Gazeta PodatkowaZbliża się ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który przypada na 30 września 2021 r. Trzeba przypomnieć, że z datą zatwierdzenia tego sprawozdania powiązane są obowiązki w zakresie przekazania go odpowiednim instytucjom – KRS, MSiG oraz Szefowi KAS. Kogo dotyczą te obowiązki i jakie dokumenty podlegają złożeniu?

Jednostki składające sprawozdanie w KRS

O obowiązku złożenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego mówi art. 69 ustawy o rachunkowości. Do KRS roczne sprawozdanie finansowe składają podmioty wpisane do tego rejestru, w tym m.in. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. i akcyjne.

Złożeniu w KRS podlega:

1) roczne sprawozdanie finansowe, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień, bilansu, rachunku zysków i strat, a w przypadku jednostek podlegających badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, także zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych – w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, z wyłączeniem dodatkowych informacji i objaśnień mających postać nieustrukturyzowaną (przy czym jeśli w ramach tego elementu sprawozdania jednostka sporządza notę podatkową – musi ona mieć postać ustrukturyzowaną),

2) sprawozdanie z działalności, jeśli jednostka należy do podmiotów wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a także sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w przypadku jednostek określonych m.in. w art. 63f ust. 1 ustawy – w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej,

3) sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu – w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej,

4) odpis uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – nie musi być w postaci elektronicznej, może być np. skan dokumentu,

5) odpis uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty – nie musi być w postaci elektronicznej, może być np. skan dokumentu.

Termin na wywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego wraz z odpowiednimi dokumentami do KRS został wyznaczony w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości na 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. powinno generalnie zostać zatwierdzone do 30 września 2021 r., co wynika ze znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570 ze zm.) – z zastrzeżeniem § 3b tego rozporządzenia. Ponieważ jednak art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości odwołuje się do daty zatwierdzenia sprawozdania, a nie terminu jego ostatecznego zatwierdzenia, na złożenie sprawozdania w KRS kierownik jednostki ma 15 dni od dnia faktycznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Jeśli więc sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostanie zatwierdzone np. 6 września 2021 r., powinno zostać złożone do KRS do 21 września 2021 r. Jeśli zostanie zatwierdzone w ostatecznym terminie, tj. 30 września 2021 r., to trzeba je będzie przekazać do KRS do 15 października 2021 r. Z kolei gdy sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w obowiązującym terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z odpowiednimi dokumentami (por. art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Złożone w KRS sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z badania są przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Powoduje to, że podatnicy podatku dochodowego obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, którzy podlegają rejestracji w KRS i w związku z tym składają tam swoje sprawozdanie, nie muszą go odrębnie przekazywać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wzmianka o złożeniu w KRS (a konkretnie w RDF – repozytorium dokumentów finansowych) omawianych dokumentów podlega automatycznej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Natomiast jednostki, o których mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości, publikują w MSiG prawie całe sprawozdanie finansowe i inne dokumenty.

Jednostki ogłaszające sprawozdanie w MSiG

Kierownik jednostki, która nie podlega wpisowi do KRS, a której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania w myśl art. 64 ustawy o rachunkowości, jest obowiązany złożyć określone elementy tego sprawozdania i inne dokumenty do ogłoszenia w MSiG. Nakazuje tak art. 70 ustawy o rachunkowości. Dotyczyć to może przedsiębiorstw osób fizycznych i spółek cywilnych, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania.

Złożeniu w MSiG podlegają:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy – w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej,

2) sprawozdanie z badania – w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej,

3) odpis uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – nie musi być w postaci elektronicznej, może być np. skan,

4) odpis uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty – nie musi być w postaci elektronicznej, może być np. skan.

Termin na przekazanie tych dokumentów do MSiG to 15 dni od dnia faktycznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Jednostki przesyłające sprawozdanie do KAS

Podatnicy pdop niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują je wraz z odpowiednimi dokumentami Szefowi KAS, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten nakłada art. 27 ust. 2 ustawy o pdop (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Nie dotyczy on spółek wpisanych do KRS, chyba że w określonych okolicznościach np. spółki z o.o. w organizacji.

Podatnicy pdop nierejestrowani w KRS do KAS przekazują:

1) roczne sprawozdanie finansowe, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień, bilansu, rachunku zysków i strat, a w przypadku jednostek podlegających badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, także zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych – w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, z wyłączeniem dodatkowych informacji i objaśnień mających postać nieustrukturyzowaną (przy czym jeśli w ramach tego elementu sprawozdania jednostka sporządza notę podatkową – musi ona mieć postać ustrukturyzowaną),

2) sprawozdanie z badania, jeżeli wystąpił obowiązek badania przez firmę audytorską, na podstawie odrębnych przepisów – w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej,

3) w przypadku spółek odpis uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe – nie musi być w postaci elektronicznej, może być np. skan dokumentu.

Termin na wykonanie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego i odpowiednich dokumentów do KAS przez podatników pdop to 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Ponieważ termin ten jest powiązany z datą faktycznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego, to od tej daty zależy określenie czasu na przekazanie sprawozdania do KAS.

Podatnicy pdof obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. także powinni byli przekazać to sprawozdanie do Szefa KAS, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten ustanowiono w art. 45 ust. 5 ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Dotyczy on przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Nie odnosi się do wspólników spółek osobowych rejestrowanych w KRS ani spółek cywilnych, gdyż to nie oni są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania, lecz te spółki.

Do KAS podatnicy pdof przekazują tylko roczne sprawozdanie finansowe, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień, bilansu, rachunku zysków i strat, a w przypadku jednostek podlegających badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, także zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych – w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, z wyłączeniem dodatkowych informacji i objaśnień mających postać nieustrukturyzowaną.

Termin na przekazanie sprawozdania do KAS przez osoby fizyczne już minął – przypadał 2 sierpnia 2021 r., co wynika z wcześniej przywołanego rozporządzenia.

Jak wskazuje Kodeks karny skarbowy, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W przypadku nieprzekazania w terminie sprawozdania finansowego, można złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów tego Kodeksu. Złożeniu „czynnego żalu” powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie sprawozdania finansowego do KAS). „Czynny żal” można złożyć w formie papierowej albo elektronicznie.

Pytania BILANS 2020

Spółka cywilna osób fizycznych sporządziła sprawozdanie finansowe za 2020 r. Gdzie powinna przekazać to sprawozdanie?

Jeśli sprawozdanie to nie podlega obowiązkowi badania, to nigdzie.

Jak stwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa z dnia 13 lutego 2019 r.: „Spółki niebędące osobami prawnymi ani ich wspólnicy nie mają obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego do Szefa KAS, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy o pdof”. Natomiast w sytuacji gdy roczne sprawozdanie finansowe spółki cywilnej podlega obowiązkowemu badaniu na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości, to na kierowniku jednostki (wspólnikach) ciąży obowiązek złożenia określonych dokumentów do ogłoszenia w MSiG.


Sprawozdanie finansowe za 2020 r. spółki z o.o. zostało zbadane mimo braku obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości. Czy sprawozdanie z takiego badania podlega złożeniu w KRS?

NIE. W KRS należy złożyć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy obowiązek badania wynikał z przepisów o rachunkowości.

Co prawda w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości wskazuje się, że złożeniu w KRS podlega sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli podlegało ono badaniu, co może sugerować, że składa je się niezależnie od tego, czy badanie jest obowiązkowe, czy dobrowolne. Jednak, jak określono w art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112), w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się m.in. wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości.


Jakie są skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. na gruncie prawa bilansowego?

W ustawie o rachunkowości nie określono sankcji za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego. Natomiast może ono mieć wpływ m.in. na obowiązki w zakresie składania sprawozdania do różnych instytucji.

Jednostki, które mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za 2020 r. w KRS, w przypadku niezatwierdzenia go w obowiązującym terminie (do dnia 30 września 2021 r.), muszą złożyć je, wraz z odpowiednimi dokumentami, w KRS w ciągu 15 dni po tym terminie (tj. do 15 października 2021 r.), a także 15 dni po jego zatwierdzeniu. Jednostki nierejestrowane w KRS będące podatnikami pdop, które składają sprawozdanie finansowe do KAS, nie składają go tam przed jego zatwierdzeniem, a dopiero 10 dni po jego zatwierdzeniu. Podobnie jednostki nierejestrowane w KRS, które mają obowiązek publikacji sprawozdania w MSiG, dokonają tego ogłoszenia dopiero 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania. Natomiast jednostki będące podatnikami pdof, które składają sprawozdanie do KAS, powinny były je złożyć do 2 sierpnia 2021 r. niezależnie od tego, czy zostało zatwierdzone, czy nie – termin na wykonanie tego obowiązku nie zależy od daty faktycznego zatwierdzenia sprawozdania.

W ustawie o rachunkowości przewidziano kary za niezłożenie sprawozdania w KRS oraz do ogłoszenia w MSiG (por. art. 79 pkt 3 i 4 tej ustawy). Ponadto skutkiem niezatwierdzenia sprawozdania jest brak możliwości dokonania podziału zysku lub pokrycia straty, co wynika z art. 53 ust. 3 i ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)

autor: Dorota Przybyszewska
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2021-09-02

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SkladkaZUS.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>