Gazeta PodatkowaZa okresy od 1 października 2020 r. dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz informacja o ewidencji będą zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowy JPK_VAT będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy VAT czynni. Natomiast korekta pliku JPK_VAT będzie mogła obejmować: ewidencję i deklarację, tylko ewidencję lub tylko deklarację. Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT wskazało zasady dokonywania korekty pliku JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających VAT miesięcznie,
  • JPK_V7K – dla podatników rozliczających VAT kwartalnie.

Podatnicy składający JPK_V7M będą zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie. Podatnicy ci będą obowiązani do wypełniania wszystkich elementów JPK_V7M w pliku XML, tj. Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.

Natomiast podatnicy składający JPK_V7K będą zobowiązani składać część ewidencyjną miesięcznie, zaś deklaracyjną kwartalnie. Będą oni w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału wypełniać w pliku XML: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału będą w pliku XML wypełniać wszystkie elementy JPK_V7K, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja, z tym że Deklaracja będzie dotyczyć danych za cały kwartał, natomiast Ewidencja będzie obejmować dane tylko za ostatni miesiąc kwartału.

Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej wskazało ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K. Wynika z nich, że:

  • w przypadku korekty ewidencji podatnik powinien złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML (niedopuszczalne będzie złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane),
  • korekty błędnego wpisu niewpływającego na wysokość VAT należnego lub naliczonego będzie, co do zasady, dokonywać się poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne będzie ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi),
  • korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego („in plus” lub „in minus”) będzie ujmować się w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta,
  • korekty dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in plus” lub „in minus” będzie należało ujmować w ewidencji z numerem dokumentu korygującego (natomiast w przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in minus”, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący będzie można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy, dopuszczalne będzie ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego),
  • numery dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu będzie należało ujmować w ewidencji w całości, zgodnie z ich oryginalną pisownią (bez pomijania części oznaczeń takich dokumentów).

Dodatkowo MF wskazało, że do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach będzie się stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który będzie składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane będą również według starych zasad).

Korekta ewidencji

Korygując wyłącznie ewidencję, podatnik w schemacie głównym będzie wypełniać następujące elementy: Naglowek, Podmiot1 oraz Ewidencja.

Dokonanie korekty w przesłanej ewidencji, która nie będzie miała wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku.

Jak wyjaśniło MF w broszurze informacyjnej, korekta pliku JPK_VAT – wyłącznie części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie miała wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki VAT wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku.

Korekta deklaracji

Natomiast korygując wyłącznie deklarację, podatnik w schemacie głównym będzie wypełniać następujące elementy: Naglowek, Podmiot1 oraz Deklaracja.

Dokonanie korekty wyłącznie w części deklaracyjnej, np. zmiana wysokości kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji, nie będzie mieć wpływu na dane zawarte w części ewidencyjnej.

Pierwotny JPK_V7K w stosunku do pierwotnego JPK_V7M, w zależności od okresu składania, różnić się będzie zakresem danych, bowiem zawierać będzie samą ewidencję lub ewidencję wraz z deklaracją.

Sposób dokonania korekty JPK_V7K, w związku z korektą ewidencji dla dwóch pierwszych miesięcy kwartału, będzie wyglądać analogicznie jak dla pierwotnych plików JPK_V7K za te okresy.

Korekta za trzeci miesiąc kwartału w JPK_V7K

Korygując wyłącznie ewidencję, podatnik w schemacie głównym wypełnia następujące elementy: Naglowek, Podmiot1 oraz Ewidencja. Zaś korygując wyłącznie deklarację, podatnik w schemacie głównym wypełniać będzie następujące elementy: Naglowek, Podmiot1 oraz Deklaracja.

Z uwagi na fakt, iż pole Miesiac w elemencie schematu głównego Naglowek będzie obowiązkowe, podatnik przy korekcie deklaracji będzie wskazywać ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio 3, 6, 9, 12.

Ulga na złe długi

Podatnik (wierzyciel) korzystający z korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, będzie wypełniać dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie „1” oraz wykaże pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem „in minus” z podziałem na stawki podatku.

Następnie w deklaracji w polu P_68 i P_69 poda ze znakiem „in minus” odpowiednio zbiorczą wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, która zostanie uwzględniona w pozycjach od K_15 do K_20.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji VAT, w której dokonano korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, należność zastanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany będzie do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana lub zbyta. Wówczas w ewidencji wierzyciel będzie wypełniać dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie „1” oraz wykaże pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz VAT należnego ze znakiem „in plus” z podziałem na stawki podatku.

W składanych korektach będzie wypełniać się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie

» W przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej będzie wskazywać się wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja.
» Gdy korekta będzie dotyczyć wyłącznie części deklaracyjnej, która nie będzie miała wpływu na część ewidencyjną, będzie wskazywać się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja.
» W przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie będzie miała wpływu na część deklaracyjną, będzie wskazywać się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 2020-09-03

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UrlopyPracownicze.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>