Gazeta PodatkowaOd 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K ma zastąpić nowy plik JPK_VAT. Tak wynika z uchwalonej w dniu 4 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r., ale będą oni mogli sami zdecydować o wcześniejszym niż ten termin, przejściu na składanie nowego JPK_VAT.

Obowiązek składania deklaracji VAT i plików JPK_VAT

Obecnie podatnik VAT czynny ma obowiązek składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (lub kwartale w przypadku deklaracji kwartalnych). Ponadto podatnicy VAT czynni mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK_VAT za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy (niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie).

Nowy plik JPK_VAT

Jak wynika z ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, uproszczony będzie sposób rozliczania podatku VAT poprzez zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT. Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, wyślą tylko jeden plik. Ponadto dodatkowym uproszczeniem ma być eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT. Nowy plik nie będzie zaś dotyczył skróconej deklaracji dla podatku VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Z uwagi na te uproszczenie zmienione zostały przepisy dotyczące deklaracji podatkowych i ewidencji VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane aktualnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli.

Deklaracje podatkowe będą składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Dokument elektroniczny ma być przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Ponadto zmieni się brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy VAT. Zgodnie z nowym zapisem podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9, będą obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku, prawidłowe sporządzenie informacji podsumowującej zawierającej w szczególności dane dotyczące rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, dane dotyczące kontrahentów oraz dowodów sprzedaży i zakupów. Szczegółowe dane, które będzie zawierała przedmiotowa ewidencja, zostaną określone w rozporządzeniu.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przekazywania za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału do właściwego urzędu skarbowego ewidencji VAT do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. Natomiast za ostatni miesiąc danego kwartału ewidencję tę przekażą, łącznie z deklaracją – w terminie do złożenia tej deklaracji. Jak wyjaśnia Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu, nie jest to nowy obowiązek, gdyż obecnie podatnicy rozliczając się za okresy kwartalne, również mają obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK_VAT zawierającego dane z prowadzonej ewidencji VAT. A zatem zmianie ulegnie jedynie forma przesyłu danych.

Warto dodać, że deklaracja VAT-27 (informacja podsumowująca w obrocie krajowym) ma być „wchłonięta” przez JPK_VAT, co oznacza, że dane znajdujące się w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT. Nie będzie zatem obowiązku jej składania.

Kary administracyjne

W związku z tym, że informacje zawarte w nowym pliku JPK_VAT mają na celu wykrywać nieprawidłowości w rozliczaniu VAT, muszą być rzetelnie sporządzone. Do zachowania należytej staranności przy wypełnianiu części ewidencyjnej mają podatników mobilizować kary administracyjne. Ze znowelizowanych przepisów wynika, że jeżeli podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość otrzyma karę pieniężną w wysokości 500 zł. Sposobem na uniknięcie sankcji będzie przesłanie, w odpowiednim terminie, korekty ewidencji po otrzymaniu z urzędu skarbowego wezwania zawierającego wykaz uchybień. W stosunku do wyeliminowanego poprzez korektę błędu kara nie zostanie wymierzona. Sankcja nie będzie nakładana na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które za złożenie nierzetelnej ewidencji poniosą odpowiedzialność karną skarbową.

Planowane elementy deklaracji podatkowych

Deklaracje podatkowe mają zawierać dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 2019-07-18

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>