Gazeta PodatkowaWzorem lat ubiegłych już w grudniu rozpoczynamy naszą akcję PIT, w ramach której systematycznie, raz w tygodniu, w poniedziałkowym numerze Gazety Podatkowej będą publikowane artykuły i porady na temat sporządzania zeznań rocznych. Akcja ta ma na celu ułatwienie Czytelnikom wywiązania się z obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania tych rozliczeń za 2015 r.

Pomimo że samodzielnie z podatku dochodowego rozliczamy się już od wielu lat, w zasadzie żadne z kolejnych zeznań nie jest takie jak poprzednie. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta: prawie co roku formularze PIT służące do tych celów ulegają zmianom. Nie ominęły one również PIT za 2015 r.

W rozliczeniach za 2015 r. będą obowiązywały nowe wzory:

  • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-CFC oraz
  • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami PIT-28/A i PIT-28/B, a także
  • załączników PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-2K.

Zmiany i usunięcie rubryk z zeznań

We wszystkich wymienionych drukach zeznań zmieniła się treść pierwszego przypisu. Wynika to ze zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, dzięki której podatnicy nie będą już musieli do korekty zeznania dołączać uzasadnienia przyczyn jej złożenia (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 94 z 2015 r. na str. 1). Ponadto z formularzy rocznych zeznań podatkowych PIT-36 oraz PIT-36L za 2015 r. w częściach dotyczących informacji o załącznikach znikną rubryki do podania liczby dołączanych sprawozdań finansowych. Ta z kolei zmiana spowodowana jest obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. brzmieniem art. 45 ust. 5 ustawy o pdof. Zgodnie z nim podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazać to sprawozdanie do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania. Tym samym od 1 stycznia 2015 r. nie ma już obowiązku dołączania sprawozdań finansowych do zeznań rocznych.


Więcej informacji na temat rocznych zeznań dostępnych jest w serwisie www.pit.gofin.pl.

Ponadto w formularzu zeznania PIT-36 wyodrębnione zostały pozycje do rozliczania dochodów z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof. W obowiązującym do tej pory wzorze formularza PIT-36 dochody te podatnicy rozliczają poprzez sumowanie przychodów i kosztów tego źródła z przychodami i kosztami z innych źródeł. Ponieważ jednak ustawa nie pozwala rozliczać straty podatkowej z jednego źródła przychodów z dochodami z innych źródeł, ustawodawca postanowił kwestię tę uporządkować w najnowszej wersji omawianego druku.

Zmiany w załącznikach

Resort finansów zdecydował również o zamieszczeniu bezpośrednio w druku załącznika PIT/B w przypisach informacji, że podatnik nie wykazuje w nim przychodów i kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli poniósł w roku podatkowym stratę z tzw. „działalności strefowej”. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, którym zostały wprowadzone nowe wersje omawianych formularzy PIT, zasada ta wynika wprost z art. 9 ust. 3a pkt 2 ustawy o pdof. Jednak z uwagi na to, że w rozliczeniu podatku dochodowego za 2014 r. były zgłaszane wątpliwości w tym zakresie, resort finansów poprzez zamieszczenie stosownej informacji bezpośrednio w formularzu PIT/B postanowił je rozwiać.

Kolejna nowa informacja, jaka znalazła się w przypisach do załącznika PIT/B, która również służy rozwianiu wątpliwości zgłaszanych przez podatników, dotyczy niewykazywania w tym druku przychodów, kosztów i dochodu (straty) z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o pdof (metoda wyłączenia z progresją). W celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od dochodów z takiej działalności podatnik zobowiązany jest do ich wykazania w części H zeznania PIT-36 i w załączniku PIT/ZG do tego zeznania – bez uwzględniania ich w załączniku PIT/B.

Znaczącej modyfikacji w stosunku do dotychczas obowiązującego uległ formularz załącznika PIT/M. Resort finansów zauważył, że dotychczasowa konstrukcja formularza jest wystarczająca jedynie przy obliczaniu dochodów małoletnich dzieci w sytuacji, gdy w stosunku do wszystkich dzieci podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków z ich dochodu albo w stosunku do wszystkich dzieci prawo to przysługuje obojgu rodzicom. W takich przypadkach podatnik przenosi do właściwych pozycji zeznania PIT-36 zsumowaną kwotę dochodów małoletnich dzieci i kwotę zaliczki od tych dochodów (jeżeli tylko jemu przysługuje prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci) albo połowę kwoty dochodów małoletnich dzieci i połowę kwoty zaliczki od tych dochodów (jeżeli prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci przysługuje obojgu rodzicom).

Dokonana modyfikacja PIT/M ma natomiast na celu ułatwienie podatnikom prawidłowego rozliczenia w przypadku, gdy podatnik ma dwoje dzieci, które uzyskują dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców i jednocześnie w stosunku do jednego dziecka podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków, a wobec drugiego dziecka prawo to przysługuje obojgu rodzicom. W takim przypadku podatnik powinien dokonać odpowiednich obliczeń odrębnie w stosunku do dochodów każdego z dzieci, a następnie sumę tych dochodów i zaliczek od tych dochodów przenieść do właściwych pozycji zeznania PIT-36. Takie rozliczenie bezpośrednio w załączniku umożliwi mu właśnie nowa konstrukcja formularza PIT/M.

Z PIT/UZ do zeznania

Podatnicy, u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci za 2014 r. była wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu podatkowym, dodatkowe wsparcie finansowe do wysokości pozostałej części tej ulgi mogli odzyskać z opłaconych składek ubezpieczeniowych na zasadach wynikających z art. 27f ustawy o pdof, dołączając do zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 informację uzupełniającą PIT/UZ.

W rozliczeniach za 2015 r. zasady obliczania ulgi na dzieci nie uległy zmianie, jednak podatnicy, którym nie wystarczy podatku na odzyskanie całej ulgi, wysokości przysługującego im dodatkowego wsparcia nie będą już rozliczali w PIT/UZ. Resort finansów zrezygnował z tego rozwiązania przenosząc rozliczanie ulgi bezpośrednio do zeznania podatkowego. W PIT-37 za 2015 r. to część H, a w zeznaniu PIT-36 – odpowiednio część K przeznaczona została na wpisanie wielkości, które pozwolą na prawidłowe obliczenie dodatkowego wsparcia finansowego (więcej na temat ulgi na dzieci pisaliśmy w Przewodniku GP nr 98 z 2015 r.).

Nowe zeznanie PIT-CFC

Podatnicy będący osobami fizycznymi, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f tej ustawy, zgodnie z art. 45 ust. 1aa ustawy o pdof, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z takiej spółki osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7 tej ustawy, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej takiej spółki, wówczas składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Pozostałe zmiany w wymienionych na wstępie formularzach, które odnoszą się do rozliczeń PIT za 2015 r., mają jedynie charakter porządkowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 2015-12-21

PIT i CIT – przegląd najnowszych interpretacji podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>