Gazeta PodatkowaZałatwienie wielu spraw uzależnione jest od przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez administrację skarbową, np. o dochodach, niezaleganiu w podatkach czy rezydencji. Wniosek o jego wydanie można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub dowolnym centrum obsługi, przesłać pocztą lub przekazać przez internet. Trzeba również na ogół uiścić opłatę skarbową.

Niezbędne dokumenty

Urzędy skarbowe potwierdzają w formie zaświadczenia posiadane informacje, np. wysokość zaległości podatkowych, obroty firmy, NIP.


Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.


Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek uprawnionej osoby. Urzędy skarbowe wymagają na ogół sporządzenia go na odpowiednim druku przygotowanym przez każdy z nich we własnym zakresie. Nie zawsze sam wniosek wystarczy. Osoby lub podmioty, które chcą poznać stan zaległości podatkowych innego podatnika, muszą przedstawić jego zgodę na ujawnienie im takich informacji. Taki wymóg obowiązuje w przypadku zaświadczeń wydawanych na żądanie m.in. nabywcy przedsiębiorstwa, kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, banku. Zgoda może być wyrażona na piśmie (z podpisem podatnika urzędowo lub notarialnie poświadczonym) albo w formie dokumentu elektronicznego. Na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, potrzebna jest zgoda na piśmie albo w formie dokumentu elektronicznego zawierająca takie dane podatnika, jak: identyfikator podatkowy, imię i nazwisko/ nazwa oraz adres (zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności).

Małżonek pozostający we wspólności majątkowej z podatnikiem nie potrzebuje jego zgody na wystawienie zaświadczenia o zaległościach podatkowych. Musi jedynie przedłożyć oświadczenie o istnieniu wspólności majątkowej. W tym celu należy wypełnić formularz ORD-M.

Opłata skarbowa

Wystawienie zaświadczenia wiąże się na ogół z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej, np. za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach trzeba zapłacić 21 zł.

Opłatę skarbową za zaświadczenie wydawane przez urząd skarbowy należy wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego. Można ją uregulować w kasie urzędu miasta lub przelać na rachunek bankowy. W wielu miejscowościach istnieje możliwość dokonania płatności za pośrednictwem inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków w sprawach m.in.: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa czy oświaty pozaszkolnej.

Odbiór zaświadczenia

Wniosek można złożyć w urzędzie skarbowym (właściwym rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych) albo w dowolnym centrum obsługi. Obecnie działa 50 centrów obsługi w wybranych urzędach skarbowych. Ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/obsluga-i-wsparcie-podatnika/wykaz-centrow-obslugi). Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zaświadczenie powinno być wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy ma być ono wystawione na żądanie osoby innej niż podatnik, termin ten biegnie od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego na to zgodę. Zaświadczenie może być na żądanie wnioskodawcy wydane na przedłożonym przez niego formularzu. Na tym formularzu musi być jednak możliwe zamieszczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej. Jeżeli druk sporządzony jest w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na nim, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski. Przekład musi być sporządzony i poświadczony przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie może być ewentualnie sporządzone przez inną osobę, jeżeli zostało sprawdzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie skarbowym lub centrum obsługi. Można również poprosić o przesłanie go na wskazany adres za pośrednictwem operatora pocztowego. Dostępna jest również opcja doręczenia zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe

» zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych (ZAS-W)
» zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (ZAS-S)
» zaświadczenie o zaległościach podatkowych zbywającego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (ZAS-Z)
» zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika wydawane za jego zgodą na wniosek uprawnionej osoby lub podmiotu (ZAS-P)
» zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej (ZAS-SC)
» zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych) lub innych należności zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (ZAS-HZ)
» zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (ZAS-HZU)
» zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu (ZAS-DF/ZAS-DP)
» zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika dla celów podatkowych na terytorium Polski (certyfikat rezydencji)
» zaświadczenie potwierdzające NIP
» zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT
» zaświadczenie dotyczące wpisu lub braku wpisu do Rejestru Zastawów Skarbowych

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 2017-09-21

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKadrowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>