Gazeta PodatkowaOd 1 stycznia 2019 r. mają wejść w życie kolejne zmiany do ustawy o VAT. Dotyczą one m.in. zmiany definicji pierwszego zasiedlenia budynków, zasad wystawiania paragonów oraz zwrotów różnicy VAT. Początkowo niektóre z tych zmian miały wejść w życie od 1 lipca 2018 r.

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia

Nowelizacja ustawy o VAT (projekt z 6 września 2018 r.) ma wprowadzić modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia z VAT dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Zmiana ta stanowi realizację wyroku TS UE z dnia 16 listopada 2017 r., w sprawie C-308/16. W wyroku tym TS orzekł, że przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE sprzeciwiają się przepisom krajowym, które uzależniają zwolnienie z VAT w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Likwidacja działalności

Od początku 2018 r. podatnicy mają obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Brak jest jednak możliwości złożenia tą drogą wraz z deklaracją innych dokumentów. Z planowanych zmian do ustawy o VAT wynika, że np. informację o dokonanym spisie z natury, którą podatnik sporządza przy likwidacji działalności, będzie on zobowiązany złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji VAT (a nie jak obecnie „wraz z deklaracją”).

Zmiany dotyczące zwrotów

Z wyroku siedmiu sędziów NSA z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. I FSK 255/17, wynika, że termin do zwrotu różnicy VAT zostanie przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie o przedłużeniu tego terminu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia dokonywanego w ramach czynności sprawdzających.

W związku z tym zaproponowano wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą, jeżeli zasadność zwrotu w terminie 60 dni, 25 dni lub 180 dni wymagałaby dodatkowego zweryfikowania, przedłużenie terminu nastąpi z dniem doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu, a jeżeli postanowienie to będzie doręczane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe – z dniem nadania postanowienia w placówce operatora pocztowego. Natomiast w przypadku doręczania tego postanowienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przedłużenie terminu będzie następowało z dniem przesłania zawiadomienia, o którym mowa w art. 152a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), na adres elektroniczny adresata.

Przewidziano także wprowadzenie zmiany w art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) poprzez doprecyzowanie jednego z warunków uzyskania zwrotu różnicy VAT w terminie 25-dniowym. Podatnik, aby uzyskać zwrot w tym terminie, będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji VAT, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Potwierdzenie zapłaty tych należności będzie należało złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

NIP na paragonie

Projekt nowelizacji wprowadza również ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP lub numerem, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Ma to pozwolić na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów. W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, wystawianie faktur na podstawie paragonów zawierających NIP nabywcy będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność.

Z uwagi na to w ust. 5 dodanym do art. 106b planuje się wprowadzenie sankcji za niestosowanie się podatników do nowego przepisu. Organ podatkowy będzie miał prawo do ustalenia sankcji w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na tej fakturze.

Przy czym zakłada się wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie z którym nowe przepisy nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Pozostałe zmiany w zakresie VAT

W projekcie nowelizacji proponuje się także wprowadzenie zmian polegających na:

 • wyłączeniu z opodatkowania VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg (jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana stosowna decyzja derogacyjna),
 • wprowadzeniu ułatwień dla komorników w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków płatnika VAT, w szczególności w sytuacjach gdy kontakt z podatnikiem-dłużnikiem jest utrudniony,
 • umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 ustawy o VAT,
 • dostosowaniu zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych,
 • modyfikacji systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
 • doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE,
 • wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe,
 • obniżeniu wysokości sankcji do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji VAT w trakcie kontroli celno-skarbowej,
 • wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez niektóre grupy podatników,
 • zmianie warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze,
 • uproszczeniu dla podatników polegającym na zmianie zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 2018-11-05

Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>