Gazeta PodatkowaW przepisach Kodeksu pracy uregulowano odrębnie zasady pracy w porze nocnej. Za pracę tę ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia, który ma rekompensować uciążliwość tego rodzaju pracy. Od początku 2017 r. dodatki za pracę w nocy nie są już wliczane do wynagrodzenia minimalnego. Dodatki nocne w wysokości wynikającej z Kodeksu określają ich minimalny poziom. Natomiast przepisy zakładowe mogą je przyznawać w wyższej wysokości.

Dodatek kodeksowy

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700 (art. 1517 § 1 K.p.). Ze względu na podane ramy czasowe każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w ich granicach 8 konkretnych godzin trwania pory nocnej w swoim zakładzie. W przypadku nieokreślenia pory nocnej w przepisach zakładowych przyjmuje się, że obejmuje ona wszystkie 10 godzin podane w wymienionej regulacji. Inne godziny pory nocnej obowiązują pracowników młodocianych.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). Podana wysokość dodatku za pracę w nocy ustalanego na podstawie płacy minimalnej jest stawką najniższą, jaką musi otrzymać pracownik. Jednak może ona być znacznie wyższa, jeżeli odpowiednie zapisy w tej kwestii zostaną zamieszczone w regulacjach wewnątrzzakładowych.

Dodatek nocny przysługuje wszystkim pracownikom pracującym w nocy, niezależnie od organizacji i charakteru pracy, także wtedy, gdy praca taka ma charakter sporadyczny.

Zakładowy dodatek nocny

Przepisy zakładowe obowiązujące u danego pracodawcy mogą przewidywać inną wysokość dodatków nocnych, z tym że nie może ona być niższa od dodatków za pracę w nocy przysługujących na mocy Kodeksu pracy. Dopuszczalne jest bowiem dokonywanie zmian zasad wynagradzania, byleby nie były one mniej korzystne dla pracowników niż wynikające z przepisów prawa pracy. Ustalenie dodatku za pracę w porze nocnej w wysokości przewyższającej kodeksową jest więc zgodne z przepisami prawa pracy.

Wypłatę dodatku za pracę w nocy na korzystniejszych niż kodeksowe zasadach należy poprzedzić wpisaniem odpowiednich postanowień do przepisów obowiązujących w zakładzie lub w razie braku przepisów zakładowych w umowach o pracę poszczególnych pracowników.

Obliczanie dodatku nocnego

Zasady obliczania dodatku za 1 godzinę pracy w nocy zostały określone w § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). Stanowi on, że przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia za godzinę pracy w porze nocnej, minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Ze względu na zróżnicowanie wymiarów czasu pracy w poszczególnych miesiącach danego roku kalendarzowego wysokość tych dodatków należy ustalać odrębnie w każdym z nich.

Wymieniony przepis nakazuje stosować jako dzielnik liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, jednak nie wyjaśnia, jak należy rozumieć ten zapis. Kwestię tę rozstrzygnął Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 23 stycznia 2008 r. Uznał w nim, że przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu należy rozumieć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 130 K.p. Zatem nie stosuje się jako dzielnika liczby godzin wynikających z rozkładu czasu pracy danego pracownika, czy też liczby godzin faktycznie przez niego przepracowanych. Dzielnikiem jest nominalny wymiar czasu pracy obliczony na podstawie art. 130 K.p.

Przykład

Pracodawca ustalił w regulaminie wynagradzania obowiązującym w firmie, że pracownikom przysługują dodatki nocne ustalane w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracownikom wykonującym pracę w nocy w styczniu 2017 r. za każdą godzinę takiej pracy przysługuje dodatek w wysokości 4,76 zł, zgodny z wyliczeniem:

(4.000 zł : 168 godz.) = 23,81 zł,

23,81 zł × 20% = 4,76 zł.

Natomiast za luty br. dodatek ten wyniesie 5 zł, tj.:

(4.000 zł : 160 godz.) = 25 zł,

25 zł × 20% = 5 zł.

 

Kodeksowe wysokości dodatku za pracę w nocy w 2017 r.
m-c czas
pracy
dodatek
za 1 godzinę
wyliczenie
I 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 zł × 20% = 2,38 zł
II 160 godz. 2,50 zł (2.000 zł : 160 godz.) = 12,50 zł; 12,50 zł × 20% = 2,50 zł
III 184 godz. 2,17 zł (2.000 zł : 184 godz.) = 10,87 zł; 10,87 zł × 20% = 2,17 zł
IV 152 godz. 2,63 zł (2.000 zł : 152 godz.) = 13,16 zł; 13,16 zł × 20% = 2,63 zł
V 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 zł × 20% = 2,38 zł
VI 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 zł × 20% = 2,38 zł
VII 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 zł × 20% = 2,38 zł
VIII 176 godz. 2,27 zł (2.000 zł : 176 godz.) = 11,36 zł; 11,36 zł × 20% = 2,27 zł
IX 168 godz. 2,38 zł (2.000 zł : 168 godz.) = 11,90 zł; 11,90 zł × 20% = 2,38 zł
X 176 godz. 2,27 zł (2.000 zł : 176 godz.) = 11,36 zł; 11,36 zł × 20% = 2,27 zł
XI 160 godz. 2,50 zł (2.000 zł : 160 godz.) = 12,50 zł; 12,50 zł × 20% = 2,50 zł
XII 152 godz. 2,63 zł (2.000 zł : 152 godz.) = 13,16 zł; 13,16 zł × 20% = 2,63 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 2017-01-30

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>