Gazeta PodatkowaMarzec to miesiąc, w którym wielu przedsiębiorców musi dopełnić formalności w związku z opłatami środowiskowymi. W tym czasie muszą dokonać rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska czy wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki. Dla części sprawozdań podstawowym terminem dla ich złożenia za poprzedni rok kalendarzowy jest 15 marca, a dla innych 31 marca.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Do końca marca 2019 r. należy dokonać rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty za 2018 r. należy uregulować za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, przeładunek benzyn silnikowych, ogrzewanie oraz technologie powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza, takie jak np. malowanie, spawanie),
 • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm.),
 • składowanie odpadów (obowiązki w zakresie opłat i sprawozdań obciążają obecnie zarządzającego składowiskiem).

Podmiotem korzystającym ze środowiska i zobowiązanym do regulowania opłat jest:

1) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz. U. z 2018 r. poz. 649 ze zm.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

2) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,

3) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Należną opłatę podmiot korzystający ze środowiska wylicza samodzielnie. Konieczne jest w tym celu wyliczenie wielkości wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń. Opłata stanowi iloczyn wielkości wprowadzonego ładunku i obowiązującej w danym roku stawki jednostkowej:

Op = E × st

gdzie:

Op należna opłata (w zł),
E wielkość wprowadzonego ładunku (wielkość emisji) w okresie rozliczeniowym,
st stawka jednostkowa obowiązująca w danym okresie rozliczeniowym.

Co ważne, nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Dodatkowo do 31 marca 2019 r. trzeba przedłożyć marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Z tym że obowiązek sprawozdawczy nie ma zastosowania do przedsiębiorców, u których roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty wprowadzające do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, samodzielnie wykonujące ustawowe obowiązki, a także organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu przedsiębiorców wprowadzających go na rynek, zobowiązani są dopełnić w marcu szeregu formalności.

W terminie do 15 marca 2019 r. muszą złożyć sprawozdanie o:

 • ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.),
 • masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu.

W sprawozdaniach tych ująć należy dane za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Dodatkowo muszą oni złożyć:

 • sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
 • wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zawarł umowę,
 • sprawozdanie zawierające informację o wysokości należnej opłaty produktowej, odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

Sprawozdania te muszą zawierać informacje za cały 2018 r.

Zarówno sprawozdania, jak i wykazy należy złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Sprawozdania o odpadach

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą złożyć podmioty będące:

 • wytwórcą zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzącym działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów,
 • podmiotem prowadzącym działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Wytwórcą odpadów jest:

 • każdy podmiot, którego działalność lub zamieszkiwanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),
 • ten, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),
 • świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej).

Podmioty, na których ciąży wymóg prowadzenia ewidencji odpadów, są jednocześnie zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdania należy złożyć w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zatem do 15 marca 2019 r. należy złożyć sprawozdania zawierające dane za rok 2018.

Opłata produktowa za opakowania i produkty

Opłatę produktową wnosi się z tytułu wprowadzania przez przedsiębiorców po raz pierwszy do obrotu produktów w opakowaniach lub produktów takich jak np. oleje, opony. Regulują ją nie tylko przedsiębiorcy, ale również organizacje odzysku opakowań – zobowiązani są oni do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania oraz wniesienia na rachunek urzędu marszałkowskiego województwa należnej opłaty produktowej w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów.

Opłatę produktową za opakowania regulują przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem, rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecili innemu przedsiębiorcy,
 • pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,
 • prowadzący: jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach oraz prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach.

Opakowaniem jest każdy wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Natomiast opłatę produktową za produkty muszą wnieść przedsiębiorcy dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórcy wprowadzający produkty na terytorium kraju. Pod pojęciem produktu traktować należy produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932), w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów.

Opłaty należy dokonać za:

 • opakowania do 15 marca,
 • produkty do 31 marca.

Obowiązki podmiotów wprowadzających baterie i/lub akumulatory

Podmiot wprowadzający baterie i/lub akumulatory zobowiązany jest do wykonania obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania (następuje to na koniec roku kalendarzowego). Jeśli tego nie dokona, musi wnieść opłatę produktową. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Stawka opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynosi 9 zł za kilogram.

Kiedy przedsiębiorca musi złożyć sprawozdania dotyczące odpadów? (wystarczy, że zaznaczy jedno pole)

» Jest posiadaczem odpadów prowadzącym ewidencję odpadów. ⃞
» Prowadzi zakład przetwarzania zużytego sprzętu. ⃞
» Wytwarza komunalne osady ściekowe. ⃞
» Wytwarza opakowania. ⃞
» Dokonuje importu opakowań bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań. ⃞
» Eksportuje opakowania lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań. ⃞
» Wprowadza produkty w opakowaniach. ⃞
» Prowadzi eksport produktów w opakowaniach lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach. ⃞
» Prowadzi organizację odzysku opakowań. ⃞
» Jest osobą prawną reprezentującą wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin. ⃞
» Wprowadza sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu i rozlicza ustawowe obowiązki z tym związane samodzielnie lub poprzez autoryzowanego przedstawiciela. ⃞
» Prowadzi organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ⃞
» Jest podmiotem, który zbiera zużyty sprzęt. ⃞
» Prowadzi zakład przetwarzania zużytego sprzętu. ⃞
» Prowadzi działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzi działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu. ⃞
» Wprowadza baterie lub akumulatory (przemysłowe, samochodowe, przenośne). ⃞
» Wprowadza baterie przenośne lub akumulatory przenośne. ⃞
» Prowadzi detaliczną sprzedaż baterii lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych. ⃞
» Zbiera zużyte baterie lub zużyte akumulatory. ⃞
» Prowadzi zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. ⃞
» Prowadzi recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. ⃞
» Wprowadza pojazdy. ⃞
» Jest przedsiębiorcą i prowadzi stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. ⃞
» Zajmuje się przetwarzaniem odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (prowadzący strzępiarkę). ⃞

autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 2019-03-04

Zatrudnianie emerytów i rencistów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>