Gazeta PodatkowaUjęcie imion i nazwisk wspólników w nazwie spółki jest istotne na gruncie prawa cywilnego, bowiem spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Natomiast w świetle przepisów o VAT podatnikiem tego podatku jest spółka cywilna. Od lat występuje problem, czy na fakturach w nazwie podatnika powinny być wymienione wszystkie nazwiska wspólników spółki cywilnej, czy wystarczy jej nazwa.

Jeden z Czytelników w pytaniu skierowanym do naszej redakcji zapytał, czy wpisanie nazwy spółki bez imion i nazwisk wspólników jest błędem, czy dopuszcza się stosowanie nazwy skróconej spółki na fakturze.

Firma spółki cywilnej

Przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) nie regulują zasad budowania nazwy spółki cywilnej, bowiem dotyczą one przedsiębiorców. Zgodnie z nimi przedsiębiorca działa pod firmą. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, ewentualnie także dodatkowe określenia. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Zgodnie z art. 860 § 1 K.c. przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Stosownie do art. 863 § 1 K.c. wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

Tak więc spółka cywilna jest niczym innym jak umową prawa cywilnego podobną do innych umów. Tym samym nie można umowie spółki cywilnej nadawać podmiotowości. Umowa nie może zaciągać zobowiązań, być stroną innej umowy, prowadzić działalności. W związku z tym, iż umowa spółki cywilnej nie posiada podmiotowości, ustawodawca nie nadał jej osobowości prawnej. Stroną czynności cywilnoprawnych są wyłącznie wspólnicy spółki.

Dlatego też nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej nazwiska (firmy) jej wspólników, ze wskazaniem, że zawarli oni spółkę cywilną. Nazwę spółki cywilnej należy odróżnić od nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego w jej ramach. Nazwa przedsiębiorstwa nie musi odnosić się do wspólników.

Rejestracja spółki cywilnej

Przepisami, które uznają spółkę cywilną za podmiot, są natomiast uregulowania ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy, co do zasady, podatnicy są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera: nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem. Natomiast zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników (art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach…).

Co wynika z ustawy o VAT?

Jak wskazano w art. 106e ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby VAT. Dane zawarte na fakturze muszą przede wszystkim umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy.

Na gruncie przepisów o VAT podatnikiem podatku VAT jest spółka cywilna, a nie jej poszczególni wspólnicy. Jak zaznaczono wcześniej, spółka cywilna podlega obowiązkowi ewidencyjnemu dla celów podatkowych oraz przysługuje jej jeden NIP.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.72.2020.2.MN, wyjaśnił, że w celu jednoznacznej identyfikacji podatkowej podatnik powinien posługiwać się taką nazwą, jaką wskazał w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku VAT, bądź zgłoszeniu aktualizacyjnym zmieniającym nazwę. Konieczne jest zatem, by dane dotyczące podatnika podawane na fakturze oraz innych dokumentach księgowych były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wskazanymi w tych zgłoszeniach.

Tak więc, gdy nazwa skrócona umożliwiająca jednoznaczną identyfikację została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów podatku VAT i jest znana organowi podatkowemu, to posługiwanie się nazwą skróconą firmy w obrocie gospodarczym, w tym na fakturach wystawianych przez spółkę cywilną, jest prawidłowe. Również spółka może przyjmować faktury z wpisaną skróconą nazwą bez konieczności ich korygowania.

W sprawach identyfikacji spółki cywilnej na fakturze wypowiedział się również NSA w wyroku z dnia 14 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1443/09. NSA wskazał, że nazwa pełna i skrócona dotyczy tego właśnie podatnika, tj. spółki cywilnej. Zdaniem NSA jej nazwa nie musi uzewnętrzniać imion i nazwisk tworzących ją wspólników.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 2021-03-18

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>