Gazeta PodatkowaW 2022 r. po raz kolejny wydłużone zostały ostateczne terminy na realizację obowiązków sprawozdawczych. M.in. spółki handlowe, z wyjątkiem dotyczącym tych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, mają 3 miesiące więcej m.in. na zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego czy przygotowanie sprawozdania z działalności, a także na zatwierdzenie tych sprawozdań. Nie zmieniono natomiast terminu na przekazanie przez spółki jawne i partnerskie bez pełnej księgowości oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia w KRS rocznego sprawozdania finansowego.

Wydłużenie terminów

10 marca 2022 r. zmienione zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów… (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 ze zm.).

Nowe przepisy rozporządzenia odnoszą się do jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) – z wyjątkami dotyczącymi jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (zob. § 3a ust. 2 rozporządzenia) oraz jednostek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tym miejscu należy wskazać, że spółki handlowe, w tym te, w których udziały bądź akcje posiada Skarb Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych, nie są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych.

Dla wskazanych podmiotów przesunięto o 3 miesiące m.in. następujące ostateczne terminy:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości), sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 1), zatwierdzenia sprawozdania finansowego (art. 53 ust. 1),
  • sporządzenia sprawozdania z działalności (art. 49 ust. 1), sprawozdania na temat informacji niefinansowych (art. 49b ust. 9), sprawozdania z płatności (art. 63f ust. 1),
  • sporządzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego (art. 63c ust. 2 i ust. 4) oraz sporządzenia: sprawozdania z działalności grupy kapitałowej (art. 55 ust. 2a), sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych (art. 55 ust. 2c), sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania z płatności (art. 63g ust. 1).

Inny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego obowiązuje spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki wymienione w § 3b rozporządzenia.

Wydłużone terminy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r. (§ 10aa rozporządzenia).

Wydłużone terminy a K.s.h.

Wskazane rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 15zzh ust. 1 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Ważne jest, że art. 15zzh ust. 2 specustawy przesądza o tym, że ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego wynikający z przepisów K.s.h. nie jest decydujący w sytuacji, gdy w rozporządzeniu określono inne terminy. Oznacza to, że ostateczny termin na przeprowadzenie zwyczajnych zgromadzeń wspólników (zwyczajnych walnych zgromadzeń) jest wydłużony o 3 miesiące (nie dotyczy to spółek nadzorowanych przez KNF).

Przekazanie dokumentów do KRS

Wydłużenie terminu na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powoduje automatycznie, że jest więcej czasu na przekazanie dokumentów finansowych do KRS.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki składa je wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym (art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, należy je złożyć w KRS dwukrotnie, tj. w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami.

Rok 2022 nie przyniósł większych zmian w zasadach przekazywania dokumentów finansowych do KRS. Wyjątek dotyczy zmian związanych z modyfikacją zasad podpisywania sprawozdań finansowych (patrz ramka). Dlatego też, tak jak w ubiegłych latach, dokumenty finansowe składane są do KRS, co do zasady, w trybie zgłoszenia poprzez system RDF (art. 19e ust. 1 i ust. 7 ustawy o KRS, Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Dostępny jest on bezpośrednio pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/, ewentualnie przez Portal Rejestrów Sądowych (prs.ms.gov.pl; zakładka Krajowy Rejestr Sądowy, a następnie „RDF – Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”).

Spółki bez ksiąg rachunkowych

Spółki jawne i partnerskie, które nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i nie czynią tego dobrowolnie, muszą pamiętać o konieczności poinformowania KRS o braku obowiązków sprawozdawczych. Obowiązek ten reguluje art. 70a ustawy o rachunkowości. Polega on na tym, że kierownik takiej jednostki zobowiązany jest złożyć we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek ten powinien być realizowany corocznie po zakończeniu danego roku. Każda spółka jawna osób fizycznych i spółka partnerska, która w danym roku nie prowadzi ksiąg rachunkowych, jest zatem zobligowana przekazać takie oświadczenie do KRS do końca czerwca roku następnego. Termin na jego realizację powiązany jest jedynie z zakończeniem roku. Nie ulegał on w poprzednich latach przesunięciu w związku ze skutkami pandemii koronawirusa. Nie ma takiego przesunięcia także w 2022 r. i należy się z niego wywiązać do końca czerwca 2022 r.

Wskazane oświadczenie musi być złożone drogą elektroniczną w trybie zgłoszenia za pośrednictwem systemu RDF.

Zmiany w podpisywaniu sprawozdań finansowych a ich przekazywanie do KRS

W przypadku podmiotów, w których sprawozdanie finansowe zostanie podpisane przez wszystkich członków organu wieloosobowego, a także w sytuacji gdy zatwierdzenie sprawozdania finansowego nastąpi 1 czerwca 2022 r. lub później, zastosowanie będą miały ogólne zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS.

Wyjątek dotyczy jednostek, które nie skorzystają z wydłużonych terminów, a będą miały do nich zastosowanie zmienione przepisy dotyczące możliwości podpisania sprawozdania finansowego przez co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład organu wieloosobowego kierującego jednostką czy nowe zasady sporządzenia odmowy podpisu pod sprawozdaniem finansowym (por. art. 52 ustawy o rachunkowości w brzmieniu od 1 stycznia 2022 r.). Odmowa podpisu pod sprawozdaniem finansowym, a także oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmowa złożenia takiego oświadczenia w przypadku podmiotów z KRS od dnia 1 czerwca 2022 r. będą przekazywane do KRS wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym (art. 69 ust. 3a ustawy o rachunkowości w brzmieniu od 1 czerwca 2022 r.). Data 1 czerwca 2022 r. związana jest z tym, że system RDF wymaga dostosowania do nowych rozwiązań prawnych. W związku z tym wprowadzono przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi sprawozdania finansowe zatwierdzone przed dniem 1 czerwca 2022 r., do których zostaną sporządzone te dokumenty, będzie można złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w KRS w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. (art. 13 ust. 3 ustawy zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2021 r. poz. 2106).

autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 2022-04-07

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKadrowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>