Gazeta PodatkowaPo spełnieniu ustawowych warunków, zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną przez zakład pracy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Zarówno w 2014 r., jak i w 2015 r. kwota ta wynosi 46,33 zł. Mimo że przepisy ustawy o pdof jasno określają zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek, to pracodawcy często mają wątpliwości w tym zakresie.


Pierwsza wypłata wynagrodzenia w 2015 r. w naszym zakładzie będzie miała miejsce 9 stycznia 2015 r. – będzie to jednak wynagrodzenie za grudzień 2014 r. Następne wynagrodzenie zostanie wypłacone 10 lutego 2015 r. i będzie to wynagrodzenie za styczeń tego roku. Czy, aby termin złożenia PIT-2 był zachowany, pracownicy powinni go złożyć przed 9 stycznia, czy przed 10 lutego?

Oświadczenia PIT-2 nie można złożyć pracodawcy w dowolnym momencie. Aby wywarło ono skutek, powinno być złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Przykładowo, jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, to w przypadku wynagrodzenia za grudzień 2014 r. wypłaconego np. 9 stycznia 2015 r., oświadczenie PIT-2 winno być złożone przed 9 stycznia 2015 r. Jest to bowiem pierwsza wypłata wynagrodzenia w 2015 r. Bez znaczenia jest miesiąc, za który wypłacane jest pierwsze wynagrodzenie w tym roku.


W 2014 r. zatrudniłem pracowników, którzy w tym roku przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia złożyli mi PIT-2. Czy w 2015 r. wymienieni pracownicy powinni ponownie złożyć to oświadczenie?

Jeżeli podatnik oświadczenie PIT-2 złożył w roku 2014 lub w latach wcześniejszych i nadal spełnia warunki do stosowania mu kwoty zmniejszającej podatek, to w 2015 r. nie musi go składać ponownie, o ile stan faktyczny określony w oświadczeniu złożonym w latach poprzednich nie uległ zmianie. Jeżeli jednak doszło do zmiany stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, pracownik obowiązany jest powiadomić o tym pracodawcę, a ten zaprzestaje uwzględniania mu tej kwoty.


Pracownik prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. Czy można mu stosować kwotę zmniejszającą podatek?

Poprzez złożenie PIT-2 pracownik stwierdza m.in., że nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof, czyli dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Oznacza to, że u pracownika prowadzącego jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym albo kartą podatkową, kwota zmniejszająca podatek może być stosowana. Stosowanie tej kwoty wyklucza natomiast prowadzenie przez pracownika działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane są według skali podatkowej.


Formularz PIT-2 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatki dochodowe.


Od 2015 r. zostanie zmieniony termin wypłaty wynagrodzeń. W styczniu 2015 r. zakład pracy dokona dwóch wypłat wynagrodzeń, tj. do 10 stycznia 2015 r. wypłaci wynagrodzenie za grudzień 2014 r., a 30 stycznia 2015 r. za styczeń tego roku. Czy wyliczając zaliczkę na podatek od każdej wypłaty wynagrodzenia należy zastosować kwotę zmniejszającą podatek?

Przepisy ustawy o pdof nie przewidują możliwości zmniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę wyższą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W każdym miesiącu, w którym pracownik uzyskał przychody ze stosunku pracy, płatnik może więc zastosować mu jedną kwotę zmniejszającą podatek. Bez znaczenia jest fakt, że w styczniu 2015 r. wynagrodzenie za pracę będzie wypłacone dwukrotnie, raz za grudzień 2014 r., a drugi – za styczeń 2015 r.


Pracownik jest zatrudniony w dwóch zakładach pracy. Czy każdy z nich powinien stosować mu połowę miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczkę?

W składanym zakładowi pracy oświadczeniu PIT-2 pracownik stwierdza m.in., że ten zakład pracy jest właściwy do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Do pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą może być upoważniony zatem tylko jeden zakład pracy, który stosuje ją w pełnej kwocie, tj. 46,33 zł. Nie ma możliwości podziału tej kwoty na pół i stosowania jej przez dwa zakłady pracy.


Zakład pracy zatrudnia pracownika na niepełny etat. Wyliczona mu zaliczka na podatek jest niższa od kwoty zmniejszającej podatek. Czy w takiej sytuacji należy mu uwzględniać tę kwotę? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

W sytuacji gdy wynagrodzenie pracownika ze stosunku pracy jest na tyle niskie, że obliczona zaliczka na podatek przed potrąceniem kwoty zmniejszającej podatek jest niższa od tej kwoty, wówczas kwotę zmniejszającą podatek należy obniżyć do wysokości obliczonej zaliczki. Po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości równej obliczonej zaliczki, podatek wyniesie zero.


W grudniu 2014 r. firma „X” zatrudniła pracownika, który był równocześnie zatrudniony w firmie „Y”. W lutym 2015 r. nastąpi rozwiązanie umowy o pracę w firmie „Y”. Czy jeżeli pracownik w marcu 2015 r. złoży w firmie „X” oświadczenie PIT-2, to ten zakład pracy będzie mógł stosować mu kwotę zmniejszającą podatek?

Aby złożone pracodawcy oświadczenie PIT-2 było skuteczne, konieczne jest jego złożenie przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Termin ten jest nieprzywracalny. Oświadczenie złożone po dacie wypłaty pierwszego wynagrodzenia nie upoważnia zakładu pracy do pomniejszania zaliczki na podatek w tym roku podatkowym o kwotę 46,33 zł. Zakładając, że u pracodawcy „X” do marca 2015 r. będzie miała już miejsce wypłata pierwszego wynagrodzenia, to złożenie temu pracodawcy w marcu PIT-2 jest bezzasadne nawet wtedy, gdy ustał już stosunek pracy w firmie „Y”, tj. w zakładzie pracy, który do tej pory stosował kwotę zmniejszającą podatek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

autor: Renata Kościuszko
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 2014-12-24

Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>