Gazeta PodatkowaW każdym przypadku, gdy płatnik przekaże do ZUS błędnie sporządzone dokumenty rozliczeniowe, ma obowiązek je skorygować. Zazwyczaj jednak korekta takich dokumentów niesie za sobą określone konsekwencje.

Korekta rozliczeń

Na obowiązek sporządzenia do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych nie ma żadnego wpływu fakt czy płatnik sam zauważył nieprawidłowości, czy stwierdził je organ rentowy. Jedynie w przypadku, gdy płatnik pomyli się w podstawie wymiaru składek np. pracownika czy zleceniobiorcy zaniżając ją lub zawyżając o kwotę nieprzekraczającą 2,20 zł, nie ma obowiązku korygowania takiego błędu.

Na złożenie w ZUS korekty rozliczeń nie ma też jednego terminu. Czas, w jakim płatnik powinien sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty korygujące, zależny jest on od tego, kto stwierdził błąd w rozliczeniach (patrz tabela).

Nadpłata składek

Jeśli w wyniku pomyłki płatnik np. uwzględni ubezpieczonemu w podstawie wymiaru składek składnik wynagrodzenia zwolniony z ozusowania, to po sporządzeniu i przesłaniu do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych na jego koncie w ZUS powstanie nadpłata składek.

Generalnie nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek. W razie braku takich zobowiązań organ rentowy zalicza nadpłatę na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o jej zwrot.

Nadpłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu uzasadnionego wniosku płatnika. Z kolei w przypadku przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, zwrot następuje w ciągu 30 dni od otrzymania przez ZUS skorygowanych rozliczeń za danego ubezpieczonego.

Trzeba też pamiętać, że roszczenie o zwrot nienależnie opłaconych składek, których wpłata do ZUS nastąpiła po 31 grudnia 2011 r., przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od dnia:

  • otrzymania zawiadomienia z ZUS,
  • faktycznego opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia.

Niedopłata składek

W przypadku gdy płatnik złoży za dany miesiąc dokumenty rozliczeniowe korygujące, z których będzie wynikała niedopłata składek ubezpieczeniowych, wtedy ma obowiązek uregulować ją wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami za zwłokę.


Kalkulator odsetek od zaległości składkowych dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Jeżeli wpłaci kwotę niedopłaconych składek bez uwzględnienia odsetek, wówczas dokonaną wpłatę ZUS rozliczy proporcjonalnie na poczet należności głównej oraz należnych z tego tytułu odsetek za zwłokę. Od pozostałej do opłacenia części składek nadal należne będą odsetki za zwłokę, liczone na ogólnych zasadach.

Odsetki za zwłokę z tytułu nieopłaconych składek nalicza się na zasadach i w wysokości określonych w Ordynacji podatkowej. Dotyczy to opłacanych po terminie zarówno składek społecznych, zdrowotnej, jak i na FP, FGŚP i FEP. Naliczanie odsetek rozpoczyna się od następnego dnia po dniu, w którym płatnik miał obowiązek ostatecznie dokonać wpłaty składek na rachunek bankowy ZUS. Kończy się je naliczać w dniu wpłacenia zaległości.

Wpłacając zaległe składki będące wynikiem korekty rozliczeń płatnik ma możliwość naliczyć i opłacić odsetki za zwłokę według obniżonej stawki. Muszą być jednak spełnione odpowiednie ku temu warunki. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

2) zapłaty zaległości składkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty dokumentów.

Obniżoną 50% stawkę stosuje się do zaległości składkowych powstałych po 31 grudnia 2015 r. Natomiast od zaległości składkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. nalicza się odsetki za zwłokę według stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej, o ile zaległość powstanie w wyniku korekty rozliczeń złożonej z inicjatywy płatnika i zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia tej korekty.

Skutki błędnej składki wypadkowej

Korektę dokumentów rozliczeniowych płatnik ma obowiązek sporządzić m.in. w przypadku gdy rozliczy w nich składkę wypadkową według nieprawidłowej stopy procentowej. Jeśli zawyży stopę procentową tej składki, to ZUS jedynie ustali mu ją na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. Gorzej natomiast będzie, gdy płatnik zaniży stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS ustali mu ją bowiem, w drodze decyzji, w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych – na cały rok składkowy. Płatnik musi wtedy dopłacić różnicę składek wraz z odsetkami za zwłokę.

Najczęściej popełniane błędy w dokumentach ubezpieczeniowych:

» podawanie w dokumentach rozliczeniowych danych identyfikacyjnych niezgodnych z danymi wykazanymi w dokumentach zgłoszeniowych,
» stosowanie nieprawidłowych kodów tytułów ubezpieczeń, świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek,
» przekazywanie dwóch raportów zamiast jednego (np. ZUS RCA) dla tej samej osoby w jednym komplecie rozliczeniowym,
» błędne kwoty podstawy wymiaru składek i wysokości składek,
» brak podpisów na deklaracjach.

 

Terminy złożenia w ZUS korekty rozliczeń
Stwierdzenie nieprawidłowości Termin złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących
przez płatnika składek 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości
przez ZUS – w formie zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości 7 dni od otrzymania zawiadomienia z ZUS o stwierdzeniu nieprawidłowości
przez ZUS – w drodze decyzji 7 dni od uprawomocnienia się decyzji
przez ZUS – w drodze kontroli 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli

autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 2016-07-21

Ochrona danych osobowych w firmie Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

1 komentarzy

  1. Agata 25 lipca 2016 15:17

    Dziękuję za tę rozpiskę.
    Bardzo wartościowa ściąga.

    Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>