Gazeta PodatkowaKażdy przedsiębiorca dąży do rozwoju prowadzonej firmy i sukcesu w sprzedaży oferowanych przez nią towarów czy usług. Aby to osiągnąć, przedsiębiorcy inwestują środki finansowe w zakup nowych maszyn i urządzeń. Jednakże dążąc do sukcesu, nie można zapominać o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji kadry pracowniczej, bowiem wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na działalność firmy. Niestety kursy, szkolenia czy studia podyplomowe to duży wydatek. Jednakże pracodawca może uzyskać wsparcie finansowe w tym zakresie. Środki na ten cel można pozyskać z różnych źródeł.

Wybór metod

Przedsiębiorca przed podjęciem decyzji w zakresie planu szkolenia pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji powinien opracować długofalowy plan rozwoju swojego przedsiębiorstwa. W tym celu należy określić cel biznesowy i przygotować plan rozwoju przedsiębiorstwa. Taki plan, który pozwoli na precyzyjne wybranie usług rozwojowych dopasowanych do potrzeb firmy i jej aktualnej pozycji na rynku. Wówczas można określić, jakie umiejętności i wiedza pracowników będą konieczne do osiągnięcia tego celu.

Środki z KFS

Przedsiębiorcy bardzo często wnioskują o wsparcie finansowe udzielane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach KFS finansowane mogą być m.in.:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Co roku ustalane są priorytety wydatkowania. W 2020 roku zainteresowani pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na wsparcie:

  • kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia,
  • zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,
  • kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
  • realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

O środki ubiegać się może każdy przedsiębiorca, który zatrudnia chociaż 1 pracownika. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od statusu wnioskodawcy. W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS sfinansowanych może zostać do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Wsparcie z PFRON

Pracodawcy osób niepełnosprawnych wsparcie finansowe na ich szkolenie uzyskać mogą ze środków PFRON. Fundusz refunduje do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Co istotne, refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców oraz 60% – w przypadku dużych przedsiębiorców.

Zwrot kosztów w przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014/UE z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wsparcie ze środków unijnych

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać ze szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych. Tutaj wsparcie przewidziane jest również dla osób prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników w ramach umowy o pracę.

Informacji o takich szkoleniach szukać należy na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/rozwoj-firmy. W bazie znajdują się zarówno szkolenia stacjonarne, jak i darmowe kursy on-line. W przypadku szkoleń -mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). W ramach RPO uruchamiane są Podmiotowe Systemy Finansowania, które oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Wybór metod podnoszenia kwalifikacji
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 2020-03-26

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.Zasilki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>