikającego ze złożonego wcześniej oświadczenia PIT-2. Takie stanowisko wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 30 stycznia 2017 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa oraz wydawanych interpretacji podatkowych (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 maja 2019 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.162.2019.2.JG1).


Planujemy wypłacić byłemu pracownikowi-emerytowi ze środków ZFŚS zapomogę losową w związku ze śmiercią jego małżonka. Świadczenie to wyniesie 4.000 zł. Czy z jego wypłatą wiąże się obowiązek odprowadzenia przez nas zryczałtowanego 10% podatku?

Emeryt (rencista), otrzymując od byłego pracodawcy zapomogę, uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy. Może on jednak korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof. Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Bez względu na ich wysokość wolne od podatku dochodowego są zapomogi losowe otrzymane z funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra. Natomiast zapomogi losowe sfinansowane z innych źródeł są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł.

Jeśli zatem pracodawca wypłaci byłemu pracownikowi-emerytowi zapomogę w wysokości 4.000 zł z powodu śmierci małżonka, finansując ją ze środków ZFŚS, cała wartość tego świadczenia będzie wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof.


Zatrudniałem w firmie na podstawie umów o pracę 3 osoby fizyczne. Z końcem czerwca br. doszło do rozwiązania stosunków pracy ze wszystkimi pracownikami. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek w trakcie 2019 r. sporządzić deklarację PIT-4R i przekazać ją do urzędu skarbowego oraz PIT-11 dla urzędu skarbowego i byłych pracowników?

Zakłady pracy jako płatnicy podatku dochodowego mają obowiązek sporządzania deklaracji rocznych PIT-4R. Deklarację tę należy przesłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca zaprzestanie prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. W takim przypadku deklarację PIT-4R jest obowiązany przekazać w terminie do dnia zaprzestania tej działalności. Zatem w opisanej sprawie pracodawca powinien dostarczyć urzędowi skarbowemu deklarację PIT-4R do 31 stycznia 2020 r. przy założeniu, że wcześniej nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei zasadą jest, że informacje PIT-11 należy przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Z kolei pracownikom informacje te płatnicy mają obowiązek przekazać do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli jednak w trakcie roku podatkowego u pracownika ustanie obowiązek poboru zaliczek na podatek, płatnik na zasadzie wyjątku sporządza PIT-11, tylko gdy pracownik złoży pracodawcy pisemny wniosek o wystawienie tej informacji. Wówczas w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez pracownika płatnik musi sporządzić i przekazać takiemu pracownikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11.


Z dniem 31 maja br. rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę z powodu jego przejścia na emeryturę, ale od 1 czerwca r. zawarto z nim umowę o dzieło. Po otrzymaniu należności za dzieło pracownik zwrócił się z wnioskiem o wystawienie PIT-11. Czy w jednym PIT-11 należy wykazać należności ze stosunku pracy i z umowy o dzieło?

TAK. Od 2019 r. zmienił się zakres informacji wykazywanych w PIT-11. Obecnie w informacji PIT-11 płatnicy mają obowiązek wykazywać wypłacone podatnikowi w trakcie roku podatkowego podlegające opodatkowaniu m.in. należności ze stosunku pracy i przychody z działalności wykonywanej osobiście, w tym np. z umowy zlecenia i o dzieło. Zatem płatnik, wystawiając na wniosek byłego pracownika PIT-11, powinien wykazać uzyskane przez niego w 2019 r. przychody z stosunku pracy i z tytułu umowy o dzieło.

autor: Ewelina Piotrowska
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 2019-07-11

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UmowyoPrace.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>