Gazeta PodatkowaZapłata podatku z konta członka najbliższej rodziny podatnika będzie pełnoprawnym sposobem rozliczania się z fiskusem. Dopuszczalne stanie się także regulowanie zobowiązań podatkowych nieprzekraczających tysiąca złotych przez osoby niespokrewnione. Urzędy skarbowe będą mogły przyjmować wpłaty kartą płatniczą.

Zapłata za podatnika

Podatnicy już od 1 stycznia 2016 r. nie będą musieli tłumaczyć się z wpłat na poczet ich podatków wpływających do urzędu skarbowego z kont osób trzecich.

Obecnie podatki trzeba regulować z własnych środków pieniężnych. Wpłata dokonana przez osobę trzecią nie skutkuje wygaśnięciem zobowiązania podatkowego – mimo że fiskus dysponuje odpowiednią kwotą. Dozwolone są jedynie płatności realizowane przez tzw. posłańców (wyręczycieli). Mianem tym określa się osobę lub podmiot, który przekazuje do urzędu skarbowego kwotę odpowiadającą wysokości podatku, ale czyni to w imieniu podatnika i z jego zasobów pieniężnych. Urzędnicy weryfikują takie wpłaty, żądając przedłożenia dowodu świadczącego o tym, że wpłacający występował w roli posłańca.

Takie regulacje są archaiczne i niepraktyczne. Nowe przepisy przewidują, że podatki – bez względu na ich kwotę – będą mogli regulować za podatnika najbliżsi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Nie wprowadzono w tym przypadku limitów kwotowych. Ponadto każdy podmiot będzie mógł uiścić cudzy podatek, o ile jego kwota nie przekroczy 1 tys. zł, a treść dowodu wpłaty nie wzbudzi wątpliwości co do jej przeznaczenia. Wpłaty dokonywane przez osoby trzecie będą podlegały tym samym rygorom, np. co do zachowania terminu zapłaty podatku, co płatności przeprowadzane przez podatników.

Formy płatności

Podatki odprowadzane do urzędu skarbowego mogą być obecnie regulowane przelewem (w tym przez internet) lub gotówką. Gotówkę należy wpłacić w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, instytucji płatniczej, SKOK-u. Rozliczeń bezgotówkowych z fiskusem dokonuje się za pośrednictwem banku, SKOK-u lub instytucji płatniczej.

Nowością od przyszłego roku będzie możliwość regulowania podatków w urzędzie skarbowym za pomocą karty płatniczej. Praktyczne zastosowanie tego rozwiązania jest jednak uzależnione od tego, czy i kiedy dana placówka zostanie wyposażona w urządzenie do autoryzacji transakcji płatniczych. Podatnik, korzystając z tej opcji, będzie obciążony kosztami związanymi z zapłatą podatków kartą płatniczą (opłatą interchange, opłatą na rzecz organizacji kartowej, marżą agenta rozliczeniowego). Urząd skarbowy będzie miał obowiązek zamieścić w miejscu korzystania z terminala informację o wysokości pobieranych opłat i prowizji.

Zapłaty podatków będzie można ponadto dokonać za pośrednictwem instytucji pieniądza elektronicznego. Podmioty te są uprawnione do wydawania pieniądza elektronicznego oraz świadczenia usług płatniczych, w tym realizowania przelewów. Podatek przez instytucję pieniądza elektronicznego będzie można zapłacić gotówką, przelewem lub za pomocą innego instrumentu płatniczego.

Przelew zagraniczny

Zmieni się termin zapłaty podatku w przypadku zlecania przelewu z rachunku założonego w instytucji świadczącej usługi płatnicze, która nie ma siedziby lub oddziału w Polsce. Terminem zapłaty podatku jest obecnie dzień obciążenia tego rachunku, o ile uiszczona kwota znajdzie się na koncie urzędu skarbowego do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez dostawcę usług płatniczych zlecenia przelewu. Okres ten może być przedłużony o jeden dzień roboczy, jeżeli zlecenie płatnicze złożono w formie papierowej. Terminem zapłaty podatku będzie od przyszłego roku dzień złożenia zlecenia płatniczego przez podatnika. Warunek wpływu pieniędzy w odpowiednim czasie na konto organu podatkowego pozostaje bez zmian. W przypadku niedotrzymania tych terminów za datę zapłaty podatku uważa się – i nadal tak będzie – dzień uznania wpłacanej kwoty na rachunku bankowym urzędu skarbowego.

Sposoby zapłaty podatków od 1 stycznia 2016 r.
Forma płatności Sposób zapłaty Termin zapłaty podatku
gotówka
wpłata w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową
wpłata na rachunek organu podatkowego w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, SKOK-u

dzień wpłaty

obrót bezgotówkowy wpłata z rachunku prowadzonego w banku, instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, SKOK-u dzień obciążenia rachunku na podstawie polecenia przelewu lub dzień zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego
wpłata z rachunku założonego w banku, instytucji kredytowej, unijnej instytucji płatniczej lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału na terytorium Polski dzień złożenia zlecenia płatniczego, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku organu podatkowego do końca następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia – w razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na koncie organu podatkowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 2015-12-03

Prawa i obowiązki czynnych podatników VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>