Gazeta PodatkowaPodatek wykazany w PIT za 2016 rok należy uregulować do 2 maja 2017 r. Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką. Podatnik, który nie ma środków na uiszczenie podatku, może złożyć wniosek o zapłatę w późniejszym terminie lub w systemie ratalnym.

Obowiązek zapłaty

Termin uiszczenia podatku wynikającego z PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2016 r. upływa 2 maja 2017 r. Wpłata nie musi zbiegać się w czasie ze złożeniem zeznania podatkowego. Podatek można uregulować przed lub po złożeniu rozliczenia, ale należy to zrobić najpóźniej 2 maja 2017 r.

Podatek nieuregulowany w terminie płatności staje się zaległością podatkową. Każda zaległość podatkowa może być natomiast dochodzona na drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Urzędy skarbowe na ogół odstępują jednak od ściągania w tym trybie kilkuzłotowych kwot. Mogą z urzędu (bez wniosku podatnika) umorzyć zaległość podatkową nieprzekraczającą 58 zł.

Podatek można uregulować przelewem lub gotówką. Dopuszczalne są również płatności za pomocą karty płatniczej. Urząd skarbowy musi jednak posiadać terminal do obsługi takich transakcji. Wybór sposobu zapłaty podatku nie zawsze jest możliwy. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą zobligowani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek opłacać „firmowe” podatki (związane z działalnością) przelewem na konto organu podatkowego. Wyjątek uczyniono dla mikroprzedsiębiorców. Oni mogą regulować podatki gotówką.

Wpłata za podatnika

Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na podatniku. Podatek wynikający z małżeńskiego zeznania podatkowego ma przy tym prawo i obowiązek uregulować każdy z małżonków. Jeżeli jeden z nich umiera przed zapłatą podatku, drugi przejmuje pełną odpowiedzialność za jego uiszczenie.

Uregulowanie podatku za podatnika dozwolone jest w przypadkach wskazanych w art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej. Każdy podatek, bez względu na wysokość, mają prawo uregulować za podatnika członkowie najbliższej rodziny, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Odpowiednią kwotę mogą przelać z własnego rachunku bankowego. Urząd skarbowy nie zakwestionuje również wpłaty dokonanej przez inny podmiot, np. z konta spółki komandytowej na pokrycie podatku dochodowego wspólników, o ile kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. Uznaje się, że w takich przypadkach wpłata pochodzi ze środków podatnika, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Dyspozycja przelewu lub wpłaty gotówkowej powinna zawierać: nazwę urzędu skarbowego, numer jego rachunku bankowego, dane podatnika (imię, nazwisko, adres, identyfikator podatkowy), wpłacaną kwotę, okres rozliczeniowy (16R), symbol formularza zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39).

Formy pomocy

Podatnik, który nie jest w stanie uregulować podatku w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o jego zapłatę w odroczonym terminie lub w ratach.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych są udzielane w wyjątkowych sytuacjach. Za ich przyznaniem musi przemawiać ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przyjmuje się, że o „ważnym interesie podatnika” można mówić wtedy, gdy uregulowanie zobowiązania jest niemożliwe z powodu nadzwyczajnych losowych okoliczności. Organy podatkowe powinny jednak uwzględnić również normalną sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz ponoszone wydatki. Istnienie „interesu publicznego” rozpatruje się natomiast w kontekście poszanowania wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo czy zaufanie obywateli do organów władzy publicznej. Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie podatku należy poprzeć odpowiednimi dowodami, np. zaświadczeniem o wysokości wynagrodzenia, zaświadczeniem o statusie osoby bezrobotnej, dokumentami potwierdzającymi konieczność ponoszenia wydatków na leczenie. Urzędnicy mogą mimo wszystko wezwać podatnika do uzupełnienia podania, złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą spełnić dodatkowe wymogi. W ich przypadku brane są pod uwagę również regulacje dotyczące pomocy publicznej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać ulgę w spłacie podatków: niestanowiącą pomocy publicznej, stanowiącą pomoc de minimis lub stanowiącą pomoc publiczną na cele wskazane w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Podatnik musi określić we wniosku, o jaką ulgę się ubiega, a ponadto dołączyć wymagane w związku z tym dokumenty.

Sposoby zapłaty podatku przez podatnika
Forma płatności Sposób zapłaty Termin zapłaty podatku
gotówka wpłata w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową dzień wpłaty
wpłata na rachunek organu podatkowego w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, SKOK-u
obrót bezgotówkowy wpłata z rachunku podatnika w banku, instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, SKOK-u dzień obciążenia rachunku na podstawie polecenia przelewu lub dzień zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego
wpłata z rachunku podatnika założonego w banku, instytucji kredytowej, unijnej instytucji płatniczej lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału na terytorium Polski dzień złożenia przez podatnika zlecenia płatniczego, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku organu podatkowego do końca następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia (termin ten może być przedłużony o jeden dzień roboczy w przypadku złożenia zlecenia w formie papierowej) – w razie przekroczenia tego terminu, za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na koncie organu podatkowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 2017-02-16

VAT w wyjaśnieniach Izb Skarbowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>