Gazeta PodatkowaOd 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas on-line. Co do zasady, wprowadzenie kas on-line nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących. Wyjątkiem jednak są branże, które w 2020 r. i 2021 r. będą zobowiązane do stosowania kas on-line. O tym, że przepisy dotyczące kas on-line stwarzają problemy interpretacyjne podatnikom, świadczą liczne pytania nadsyłane do redakcji GP.


Kto ma obowiązek wymienić stare kasy na kasy on-line?

Ustawodawca w art. 145b ustawy o VAT wskazał grupy podatników, którzy tylko do określonego w nim dnia mogą używać starych kas. I tak do dnia:

  • 31 grudnia 2019 r. – starych kas będzie można używać do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także sprzedaży benzyny silnikowej, ON, LPG przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
  • 30 czerwca 2020 r. – starych kas będzie można używać do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
  • 31 grudnia 2020 r. – starych kas będzie można używać do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.


Czy w związku z obowiązkiem od 1 stycznia 2020 r. instalacji kasy on-line dla usług naprawy pojazdów silnikowych, za pojazd taki należy uznać traktorek ogrodniczy?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) za pojazd uważa się środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Natomiast za pojazd silnikowy uważa się pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego, zaś za pojazd wolnobieżny uważa się pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Tak więc biorąc pod uwagę powyższe definicje, moim zdaniem, zarówno wykonane usługi naprawy ciągników rolniczych, jak i pojazdów wolnobieżnych, w tym traktorków ogrodowych, świadczone na rzecz osób prywatnych będą musiały być ewidencjonowanie od 1 stycznia 2020 r. w kasie on-line.


Prowadzimy okręgową stację kontroli pojazdów. Dokonujemy przeglądu pojazdów. Czy w związku z tym mamy obowiązek od 1 stycznia 2020 r. ewidencjonować sprzedaż naszych usług w kasie on-line?

Usługi świadczone przez OSKP to m.in.: przeglądy rejestracyjne, badania rejestracyjne, badania techniczne, analiza spalin, zadymienia, testy amortyzatorów, badania po naprawach powypadkowych oraz po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

W sytuacji wskazanej w pytaniu Czytelnicy nie świadczą więc usług naprawy pojazdów silnikowych, w tym naprawy opon oraz usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych. W związku z tym Czytelnicy nie będą mieli obowiązku od 1 stycznia 2020 r. ewidencjonować sprzedaży w kasie on-line.


Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego została utworzona w celu prowadzenia bursy szkolnej. Oprócz zakwaterowania bursa oferuje także mieszkańcom wyżywienie. Czy z uwagi na ten fakt bursa będzie miała od 1 lipca 2020 r. obowiązek ewidencjować swoją sprzedaż w kasie on-line?

Jak wynika z definicji zawartej na stronie internetowej GUS https://stat.gov.pl, placówka gastronomiczna to zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos. Dodatkowo wskazano, że placówki gastronomiczne dzielą się na placówki ogólnie dostępne oraz nastawione na obsługę określonych grup konsumentów. Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól kempingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu, jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Do placówek tych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

Warto wskazać, że w wyroku z dnia 9 września 2018 r., sygn. akt I FSK 988/16, NSA wyjaśnił, iż zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach takich jak bursa, regulują przepisy. Strony nie mają zatem swobody w kształtowaniu warunków pobytu dzieci w burasach ani też wysokości opłaty za zakwaterowania ucznia. Zdaniem NSA nie można takiej sytuacji uznać za przejaw podlegającej opodatkowaniu VAT działalności gospodarczej miasta, skoro nie działa ono w ramach całkowitej swobody gospodarczej, a realizuje zadania własne na podstawie zasad wyznaczonych w przepisach o charakterze materialnoadministracyjnym. W związku z tym NSA uznał, że stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, miasto nie będzie podatnikiem VAT, realizując zadania własne gminy w zakresie edukacji publicznej i opieki.

W ślad za tym orzeczeniem Dyrektor KIS wydał w dniu 22 lutego 2019 r. interpretację indywidualną nr S-ILPP1/443-1085/14-3/AWA, w której uznał, że miasto nie jest podatnikiem VAT z tytułu odpłatnego zakwaterowania uczniów szkół w bursie będącej jednostką budżetową.

Z uwagi na to, że usługi w zakresie zapewnienia uczniom zakwaterowania i wyżywienia w bursie szkolnej nie podlegają ustawie o VAT, nie podlegają one również obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas. Przy czym w sytuacji, gdy bursa będzie świadczyła usługi na rzecz innych osób, wówczas taki obowiązek wystąpi i bursa będzie zobowiązana od 1 lipca 2020 r. ewidencjonować tę sprzedaż w kasie on-line.


W grudniu br. zakupiłem kasę on-line w związku z tym, że od 1 stycznia 2020 r. muszę obowiązkowo sprzedaż ewidencjonować na tej kasie (usługi wulkanizacyjne). Kasy nie ufiskalniłem i sprzedaż rejestruję jeszcze na starej kasie. Czy w deklaracji VAT-7 za grudzień mogę już odliczyć ulgę w wysokości 700 zł w związku z zakupem tej kasy?

Aby podatnik mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy on-line lub jej zwrotu, musi spełnić następujące warunki:

  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży w kasie on-line,
  • posiadać fakturę na zakup kasy oraz dowód zapłaty.

Zatem odliczenia ulgi można dokonać najwcześniej w okresie rozliczeniowym, w którym faktycznie zarejestrowano sprzedaż w danej kasie on-line lub za kolejne miesiące po rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży w tej kasie. Jeżeli podatnik dokona wymiany kasy rejestrującej w 2019 r., ale ewidencję sprzedaży na kasie on-line rozpocznie dopiero od 1 stycznia 2020 r., to będzie miał prawo do odliczenia ulgi nie wcześniej niż w rozliczeniu za styczeń 2020 r.

Ulga na zakup kas on-line przysługuje podatnikom, u których:

powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas on-line,
dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
powstanie ustawowy obowiązek wymiany starych kas na kasy on-line ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 2019-12-30

Rozliczanie VAT w orzecznictwie i wyjaśnieniach organów podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>