Gazeta PodatkowaOd 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące wystawiania świadectw pracy. W tym terminie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które rozszerzyło zakres informacji podawanych w tym dokumencie o dane związane z wykorzystaniem uprawnień rodzicielskich. Sposób wypełniania świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu pod wzorem tego dokumentu.

Szerszy zakres świadectwa pracy

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy zastąpiło wcześniej stosowane rozporządzenie dotyczące wystawiania świadectwa pracy. Określa ono:

  • szczegółową treść świadectwa pracy,
  • sposób i tryb wydawania świadectwa pracy,
  • sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy,
  • pomocniczy wzór świadectwa pracy.

W stosunku do dotychczas obowiązującego wzoru świadectwa pracy, przepisy nowego rozporządzenia wprowadziły nowe informacje, jakie pracodawcy są zobowiązani podawać w tym dokumencie. Należą do nich dane o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego. Jednak nie w każdym przypadku wymagane jest obligatoryjne podawanie tych informacji. Ponadto zmodyfikowano zakres informacji zamieszczanych w ustępie dotyczącym urlopu wychowawczego.

Obecnie, jako oddzielny ustęp (wcześniej jako punkt w ustępie) wyodrębniono informację o zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 K.p., uprawniającego pracownika do odszkodowania.

Dodatkowo aktualnie pracodawca jest obowiązany wskazywać w świadectwie pracy okres korzystania przez pracownika z ochrony stosunku pracy, w czasie pracy w obniżonym wymiarze w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Ponadto doprecyzowano ust. 1 świadectwa pracy w zakresie podawania w nim informacji o okresie pracy i wymiarze czasu pracy. Obecnie w każdym z okresów pracy oddzielnie wskazuje się obowiązujący wówczas pracownika wymiar etatu.

Urlop ojcowski i rodzicielski

W ustępie 5 pkt 3 świadectwa pracy zamieszcza się informacje o wymiarze i liczbie części wykorzystanego urlopu ojcowskiego. Przy czym wymiar tego urlopu może wynieść tydzień lub dwa tygodnie oraz może on być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach.

Natomiast w ustępie 5 pkt 4 świadectwa podaje się podstawę prawną udzielenia urlopu rodzicielskiego, jego wymiar i okres trwania oraz liczbę wykorzystanych części, w tym liczbę części wykorzystaną na podstawie art. 1821c § 3 K.p. W powołanej regulacji chodzi o urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni, który może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu.

Dane dotyczące wykorzystania urlopów ojcowskiego i rodzicielskiego (ust. 5 pkt 3 i 4 świadectwa pracy) pracodawcy wypełniają tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy.

W sytuacji gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski, wówczas pracodawca wskazuje w tym dokumencie odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Urlop wychowawczy i ochrona zatrudnienia

W ustępie 5 pkt 5 świadectwa pracy wskazuje się podstawę prawną udzielenia urlopu wychowawczego, wymiar, okresy korzystania z urlopu i liczbę wykorzystanych części. W przypadku gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop wychowawczy – pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

W ustępie 5 pkt 6 świadectwa podaje się okresy korzystania z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 K.p., czyli w czasie pracy w obniżonym wymiarze w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Ponadto w ust. 5 pkt 7 świadectwa obecnie należy podawać liczbę dni lub godzin zwolnienia na dziecko do lat 14 (art. 188 K.p.), wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Informacje uzupełniające

Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy wskazują też termin 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, w jakim pracodawca ma obowiązek uzupełnić ust. 7 świadectwa pracy na żądanie pracownika. Chodzi tu o zamieszczenie informacji o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy, o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia (§ 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy). Przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą dokonania tej czynności.

Nowy wzór świadectwa pracy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 2017-02-06

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. – wybrane zagadnienia. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>