Gazeta PodatkowaPIT-8AR stanowi kolejną, poza PIT-4R (pisaliśmy o niej w poprzednim numerze GP), deklarację roczną, którą płatnicy muszą sporządzić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Obowiązek ten dotyczy płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Płatnicy zryczałtowanego podatku

Do złożenia PIT-8AR zobowiązani są przede wszystkim płatnicy określeni w art. 41 ustawy o pdof. W rozliczeniu za 2013 r. są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej pobierające zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy bądź wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1 ustawy o pdof. Oznacza to, że w omawianej deklaracji podlega wykazaniu zryczałtowany podatek dochodowy m.in. od:

 • wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową (z wyjątkiem wolnych od podatku),
 • świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy lub stosunkiem pokrewnym, w tym od związków zawodowych (z wyjątkiem wolnych od podatku),
 • należności z tytułu, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof (m.in. z umowy zlecenia) – jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200 zł,
 •  odsetek od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej),
 • odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
 • odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania bądź inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą),
 • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • należności osób zagranicznych, wymienionych w art. 29 ustawy o pdof.

Ponadto z objaśnień zawartych na formularzu PIT-8AR wynika, że poza płatnikami wcześniej wymienionymi, przedmiotową deklarację muszą złożyć spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art. 18 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956 ze zm.). Spółdzielnie te wykazują zryczałtowany podatek, które musiały pobrać w razie zwrotu kwot przekazanych w latach 1995-1997 z dochodu uzyskanego przez spółdzielnie, a przeznaczonego na powiększenie udziałów – jeżeli w latach tych nie pobierały zryczałtowanego podatku. Podatek od tego rodzaju należności należy wykazać w wierszu 13 PIT-8AR zatytułowanym „Inne należności niewymienione w wierszach 1-12”.

Ponadto w wierszu 15 omawianej deklaracji płatnicy muszą wykazać wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące. Tę pozycję wypełniają wyłącznie ci płatnicy, którzy korzystali z prawa do potrącania tego wynagrodzenia z kwoty pobranych podatków.

 

Termin i miejsce złożenia

Termin złożenia deklaracji upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Jedynie w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed tą datą należy ją przekazać do dnia zaprzestania tej działalności.

Omawianej deklaracji nie przekazuje się podatnikom, a wyłącznie do urzędu skarbowego. Urzędem właściwym do złożenia PIT-8AR jest urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik właściwy:

 • według miejsca zamieszkania płatnika – jeżeli płatnik jest osobą fizyczną,
 • według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby – pozostali płatnicy.

 

PIT-8AR za 2013 r. należy złożyć do 31 stycznia 2014 r., jeżeli przed tą datą płatnik nie zaprzestał prowadzenia działalności.

 

Jedynie podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, sporządzające deklarację PIT-8AR dotyczącą podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy o pdof, przesyłają ją do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Chodzi tu o podatek pobrany:

 • od odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
 • z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

 

autor: Beata Siwkowska

Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 2014-01-27

Rozwiązywanie umów o pracę w orzecznictwie SN. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>