W przygotowanym artykule dokonujemy analizy, w jaki sposób powinno nastąpić ujęcie w księgach rachunkowych gminnej biblioteki publicznej nieodpłatnie otrzymanych 38 szt. licencji na oprogramowanie o wartości globalnej 15 000,00 USD i przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 nr 152 poz. 1223) księgi rachunkowe prowadzi się w walucie polskiej, a wartości wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na złotówki. W przypadku nieodpłatnego otrzymania oprogramowania do wyceny trzeba zastosować kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień otrzymania tych wartości niematerialnych i prawnych.

Wyliczenie wartości 1 licencji w PLN.

Przy założeniu, że dniem otrzymania darowizny jest 6 września 2012 r, do wyliczenia przyjęto kurs średni NBP dla USD z dnia 5.9.2012 r.

15.000 USD / 38 sztuk = 394,74 USD/ sztuka

394,74 USD * 3,3693 PLN = 1.330 PLN/ sztuka

Ewidencja księgowa

Jednostkowa wartość początkowa licencji nie przekracza 3.500 zł. W zależności od przyjętych w polityce rachunkowości zasad wartości niematerialne i prawne można amortyzować wg dwóch wariantów:

Wariant I – dokonując comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych, jeśli w polityce rachunkowości przyjęto, że wartości niematerialne i prawne, niezależnie od ich wartości, są amortyzowane przez ustalony okres.

1) Otrzymane nieodpłatnie oprogramowanie:

Wn: 020 – Wartości niematerialne i prawne

Ma: 845 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów

2) Naliczenie amortyzacji:

Wn: 400 – Amortyzacja

Ma: 072 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

3) Rozliczenie przychodu w części odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym

Wn: 845 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Ma: 760 – Pozostałe przychody operacyjne

Wariant II – poprzez dokonanie odpisu amortyzacyjnego w sposób uproszczony, odpisując wartość w miesiącu oddania ich do używania lub następnym, jeżeli w polityce rachunkowości przyjęto, że wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł umarzane są jednorazowo.

W takim przypadku nie ma konieczności dokonywania księgowania za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych przychodów.

1) Otrzymane nieodpłatnie oprogramowanie:

Wn: 020 – Wartości niematerialne i prawne

Ma: 760 – Pozostałe przychody operacyjne

2) Naliczenie amortyzacji:

Wn: 400 – Amortyzacja

Ma: 072 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

 

Uwaga wyjątek!

Jeśli przyjęcie oprogramowania nastąpiło w miesiącu kończącym rok obrotowy, a jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania, to w celu zachowania współmierności przychodów i kosztów należy zastosować księgowania jak w wariancie I.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 nr 152 poz. 1223)

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 nr 74 poz. 397)

 

Zastrzegamy, że treść niniejszego wpisu nie stanowi wiążącej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

 


Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Biblioteka Narodowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>