Gazeta PodatkowaObecnie informacje podsumowujące mają obowiązek składać podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. Od 1 lipca 2015 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o VAT wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy zobowiązują podatników dokonujących dostawy towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem do składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27).

Nabywca musi być czynnym podatnikiem VAT

W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ustawodawca przewidział szczególne zasady rozliczania VAT należnego. Obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy tych towarów został bowiem przeniesiony ze sprzedawcy na ich nabywcę.

Zasada ta ma obecnie zastosowanie, gdy:

a) dokonującym dostawy jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy (ze względu na wartość nieprzekraczającą kwoty 150.000 zł),

b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Natomiast od 1 lipca 2015 r., zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami będą również podmioty nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki:

a) dokonującym ich dostawy będzie podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) nabywcą będzie podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c) dostawa nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Tak więc mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany będzie tylko w sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy będzie podatnik VAT czynny.

Rozszerzenie katalogu towarów

Od 1 lipca br. zostanie także poszerzony katalog towarów, do których zastosowanie będzie miał mechanizm odwrotnego obciążenia. Do wykazu tego dołączone zostaną:

 • „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej” (PKWiU 24.33.20.0),
 • „Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy”, bez względu na symbol PKWiU,
 • „Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu” (PKWiU ex 24.41.50.0),
 • „Aluminium nieobrobione plastycznie” (PKWiU 24.42.11.0),
 • „Cynk nieobrobiony plastycznie” (PKWiU 24.43.12.0),
 • „Nikiel nieobrobiony plastycznie” (PKWiU 24.45.11.0),
 • telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT).


Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.

Przy czym w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, mechanizm odwrotnego obciążenia będzie stosowany tylko wówczas, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 zł netto (nowo dodany art. 17 ust. 1c ustawy o VAT).

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznawać się będzie transakcję objętą umową, bez względu na to, ile dostaw będzie realizowanych w ramach tej umowy, nawet jeżeli będą one dokonane na podstawie odrębnych zamówień i wystawionych faktur. Za taką transakcję będzie się również uznawało transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, będą odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

Obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej transakcji gospodarczej (np. w przypadku udzielenia rabatu, w wyniku którego wartość transakcji ulegnie zmniejszeniu do kwoty niższej niż 20.000 zł) nie wpłynie na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku od takiej transakcji.

Obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących

Zgodnie z nowo dodanym art. 101a, podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, od 1 lipca 2015 r. będą mieli obowiązek składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach.

Informacje te składane będą za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT, czyli zasadniczo w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, jeżeli podatnik wybrał rozliczanie miesięczne.

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 5 czerwca 2015 r. przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. poz. 849), określił wzór informacji VAT-27.

Jak wynika z tego rozporządzenia „Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym” (VAT-27), będzie zawierać m.in.:

 • nazwę lub imię i nazwisko podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym oraz jego numer identyfikacji podatkowej,
 • informacje o dokonanych transakcjach, tj. nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi, łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

W informacji tej określono także możliwość składania przez podatnika formularza VAT-27 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 lipca 2015 r., a wzór informacji określony w załączniku (VAT-27) będzie stosowany począwszy od rozliczenia za okresy rozliczeniowe następujące po drugim kwartale 2015 r.

Oznacza to, że podatnicy dokonujący sprzedaży towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia pierwszą informację VAT-27 złożą za lipiec 2015 r. (w przypadku gdy rozliczają VAT za okresy miesięczne) lub za III kwartał 2015 r. (w przypadku gdy VAT rozliczają za okresy kwartalne).

Przepisy przejściowe

Ustawa nowelizująca zawiera także przepisy przejściowe rozstrzygające wątpliwości jakie mogłyby powstać po zmianie przepisów. Jak wskazano w art. 3 i 4 tej ustawy:

 • w przypadku uiszczenia przed dniem 1 lipca 2015 r. całości lub części zapłaty na poczet dostawy towarów, która od dnia 1 lipca 2015 r. nie będzie objęta już mechanizmem odwrotnego obciążenia (np. sprzedaż na rzecz podatnika zwolnionego z VAT) – dostawa towarów dokonana od tego dnia, podobnie jak wniesiona zaliczka, objęta będzie mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 • w przypadku zaliczek uiszczonych przed 1 lipca 2015 r. na poczet dostawy towarów, która od dnia 1 lipca będzie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia (np. złoto w postaci surowca lub półproduktu) – należy dokonać korekty (tj. na bieżąco, czyli w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce dostawa) rozliczenia tej zaliczki i objęcia jej mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Wzór informacji VAT-27

VAT-27
 

VAT-27

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Ustawa z dnia 9.04.2015 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 2015-06-29

Komentarz do ustawy zasiłkowej – część I. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>