Gazeta PodatkowaZ dniem 17 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie określające wysokość stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Wysokość tych stawek uzależniona jest m.in. od obwodu pnia drzewa i dotyczy wycinki tych drzew, na których usunięcie konieczne jest uzyskanie zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Kiedy zezwolenie, kiedy zgłoszenie?

Od dnia 17 czerwca br. obowiązuje kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która zwalnia z konieczności zgłoszenia czy też uzyskania zezwolenia na usunięcia drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli wskazane wyżej wymiary są przekroczone, ale wycinka drzewa ma nastąpić na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to konieczne jest dokonanie zgłoszenia takiej wycinki.

Uzyskanie zezwolenia

Zasadniczo w pozostałych przypadkach (oprócz tych wykazanych w art. 86 ustawy o ochronie przyrody) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. Wydaje je wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydawane jest po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowisk.

We wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu należy określić m.in.:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie tych drzew lub krzewów gatunków chronionych. Wydanie zezwolenia może też być uzależnione od wykonania przez wnioskodawcę nasadzeń zastępczych lub przesadzenia usuniętego drzewa lub krzewu.

Ustalanie opłaty

Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu stało się ostateczne. Wspomniane rozporządzenie określa wysokość stawek opłat za usunięcie poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz krzewów. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu. Szczegółowe wysokości stawek zawiera załącznik do rozporządzenia (patrz tabela).

Obwód pnia na wysokości 130 cm Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia
kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła – z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec – pozostałe gatunki, klon czerwony klon jawor, klon zwyczajny, lipa metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna sumak, świerk, wiąz, wiśnia – z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni pozostałe gatunki drzew
do 100 cm 12 25 55 170 25
od 101 15 30 70 210 30

 

Opłaty za usuwanie krzewów

Opłata za usunięcie 1 m2 krzewu wyniesie 10 zł dla derenia rozłogowego, róży pomarszczonej, sumaka, tawuły kutnerowatej i świdośliwy kłosowej. Za usunięcie pozostałych gatunków krzewów opłata wyniesie 40 zł za m2, jeśli powierzchnia krzewu lub skupiska nie przekracza 100 m2, a 50 zł gdy powierzchnia ta wynosi co najmniej 101 m2.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330)

autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 2017-07-13

E-kontakty z administracją podatkową w praktyce. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jeden komentarz

 1. Marysia 13 lipca 2017 12:50

  Artykuł bardzo w temacie działań naszego ministra :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>