Gazeta PodatkowaObowiązkowa kwarantanna lub izolacja w związku z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem uprawnia osoby ubezpieczone, które w tym czasie nie mogą świadczyć pracy, do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Jego wypłata może jednak nastąpić dopiero po potwierdzeniu faktu odbywania/odbycia tej kwarantanny lub izolacji. Obecnie wystarczy stosowna informacja udostępniona płatnikom składek na PUE ZUS, a w razie jej braku – oświadczenie ubezpieczonego.

Zmiana przepisów

Z dniem 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1871), które wprowadziło pewne zmiany w zakresie odbywania i potwierdzania dla celów świadczeniowych kwarantanny lub izolacji w związku z COVID-19. Uchyliło ono m.in. zapisy dotyczące obowiązku odbycia kwarantanny przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobami odbywającymi obowiązkową kwarantannę:

 • na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), a więc na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego, lub
 • po przekroczeniu granicy RP, stanowiącej zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Nie mogą już one zatem, jako osoby ubezpieczone, korzystać z wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub zasiłku chorobowego. Przypomnijmy, iż podstawą do wypłaty tych świadczeń było oświadczenie ubezpieczonego złożone płatnikowi składek (np. pracodawcy) lub płatnikowi zasiłku (w tym ZUS) w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, które mogło być weryfikowane w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kwarantanna lub izolacja

Na podstawie nowych przepisów osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (z zastrzeżeniem dotyczącym skierowania na test za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie). Obowiązek ten jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Natomiast osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Choć w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych obowiązuje zakaz opuszczania miejsca odbywania tej kwarantanny lub izolacji (patrz ramka), to jednak ulega on zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Dane z systemu

Zgodnie z nowym brzmieniem § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 ze zm.), podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia tej kwarantanny lub izolacji odpowiednio:

 • wynagrodzenia chorobowego lub
 • świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach,

jest informacja w systemie teleinformatycznym Centrum e-Zdrowia o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, którą ZUS udostępnia bezpłatnie płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

Jedynie w przypadku nieprzekazania płatnikowi składek ww. informacji osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia tej kwarantanny albo izolacji powinna złożyć pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia chorobowego, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Powinno ono zawierać:

 • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę/izolację w warunkach domowych, tj.:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, jeśli go posiada,
  • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, przy przekraczaniu granicy RP,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Po otrzymaniu takiego oświadczenia, jeszcze przed wypłatą danego świadczenia, pracodawca albo podmiot wypłacający świadczenie powinien wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie zawartych w nim informacji.

Kwarantanna domowników

Z dniem 3 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń… (Dz. U. poz. 1931), które uregulowało kwestię odbywania kwarantanny przez osoby współzamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Osoby te mają obowiązek poddać się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Pojęcie kwarantanny i izolacji

» Kwarantanna – to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
» Izolacja w warunkach domowych – to odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 2020-11-16

Zasady załatwiania spraw podatkowych przez internet. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>