Gazeta PodatkowaW związku z dużym zainteresowaniem naszych Czytelników powracamy dzisiaj do tematu korekty kosztów, o której pisaliśmy w GP nr 1 z br. Tym razem zajmiemy się zastosowaniem nowych rozwiązań w praktyce.

Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej MF wynika, że nowe przepisy należy stosować do kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, w tym również tych otrzymanych w 2012 r., które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r. Jeżeli zatem przedmiotowe kwoty zostały zaliczone do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013 r., wówczas w odniesieniu do nich nowe regulacje nie mają zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r. (przykład 1).

Z art. 24d ust. 1 ustawy o pdof (art. 15b ust. 1 ustawy o pdop) wynika, że gdy termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, podatnik jest zobowiązany do dokonania zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Korekty tej powinien dokonać w miesiącu, w którym upłynie wskazane przez ustawodawcę 30 dni (przykład 2).

Jeżeli natomiast strony ustalą termin płatności dłuższy niż 60 dni, wówczas w odniesieniu do korekty kosztów zastosowanie znajdzie przepis art. 24d ust. 2 ustawy o pdof (art. 15b ust. 2 ustawy o pdop). Wskazuje on, że przy takim terminie płatności podatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych, jeżeli w tym terminie nie zostanie ona uregulowana (przykład 3).

Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia kosztów zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym je uregulował, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego uprzednio zmniejszenia (art. 24d ust. 4 ustawy o pdof oraz art. 15b ust. 4 ustawy o pdop). W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w praktyce dochodzić będzie do sytuacji, w których podatnik co prawda nie zapłaci zobowiązania w terminie płatności, ale dokona jej jeszcze w tym samym miesiącu (np. w sytuacji, gdy 90. dzień od zaliczenia wydatku do kosztów upłynie 20 maja, a podatnik zapłaci zobowiązanie 27 maja). Czy w takim przypadku powinien w jednym dniu koszty korygować, a w momencie zapłaty je zwiększać, pomimo tego, że oba te zdarzenia nastąpią w jednym miesiącu?

Moim zdaniem, w takiej sytuacji byłoby to działanie niecelowe. Gdy bowiem w obrębie tego samego miesiąca dochodzi najpierw do zmniejszenia, a następnie zwiększenia kosztów podatkowych o tę samą kwotę, taka operacja praktycznie pozostaje bez wpływu na ich wysokość, a w konsekwencji również na wysokość zaliczki na podatek za ten miesiąc.

Unormowania zawarte w art. 24d ust. 5 ustawy o pdof (art. 15b ust. 5 ustawy o pdop) wskazują z kolei, że jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonania zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie ponosi on kosztów podatkowych lub poniesione koszty są niższe niż kwota stosownego zmniejszenia, wówczas ma on obowiązek zwiększenia przychodów podatkowych o kwotę, o którą nie pomniejszył kosztów podatkowych.

M.in. interpretacja tego uregulowania była przedmiotem naszego pytania skierowanego do MF. Zapytaliśmy, czy należy je rozumieć dosłownie, tak jak to zostało zaprezentowane w przykładzie 6 wspomnianego już komunikatu. Wskazany tam sposób ustalania miesięcznych kosztów jest bowiem oderwany od ustawowej zasady, zgodnie z którą zaliczkę miesięczną wylicza się odejmując od przychodów uzyskanych od początku roku poniesione w tym okresie koszty, co oznacza, że koszty za dany miesiąc ustala się narastająco od początku roku. W udzielonej odpowiedzi resort finansów potwierdził, że ustalając miesięczne koszty należy postępować tak jak wskazano w komunikacie (przykład 4).

Przykład 1

Podatnik będący osobą fizyczną otrzymał w grudniu 2012 r. materiały biurowe wraz z fakturą, w której określono 21-dniowy termin płatności przypadający na 15 stycznia 2013 r. Zapłata należności za fakturę dokonana została dopiero 1 lutego 2013 r. Ponieważ jednak wartość wynikającą z faktury podatnik zaliczył do kosztów w grudniu 2012 r., w odniesieniu do niej przepisy art. 24d ustawy o pdof nie znajdą zastosowania.

Przykład 2

Podatnik nabył w styczniu 2013 r. usługę transportową udokumentowaną fakturą i w tym samym miesiącu zaliczył kwotę z niej wynikającą do kosztów podatkowych. Płatność za wykonanie usługi została ustalona na 30 dni i powinna zostać dokonana do dnia 27 lutego 2013 r. Dodatkowe 30 dni na zapłatę upływa 29 marca 2013 r. W przypadku nieuregulowania w tym terminie kwoty wynikającej z faktury, podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów podatkowych w marcu 2013 r.

Przykład 3

Podatnik nabył w dniu 15 stycznia 2013 r. usługę udokumentowaną fakturą i w tym samym dniu jej wartość zaliczył do kosztów podatkowych. Płatność za wykonanie usługi została ustalona na 120 dni, co oznacza, że terminem płatności jest 15 maja 2013 r. Obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych nie wystąpi, jeżeli podatnik ureguluje zobowiązanie za zakupioną usługę do 15 kwietnia 2013 r., jest to bowiem 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury do kosztów podatkowych. Jeżeli jednak w terminie tym nie zostanie ona zapłacona, podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów o jej wartość w kwietniu 2013 r.

Przykład 4

Załóżmy, że koszty poniesione przez podatnika narastająco za okres I-V 2013 r. wynoszą 24.350 zł, w tym koszty samego maja – 2.000 zł. W maju podatnik miał obowiązek dokonania korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur na kwotę 4.380 zł. W przedstawionej sytuacji, zgodnie z wyjaśnieniami MF, powinien zmniejszyć koszty podatkowe maja o 2.000 zł, a także zwiększyć w tym miesiącu przychody o kwotę 2.380 zł.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.)

 

autor: Agata Cieśla

Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 2013-02-07

 

Jakich wydatków nie zaliczamy do kosztów podatkowych? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>