Gazeta PodatkowaKażdy podatnik – osoby fizyczne i firmy – może mieć swoje konto na Portalu Podatkowym. Służy ono obecnie do załatwiania spraw związanych z wybranymi podatkami oraz zgłaszania pełnomocnictw ogólnych. Rejestracja wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Portal Podatkowy

Portal Podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami (płatnikami, inkasentami, następcami prawnymi, osobami trzecimi odpowiadającymi za cudze długi podatkowe). Stanowi tak art. 3 pkt 14 Ordynacji podatkowej. Portal Podatkowy składa się z dwóch części: ogólnodostępnej i spersonalizowanej.

Blok ogólnodostępny zawiera informacje dotyczące poszczególnych podatków, a poprzez powiązanie z systemem e-Deklaracje umożliwia składanie rozliczeń i podań w formie elektronicznej. Można tutaj również znaleźć wiadomości dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych, pobrać formularze deklaracji do wydruku, znaleźć dane kontaktowe jednostek administracji podatkowej i celnej. Dostępne są ponadto wyszukiwarki (np. organizacji pożytku publicznego, kalkulatory (np. wynagrodzeń), kalendarz z ważnymi terminami.

Część spersonalizowana to indywidualne konta podatników. Konto może posiadać każdy: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dostęp do niego uzyskuje się po zarejestrowaniu i zalogowaniu. Konto stanowi kanał bezpośredniej komunikacji elektronicznej z organami administracji podatkowej. Dzięki niemu podatnik ma wgląd do swoich indywidualnych danych ewidencyjnych i adresowych, może wysyłać deklaracje i podania czy odbierać korespondencję.

Konto podatnika

Założenie konta wymaga zarejestrowania się jako użytkownik Portalu Podatkowego.

Rejestracja odbywa się na stronie internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl – należy wejść w zakładkę „Konto podatnika na Portalu Podatkowym” i wybrać opcję „Rejestracja”. Wyświetli się okno z warunkami korzystania z Portalu Podatkowego. Na dole tego okna trzeba zakreślić trzy pola oznaczające: złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących profilu użytkownika. Kolejny krok to wybór sposobu uwierzytelnienia rejestracji. Do autoryzacji można użyć certyfikatu kwalifikowanego (wykorzystywanego przy posługiwaniu się kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo profilu zaufanego ePUAP. Po zalogowaniu trzeba wprowadzić dane użytkownika. Są to: identyfikator (unikalny ciąg od 5 do 30 znaków wykorzystywany później podczas logowania do konta), hasło, pytanie zabezpieczające i odpowiedź na nie, adres e-mail. Adres e-mail musi być poprawny i realnie istniejący. Zostanie bowiem na niego wysłane potwierdzenie rejestracji z kodem autoryzującym umożliwiającym pierwsze logowanie do konta.

Dostęp do konta podmiotu – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – może uzyskać osoba fizyczna posiadająca własne konto na Portalu Podatkowym. Osoba umocowana do działania w imieniu danego podmiotu musi złożyć w organie administracji podatkowej wniosek o udostępnienie takiemu użytkownikowi konta podmiotu. Wniosek sporządza się w formie pisemnej. Musi on zawierać dane użytkownika (imię, nazwisko, identyfikator podatkowy) oraz podmiotu (nazwę i NIP). Organ administracji podatkowej, do którego wpłynie wniosek, sprawdza podane informacje. Jeżeli zostaną one pozytywnie zweryfikowane, użytkownik będzie miał dostęp do konta podmiotu po wejściu na swoje konto na Portalu Podatkowym.

Dostęp i blokada

Pierwszego logowania do konta dokonuje się z wykorzystaniem linka oraz kodu autoryzującego zawartych w wiadomości e-mailowej otrzymanej po pozytywnej weryfikacji danych podanych we wniosku o rejestrację. Taki e-mail powinno się otrzymać w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku. Kolejne logowania odbywają się poprzez podanie identyfikatora użytkownika i hasła. Hasło jest ważne przez 30 dni. Nie wolno ustalić takiego samego hasła jak pięć poprzednio używanych.

Dostęp do konta założonego na Portalu Podatkowym może zostać zablokowany. Blokada następuje na wniosek użytkownika. W przypadku konta osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wniosek musi złożyć osoba umocowana do działania w imieniu danego podmiotu albo użytkownik posiadający dostęp do konta. Wniosek należy wnieść w formie pisemnej lub z wykorzystaniem Portalu Podatkowego. Dostęp do konta może zostać również zablokowany przez Ministra Rozwoju i Finansów, jeżeli treści lub dokumenty przekazywane z wykorzystaniem konta nie są związane z zakresem Portalu Podatkowego.

Zakres korzystania z konta na Portalu Podatkowym

» wypełnianie oraz składanie deklaracji, zeznań, informacji, wniosków związanych ze: zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn
» wysyłanie i odbieranie pism związanych z: kartą podatkową, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn
» przeglądanie danych dotyczących karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn wynikających z: deklaracji, podań, pism doręczonych przez organ podatkowy, dokumentacji rachunkowej organu podatkowego zawierającej w szczególności wysokość należnych oraz uiszczonych podatków, wykazanych oraz zwróconych nadpłat albo zwrotów podatku (odpowiednio złożonych albo doręczonych od 31 grudnia 2015 r.)
» złożenie pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu
» przeglądanie danych wynikających ze zgłoszonych pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o ich zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 2016-12-15

Przegląd najnowszych interpretacji podatkowych w zakresie PIT i CIT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jeden komentarz

  1. Zdzisław 20 grudnia 2016 15:48

    Ciekawe, dziękuję za artykuł. Pozdrawiam! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>