Gazeta PodatkowaZmniejszenie o połowę obciążeń odsetkowych to premia za szybką wpłatę zaległości podatkowej ujawnionej przez podatnika w wyniku autokorekty rozliczenia. Warunkiem zastosowania tej preferencji w przypadku PIT za 2016 r. jest złożenie korekty zeznania podatkowego najpóźniej 2 listopada 2017 r. Powstałą w ten sposób zaległość podatkową trzeba wpłacić w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty.

Niezbędne warunki

Obniżone odsetki za zwłokę – wyliczone według stawki stanowiącej 50% stawki podstawowej – stosuje się w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty rozliczenia. Warunki korzystania z tej preferencji określa art. 56a Ordynacji podatkowej.

Korekta rozliczenia musi być dokonana w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia rozliczenia. Termin złożenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2016 r. minął 2 maja 2017 r. Ustawowy termin przekazania wymienionych zeznań za dany rok podatkowy upływa co prawda 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, ale w bieżącym roku ostatni dzień kwietnia to była niedziela, a przypadający po niej 1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy. Jeżeli natomiast ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Termin złożenia korekty warunkujący zastosowanie obniżonych odsetek podatkowych w przypadku PIT za 2016 r. zaczął więc biec 2 maja 2017 r. i upłynie 2 listopada 2017 r. Korekta polega na złożeniu zeznania korygującego. Poprawioną wersję rozliczenia podatku dochodowego składa się wraz z wymaganymi załącznikami. Trzeba je dołączyć niezależnie od tego, czy zostały w nich wprowadzone zmiany w stosunku do ich pierwotnej treści, czy nie. Załączniki stanowią integralną część rozliczenia i tylko z nimi zeznanie podatkowe jest kompletne.

Zaległość podatkową ujawnioną w wyniku naniesienia poprawek trzeba natomiast uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Wpłata dokonana w tym terminie musi pokrywać cały dług. W przeciwnym razie podatnik traci możliwość obniżenia obciążeń odsetkowych. Wpłata niewystarczająca na pokrycie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę jest proporcjonalnie zaliczana na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę. Zarachowanie następuje w takim stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek. Nie wpłaca się odsetek za zwłokę nieprzekraczających 8,70 zł.

Korekta zaliczek

Nie ma prawnych przeciwwskazań, aby obniżone odsetki podatkowe zastosować w przypadku, gdy po korekcie rocznego zeznania podatkowego istnieje obowiązek uregulowania zaległości z tytułu nieuiszczonych w terminie zaliczek na podatek dochodowy.

Organy podatkowe przez długi czas negowały taką możliwość. Twierdziły, że obniżonych odsetek za zwłokę nie wolno naliczać od zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ nie wykazuje się ich w miesięcznych deklaracjach i nie może być mowy o złożeniu korekty. Sądy administracyjne odrzuciły tę argumentację. Wysokość zaliczek podaje się w zeznaniu podatkowym. Termin ich deklarowania jest więc przesunięty. Zaliczki na podatek tracą wprawdzie byt prawny z końcem roku podatkowego – obowiązek ich uiszczenia przekształca się w obowiązek uregulowania zobowiązania podatkowego za dany rok. Mimo to od zaległych zaliczek należą się odsetki za zwłokę i przy zachowaniu ustawowych wymogów mogą być naliczone według stawki obniżonej (por. wyrok NSA z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2978/14). Stanowisko to zostało także w końcu zaakceptowane przez administrację skarbową (por. indywidualną interpretację podatkową dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 lipca 2017 r., nr IPPB3/4240-109/13-11/17/S/GJ/KK). Odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego (włącznie), a w przypadku nieprzekazania tego rozliczenia w terminie – na ostatni dzień terminu jego złożenia.

Czas korekty

Ponowna korekta PIT za 2016 r. nie stanowi negatywnej przesłanki zastosowania obniżonych odsetek podatkowych. Korekta, także kolejna, musi być jednak złożona najpóźniej 2 listopada 2017 r. Półrocznego terminu warunkującego zastosowanie obniżonych odsetek za zwłokę nie liczy się na nowo po dokonaniu w czasie jego biegu korekty rozliczenia – mimo że poprawiona deklaracja stanowi nowe oświadczenie podatnika w sprawie obliczenia podatku.

Korekta nie może być natomiast efektem działań organów podatkowych. Obniżonych odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli korekta jest składana po otrzymaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jeżeli nie wysyła się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej. Taka preferencja nie przysługuje także w przypadku zapłaty zaległości podatkowej ujawnionej po korekcie dokonanej w wyniku (na skutek) przeprowadzonych przez urzędników czynności sprawdzających.

Przykład

Podatnik złożył korektę PIT-37 za 2016 r. dnia 18 października 2017 r., tj. w ciągu 6 miesięcy liczonych od 2 maja 2017 r., kiedy upłynął termin złożenia zeznania podatkowego za 2016 r. Nie była ona związana z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową lub celno-skarbową. Korekta ujawniła zaległość podatkową w wysokości 600 zł. Wpłata nastąpiła 23 października 2017 r., czyli w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty, który upłynął 25 października 2017 r. Odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki obniżonej (4%) za okres od 3 maja 2017 r. (dnia następującego po upływie terminu płatności PIT za 2016 r.) do 23 października 2017 r. (dnia zapłaty). Wyniosły one 11 zł zgodnie z wyliczeniem: (600 zł × 174 dni × 4%) : 365 = 11,44 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 11 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 2017-10-26

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekMacierzynski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>