Gazeta PodatkowaZnane są już stawki podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. Ponadto opublikowano już stawki opłat produktowych i opłat za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z faktem, iż w 2013 r. będą zobowiązani ponieść opłaty w kwocie wyższej niż w roku bieżącym.

Kto i za co reguluje podatki lokalne?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast jeśli chodzi o podatek od środków transportowych to reguluje się go za:

  •  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc od 7 ton i wyższą,
  • autobusy.

Obowiązek jego zapłaty spoczywa na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami wymienionych środków transportowych. Ma on też zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, na które środki transportowe zostały zarejestrowane. Do opłacenia podatku zobowiązani są też posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Wzrosły kwoty

Corocznie górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustalany jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Następnie Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych na kolejny rok podatkowy.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. wzrósł w stosunku do 2011 r. o 4%. W związku z tym stawki na 2013 r. wzrosły również o 4%.

Stawki maksymalne i minimalne

Zasadniczo o wysokości podatków i opłat lokalnych decydują poszczególne rady gmin, z tym że są one ograniczone stawkami maksymalnymi, które uchwala Minister Finansów. Dodatkowo przykładowo w odniesieniu do podatku od nieruchomości za grunt rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje również ustalenie stawek minimalnych. Dotyczy to niektórych stawek w zakresie podatku od środków transportowych. Ma to miejsce w przypadku samochodów ciężarowych o dmc równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równą lub większą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. W tym przypadku stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzednim. Jeśli wskaźnik ten nie przekracza 5%, stawki obowiązujące w danym roku nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Kurs roboczy określony na dzień 1 października 2012 r. wyniósł 4,1057 zł. Zatem uległ on zmniejszeniu o 6,29% w stosunku do kursu z roku ubiegłego, który ustalony był na poziomie 4,3815 zł. Oznacza to, że w tym przypadku w porównaniu z rokiem bieżącym stawki uległy obniżeniu.

Opłaty ekologiczne

Z początkiem 2013 r. wzrosną również stawki opłat za korzystanie ze środowiska. Więcej będą musieli zapłacić m.in. przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują samochody. Opłaty środowiskowe wzrosły w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa GUS. Stawki na 2013 r. ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 766). Obwieszczenie to zawiera górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska oraz jednostkowe stawki opłat. Przykładowo za gazy i pyły wprowadzane do powietrza górna stawka ustalona została na poziomie 371,43 zł/kg.

Ponadto od nowego roku wzrosną też stawki opłat produktowych. Więcej będą musieli zapłacić m.in. przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium Polski produkty w określonego rodzaju opakowaniach oraz ci, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek, a nie zapewniają odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu.

Przykładowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2013 r.

Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,88 zł
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,45 zł
Od budynków lub ich części:
– mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,73 zł
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej
22,82 zł

autor: Kinga Romas

Gazeta Podatkowa nr 91 (923) z dnia 2012-11-12

Niedozwolone postanowienia w umowach z konsumentami. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>