Gazeta PodatkowaNa stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie m.in. wystawiania faktur. Zmiany te mają na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 210/45/UE i mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Wystawianie faktur

Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przez podatników zwolnionych z VAT, przy zachowaniu przez nich równocześnie możliwości wystawiania rachunków, o których mowa w przepisach Ordynacji podatkowej.

Generalnie faktura VAT dokumentująca dokonanie sprzedaży zawierać będzie musiała podobne elementy, jakie wynikają z obecnie obowiązującego rozporządzenia (patrz ramka). Zniknie natomiast obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowany będzie obowiązek umieszczenia oznaczania „Faktura VAT – marża”. Przy czym w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, podatnik będzie musiał zamieszczać wyrazy „procedura marży dla biur podróży”. Przy dostawach towarów używanych w systemie VAT marża trzeba będzie zamieszczać oznaczenie „procedura marży – towary używane”. Natomiast w przypadku dostawy towarów lub wykonania usług, dla których obowiązanym do rozliczania podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi, wymagane będą wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową, będą zamiast oznaczenia „faktura VAT-MP” umieszczać oznaczenie „metoda kasowa”.

Gdy fakturę wystawiać będzie nabywca towarów i usług, będzie musiał zamieścić na fakturze oznaczenie „samofakturowanie”.

Nowością będzie możliwość wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika przez upoważnione przez niego osoby trzecie, w szczególności przez jego przedstawiciela podatkowego. Obecnie przepisy zezwalają na wystawianie faktur przez nabywcę. Przy czym zniknie obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy na samofakturowanie. Ponadto to strony umowy będą decydowały o sposobie zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży.

Z rozporządzenia znikną przepisy określające zasady wystawiania faktur w przypadku stosowania przez podatnika cen urzędowych. Kwestię sposobu wyliczenia podatku pozostawia się do wyboru podatnikowi.

Faktury uproszczone

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych. Faktury uproszczone będą wystawiane w sytuacji, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro – jeżeli kwota ta określana będzie w euro. W tym przypadku faktura nie będzie musiała zawierać:

 • danych nabywcy,
 •  miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 •  ceny jednostkowej (netto)
 •  wartości sprzedaży netto,
 •  kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT,

pod warunkiem, że zawierać będzie dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Faktur uproszczonych nie będzie można wystawiać w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, WDT oraz gdy zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca.

Przy czym podatnik będzie mógł wybrać, czy do danej transakcji wystawi fakturę uproszczoną, czy na zasadach ogólnych.

Termin wystawiania faktur

Utrzymano obecnie obowiązującą zasadę, że fakturę wystawia się w terminie najpóźniej 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Przy czym wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczych faktur dokumentujących transakcje dokonane w trakcie miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku faktura będzie musiała być wystawiona najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, w którym dokonana będzie sprzedaż.

Ponadto wydłużono termin wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W takiej sytuacji podatnik będzie mógł wystawić fakturę do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano WDT.

Ilość egzemplarzy

Ma być podtrzymana zasada wystawiania faktur w dwóch egzemplarzach (jeden dla nabywcy, jeden dla wystawcy). Jedynie w przypadku faktur dokumentujących dokonanie dostawy towarów w imieniu i na rzecz dłużnika wystawianych przez organy egzekucyjne (komorników) mają być wystawiane w trzech egzemplarzach. Jeden dla nabywcy, drugi dla podmiotu wystawiającego, trzeci dla dłużnika. Natomiast w razie faktur przesyłanych w formie elektronicznej, podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego osoba trzecia będzie je przesyłać lub udostępniać nabywcy. Jednocześnie będzie miała obowiązek zachowywać je w swojej dokumentacji.

Duplikaty faktury

Gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie, podatnik (wystawca) nadal na wniosek nabywcy będzie wystawiał duplikat faktury. Przy czym dodatkowo wskazano, że w sytuacji gdy podatnikowi (wystawcy) zaginie faktura lub ulegnie ona zniszczeniu, podatnik wystawi fakturę zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

Faktury korygujące

Przepisy określające wystawianie faktur korygujących zasadniczo nie ulegną dużym zmianom. Ograniczono zakres danych wymaganych dla tych faktur wystawianych w najbardziej powszechnych przypadkach. Zrezygnowano z obowiązującego obecnie wymogu umieszczania w fakturze korygującej, obok prawidłowej treści korygowanych pozycji, także pozycji i kwot błędnych.

Proponuje się jednocześnie uchylenie obecnego § 15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur, co oznacza, że nie będą już wystawiane noty korygujące.

Faktura VAT ma zawierać:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • NIP podatnika oraz nabywcy,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub datę otrzymania należności (zaliczki), o ile taka data jest określana i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejszą zapłatę, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonywanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące stawek podatku,
 • kwoty należności ogółem.

autor: Aleksandra Węgielska

Gazeta Podatkowa nr 89 (921) z dnia 2012-11-05

Ewidencje prowadzone dla potrzeb VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>