Gazeta PodatkowaPodmioty będące pracodawcami dokonując różnych świadczeń na rzecz swoich pracowników pełnią w stosunku do nich rolę płatnika. To z kolei oznacza, że są obowiązane obliczać i pobierać od nich zaliczki na podatek. Świadczenia przekazywane pracownikom nie ograniczają się jedynie do pieniężnego wynagrodzenia za wykonywaną przez nich pracę. Na ich opodatkowanie wpływa zarówno forma świadczenia otrzymywanego lub stawianego do dyspozycji pracownika, źródło jego finansowania, jak i moment przekazania pracownikom.


Od stycznia 2016 r. nasza firma będzie udostępniała nieodpłatnie pracownikom kadry zarządzającej również do celów prywatnych samochody osobowe wykorzystywane przez nich dotychczas wyłącznie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Wiemy, że z tego tytułu należy im naliczyć przychód. Jak ustalić jego wysokość, skoro będą one służyły celom prywatnym tylko w dni robocze, a w weekendy będą „odstawiane” do firmy?

Udostępnienie pracownikom przez pracodawcę służbowych samochodów do celów prywatnych generuje po stronie pracowników przychód ze stosunku pracy. Jak w wynika z uregulowań zawartych w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o pdof, wysokość tego przychodu ustalana jest w formie kwotowego ryczałtu. Wynosi on miesięcznie 250 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3, natomiast dla aut o pojemności większej – 400 zł.

Z pytania wynika, że pracownicy będą użytkowali służbowe auta do celów prywatnych tylko w dni robocze, czyli przez część miesiąca. W takim przypadku wartość uzyskanego w ten sposób świadczenia jest ustalana za każdy dzień – w wysokości 1/30 wskazanych kwot (art. 12 ust. 2a-2b ustawy o pdof). Z kolei gdy użytkowanie to jest częściowo odpłatne, wówczas wysokość pracowniczego przychodu wyznacza różnica pomiędzy wartością miesięcznego ryczałtu (tj. 250 zł lub 400 zł) i ponoszoną odpłatnością (art. 12 ust. 2c ustawy o pdof).

Wobec powyższego wartość przychodu, który w wyniku udostępnienia nieodpłatnie służbowego auta uzyska pracownik korzystający z niego w dni robocze, poza pojemnością silnika użytkowanego samochodu osobowego, uzależniona jest tylko od liczby dni, w których będzie ono miało miejsce (przykład).

Przykład

W okresie od 1 do 31 stycznia 2016 r. zakład pracy będzie udostępniał w dni robocze nieodpłatnie swoim pracownikom na cele prywatne (urlop) służbowe samochody osobowe. Pojemność silników tych aut wynosi od 1.800 cm3 do 2.500 cm3. U pracowników, którzy we wszystkie dni robocze stycznia będą z nich korzystać powstanie z tego tytułu opodatkowany przychód ze stosunku pracy. Wartość przychodu za 1 dzień użytkowania auta wynosi 13,33 zł (tj. 400 zł : 30), stąd łączny przychód z tego tytułu za styczeń wyniesie 253,27 zł (tj. 13,33 zł × 19 dni).


Pracodawca postanowił sfinansować pracownikom ze środków obrotowych zakup kart multisport uprawniających do korzystania z szeregu świadczeń sportowo-rekreacyjnych. Czy przychód uzyskany z tego tytułu przez pracownika może korzystać ze zwolnienia od podatku?

TAK. Wartość kart multisport sfinansowanych przez pracodawcę będzie dla pracowników, którzy je otrzymają, przychodem ze stosunku pracy. Przychód taki może korzystać ze zwolnienia od podatku, ale jedynie wówczas, gdy źródłem jego finansowania będzie ZFŚS.

Przychodem ze stosunku pracy są dla pracownika nie tylko wypłacone mu wynagrodzenia, ale również inne otrzymane przez niego świadczenia o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Karty multisport zaliczane są do świadczeń rzeczowych, które po spełnieniu ustawowych warunków objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego. Tego typu świadczenie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, gdy jego wartość, łącznie z pozostałymi świadczeniami rzeczowymi i otrzymanymi przez pracownika w tym zakresie w danym roku podatkowym świadczeniami pieniężnymi, nie przekracza kwoty 380 zł i gdy równocześnie zostało ono w całości sfinansowane ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof).

Wskazane zwolnienie nie ma natomiast zastosowania w przypadku, gdy zakup karty dla pracownika zostanie sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy. Przychód ten pracodawca powinien doliczyć do pozostałych składników wynagrodzenia za pracę otrzymanych lub postawionych pracownikowi do dyspozycji w danym miesiącu, i od ich sumy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.


W październiku 2015 r. nabyliśmy ze środków obrotowych pakiety medyczne dla pracowników, którzy zgłosili chęć skorzystania – samodzielnie bądź łącznie z członkami rodziny – z oferowanych w ramach tych pakietów świadczeń. Pakiety te są aktywne od 1 listopada, jednak nie wszyscy pracownicy skorzystają z nich jeszcze w tym roku. W jakim momencie u tych pracowników powstanie z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Umowy zawierane między pracodawcą a daną placówką medyczną konstruowane są zazwyczaj w ten sposób, że placówka opieki medycznej zobowiązuje się do udzielania pracownikom nie tylko konkretnych świadczeń medycznych, ale również do pozostawania w gotowości do świadczenia usług objętych pakietem. Pracodawca natomiast co miesiąc płaci za tę gotowość bez względu na to, czy pracownik korzysta z pomocy medycznej, czy też nie.

Przyjmując, że pracownik uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń już w chwili gotowości placówki medycznej do świadczenia usług, stwierdzić należy, że przychód z abonamentu (pakietu) medycznego powstaje u pracownika już z chwilą otrzymania uprawnienia do korzystania z usług – faktyczne korzystanie z konkretnej usługi nie ma w tym przypadku znaczenia. Tym samym powstaje on w każdym miesiącu (począwszy od pierwszego jego dnia), za który pracodawca opłaci abonament medyczny, czyli w sytuacji opisanej w pytaniu począwszy od listopada 2015 r

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 2015-11-09

Podatek dochodowy w interpretacjach podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jeden komentarz

  1. Asset 10 listopada 2015 10:33

    bardzo dobrze wytłumaczone, dużo nowości wymieniasz co sprawiło że sam muszę pomyśleć nad moimi pracownikami i jakoś ich zmotywować do lepszej pracy, system wynagradzania na pewno wprowadzę ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>