Gazeta PodatkowaZaletą stosowania indywidualnych interpretacji podatkowych jest ochrona jej adresatów przed negatywnymi skutkami zmiany stanowiska administracji skarbowej. Wyjaśnienia wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wymagane jest złożenie wniosku zawierającego wyczerpujący opis sprawy i uiszczenie opłaty.

Opis sprawy

Indywidualne interpretacje to sposób na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej na temat stosowania przepisów podatkowych w jednostkowych sprawach.

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej może dotyczyć stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej). Systematycznie wydłuża się jednak lista spraw niewyjaśnianych przez organ interpretacyjny. Nie wolno pytać o przepisy regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych. Indywidualnymi interpretacjami podatkowymi nie można również zastąpić opinii zabezpieczających. Interpretacji podatkowych nie wydaje się bowiem w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Podobnie jest w przypadku złożenia wniosku dotyczącego sytuacji tożsamej z zagadnieniem będącym przedmiotem interpretacji ogólnej. Nie uzyska się w tej sprawie indywidualnej interpretacji podatkowej. Wydawane jest postanowienie o stwierdzeniu, że do danej sytuacji ma zastosowanie interpretacja ogólna, zawierające jej oznaczenie i miejsce publikacji.

Dopuszczalne są wnioski indywidualne (ORD-IN) i składane wspólne przez kilka podmiotów zaangażowanych w dane zdarzenie (ORD-WS). Trzeba wyczerpująco opisać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz zaprezentować stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionej sytuacji. Wymagane jest ponadto oświadczenie, że sprawa objęta wnioskiem nie stanowi przedmiotu toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, a także że nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu (w przypadku wniosku wspólnego takie oświadczenie składają wszyscy zainteresowani). Do wniosku nie dołącza się dowodów potwierdzających prawdziwość podanych w nim informacji, np. umów, faktur, map. Organ interpretacyjny związany jest wyłącznie zaprezentowanym przez wnioskodawcę opisem sprawy.


Wnioski ORD-IN i ORD-WS (wraz z załącznikami) dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

Forma wniosku

Indywidualne interpretacje podatkowe wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Wniosek można złożyć w formie papierowej w siedzibie Dyrektora KIS lub wysłać na jego adres (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała). Dozwolona jest również forma elektroniczna. Wniosek można przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:/KIS/wnioski.

Wniosek może w imieniu zainteresowanego złożyć pełnomocnik. Upoważnienia do reprezentowania wyłącznie w sprawie interpretacyjnej należy udzielić w formie pełnomocnictwa szczególnego na formularzu PPS-1. Oryginał lub notarialnie poświadczony odpis trzeba dołączyć do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi sami mogą uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa szczególnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na rzecz Prezydenta Bielska-Białej (siedziba Dyrektora KIS mieści się w Bielsku-Białej). Dowód zapłaty powinien być dołączony do pełnomocnictwa lub przesłany w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia.

Obligatoryjna opłata

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych podlega opłacie w wysokości 40 zł. Taką kwotę trzeba uiścić od każdego przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wynika to z art. 14f § 1-2 Ordynacji podatkowej.

Opłatę za wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej ustala się w ten sposób, że iloczyn ustawowej opłaty za złożenie wniosku (40 zł) i sumy odrębnych sytuacji przedstawionych we wniosku (stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych) trzeba przemnożyć przez liczbę zainteresowanych. Przykładowo w przypadku, gdy 4 osoby składają wniosek dotyczący 1 stanu faktycznego, opłata wyniesie 160 zł (40 zł × 4 × 1). Obowiązek uregulowania całej opłaty za wspólny wniosek spoczywa na zainteresowanym wskazanym we wniosku jako strona postępowania interpretacyjnego. Poszczególni zainteresowani nie regulują oddzielnie – we własnym zakresie – swojej części.

Opłatę za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej uiszcza się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej. Wpłaty trzeba dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuiszczenia opłaty wnioskodawca jest wzywany do dopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie. Kwota wpłacona nienależnie podlega natomiast zwrotowi. Całość opłaty odzyska się w przypadku wycofania wniosku, a jej odpowiednią część – w razie uregulowania kwoty wyższej od należnej albo wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zwrot następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji podatkowej.

Planowane zmiany w zakresie wydawania interpretacji podatkowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem przepisów o wnioskach grupowych dla podmiotów powiązanych (projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. ustawy zmieniającej Ordynację podatkową, druk nr UD 372). Nowe regulacje mają przeciwdziałać wykorzystywaniu indywidualnych interpretacji podatkowych do sankcjonowania agresywnej optymalizacji podatkowej.

Zdarza się, że podatnicy uczestniczący w różnych łańcuchach restrukturyzacyjnych nastawionych na optymalizację podatkową, występują z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowej opisującymi sprawę tylko z ich punktu widzenia – z pominięciem powiązań z innymi uczestnikami tego łańcucha. Organ interpretacyjny, uznając ich rozliczenia za prawidłowe, nie uwzględnia więc roli i stopnia powiązań wszystkich uczestników. Podmioty powiązane, które będą chciały uzyskać interpretację podatkową w zakresie dokonywanych z ich udziałem transakcji lub innych czynności (np. dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia czy wyboru określonej formy opodatkowania), będą musiały złożyć wniosek grupowy. Trzeba będzie w nim zawrzeć – poza opisem sprawy – szczegóły dotyczące m.in. charakteru powiązań występujących między podmiotami, uzyskanych i oczekiwanych korzyści (w tym podatkowych) czy transakcji, od których uzależnione jest bezpośrednio lub pośrednio osiągnięcie tych korzyści. Indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące transakcji podmiotów powiązanych, wydane przed wejściem w życie nowych przepisów, wygasną – chyba że przekaże się organowi podatkowemu dane wymagane przy składaniu wniosków grupowych. Uzupełnienie opisu sprawy może jednak spowodować uchylenie lub zmianę uzyskanej interpretacji podatkowej, jeżeli podane informacje będą wskazywać na to, że wnioskodawca dąży do nadużycia instytucji interpretacji podatkowych.

Projekt ustawy dotyczącej wniosków grupowych jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 2018-10-01

Zasady uzyskania i stosowania interpretacji podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>