Gazeta PodatkowaW sytuacji gdy podatnik złoży do urzędu skarbowego błędnie wypełnioną deklarację VAT, może ją poprawić. Korekta deklaracji VAT polega na ponownym wypełnieniu druku tej deklaracji i zaznaczeniu na nim (w odpowiednim miejscu), że jest to deklaracja korygująca.

Pomyłki w deklaracji VAT

Najczęstszą przyczyną składania korekt deklaracji są pomyłki w złożonej przez podatnika deklaracji. Należy podkreślić, że przy składaniu korekty deklaracji nie ma już obowiązku dołączania do niej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Niektóre błędy w deklaracji VAT mogą też zostać poprawione przez organ podatkowy na podstawie art. 274 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Korekta dokonywana jest przez organ podatkowy wyłącznie w przypadku, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł. Organ podatkowy, który skoryguje złożoną przez podatnika deklarację, ma obowiązek uwierzytelnienia jej kopii i doręczenia jej podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku, bądź informacją o braku takich zmian. Podatnik, który otrzymał informację o korekcie dokonanej przez organ podatkowy, ma możliwość w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć sprzeciw do organu, który dokonał korekty. Jeśli w tym terminie podatnik nie wniesie sprzeciwu, uznaje się, że korekta wywołuje takie same skutki jak w przypadku, gdyby została złożona przez samego podatnika.

Ponadto urząd skarbowy w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy, może zwrócić się do podatnika o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Korekta deklaracji po kontroli

Jednak nie w każdym przypadku podatnik VAT ma prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji VAT. Uprawnienie to ulega bowiem zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Wynika to z art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Prawo to jednak przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Oznacza to, że podatnik podczas przeprowadzanej u niego kontroli za dany okres rozliczeniowy nie może złożyć skutecznej korekty deklaracji za ten okres. Jednak może składać korekty deklaracji za inne miesiące (kwartały) nieobjęte kontrolą. Po zakończeniu postępowania kontrolnego podatnik otrzymuje protokół kontroli, w którym zawarte jest pouczenie o prawie do złożenia korekty deklaracji. Podatnik, który nie ma zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, powinien po zakończeniu kontroli złożyć korektę deklaracji, jeszcze przed wszczęciem wobec niego postępowania podatkowego.

Pokontrolne postępowanie podatkowe wszczynane jest na podstawie art. 165b § 1 O.p. nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli, w przypadku gdy w jej trakcie wyjdą na jaw nieprawidłowości w wywiązywaniu się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i nie zostaną one w całości usunięte poprzez złożenie deklaracji lub dokonanie jej korekty. Nie dotyczy to sytuacji, w której podatnik zgłosi wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli i zostaną one w całości uwzględnione przez kontrahentów.

Ponadto organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić na piśmie podatnika o bezskuteczności korekty deklaracji w przypadku, gdy zostanie ona złożona w czasie trwania kontroli lub postępowania podatkowego – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Należy także pamiętać, że postępowanie podatkowe może być wszczęte również po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli:

1) podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej,

2) organ podatkowy otrzyma od organów podatkowych lub od innych organów informacje uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

W odmienny sposób określono natomiast zasady dokonywania korekt deklaracji w przypadku postępowania kontrolnego prowadzonego na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. W tym przypadku podatnik może złożyć korektę deklaracji w ciągu 7 dni od doręczenia mu postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się na temat zebranego w sprawie materiału dowodowego. W przypadku gdy korekta obejmuje wszystkie ustalone w toku postępowania nieprawidłowości, postępowanie kontrolne kończy się wynikiem i nie jest już wydawana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnik jest obowiązany nie później niż w terminie 3 dni zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu korekty deklaracji.

Z kolei gdy po otrzymaniu wyniku podatnik ponownie skoryguje swoje rozliczenia w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniu kontrolnym, urząd kontroli skarbowej podejmie to postępowanie i wyda decyzję.

Niższe odsetki przy korekcie

W niektórych przypadkach wobec podatników, którzy dobrowolnie skorygują deklarację, ustawodawca zastosował pewnego rodzaju ulgę w postaci możliwości zapłaty niższych odsetek za zwłokę.

Stawka obniżonych odsetek wynosi 50% stawki podstawowej, tj. obecnie 4%. Zapłata obniżonych odsetek możliwa jest jednak pod warunkiem:

1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Podatnik nie ma jednak możliwości zapłaty niższych odsetek, gdy:

  • złożył korektę deklaracji po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jeśli takiego zawiadomienia nie stosuje się – gdy korekta zostanie złożona po zakończeniu kontroli,
  • skorygowanie deklaracji ma miejsce w wyniku czynności sprawdzających.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 2016-12-08

Świadczenia chorobowe dla pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>