Gazeta PodatkowaPodatnicy od lat przesyłają deklaracje, zeznania czy informacje podatkowe przez internet. Epidemia koronawirusa sprawiła, że korzystanie z elektronicznych środków komunikacji stało się powszechniejsze także na innych płaszczyznach, np. w zakresie składania wniosków, odwołań czy ponagleń. To zasługa m.in. bezpłatnych metod uwierzytelniania podań: profilu zaufanego i podpisu osobistego.

Podpis uniwersalny

Podatnicy (płatnicy) wykorzystują internet najczęściej do składania deklaracji podatkowych (zeznań, informacji, zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych). E-deklaracje podpsuje się zasadniczo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi.

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taką samą moc jak własnoręczny podpis złożony na dokumencie papierowym. Jest uniwersalny. Podatnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – może nim opatrzyć każdą deklarację przekazywaną przez internet. Zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego trzeba kupić u certyfikowanego dostawcy. Listę firm zajmujących się tym w Polsce można znaleźć na stronie internetowej NCCert (www.nccert.pl). Cena zestawu do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zależy od wyboru dostawcy, okresu ważności certyfikatu oraz rodzaju urządzenia do składania podpisu. Trzeba jednak liczyć się z wydatkiem kilkuset złotych.

Deklaracje składane przez internet przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podpisuje w ich imieniu uprawniona osoba (fizyczna) posiadająca pełnomocnictwo UPL-1. Jest ono konieczne bez względu na to, kto ma składać podpis: reprezentant ustawowy danego podmiotu posiadający z mocy prawa umocowanie do podpisywania firmowych dokumentów (np. członek zarządu spółki z o.o.), czy pełnomocnik (np. pracownik działu księgowości). Podatnik będący osobą fizyczną, który sam podpisuje swoje deklaracje przesyłane przez internet, nie musi wystawiać dla siebie UPL-1. Deklaracje podpisuje bowiem we własnym imieniu. Jeżeli natomiast ustanowi pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji, to konieczne jest złożenie dla niego UPL-1.

Dane autoryzujące

Osoby fizyczne wiele deklaracji podatkowych mogą uwierzytelnić danymi autoryzującymi. W przeciwieństwie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie wiążą się z tym żadne koszty.

Metoda oparta na danych autoryzujących polega na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika (płatnika). Są to jego: identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Wymagany jest przychód z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu. Jeżeli zeznanie lub roczne obliczenie podatku nie było składane za wymagany rok podatkowy, należy wpisać „0” (zero). E-deklaracje składane w 2020 r. przy użyciu danych autoryzujących uwierzytelnia się kwotą przychodu za 2018 r. (albo „0”).

Opisaną metodę autoryzacji rozliczeń mogą również stosować małżonkowie składający wspólny PIT. Małżeńskie zeznanie podatkowe należy opatrzeć danymi autoryzującymi tego małżonka, który występuje w nim jako podatnik, tj. jako pierwszy.

Podpisywanie e-podań

Za sprawą epidemii koronawirusa podatnicy przekonali się do składania przez internet nie tylko deklaracji podatkowych, ale także podań: wniosków, wyjaśnień, odwołań, zażaleń, ponagleń.

Podania wnosi się za pośrednictwem ePUAP (przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego) lub przez Portal Podatkowy. Stanowi tak art. 168 § 1 Ordynacji podatkowej. Znaczenie Portalu Podatkowego jest jednak ograniczone. Założone na nim konto można wykorzystać do wnoszenia pism do urzędu skarbowego w sprawach dotyczących tylko wybranych podatków: zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Podania składane przez internet muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Podpis osobisty to podpis elektroniczny zawarty w elektronicznym dowodzie osobistym. Posługiwanie się nim wymaga posiadania czytnika umożliwiającego połączenie e-dowodu z komputerem oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania. Podpis zaufany składany jest przy użyciu profilu zaufanego. Profil zaufany uzyska bezpłatnie każdy, kto posiada PESEL. Wniosek można złożyć przez serwis internetowy www.pz.gov.pl, a następnie udać się osobiście do dowolnego punktu potwierdzającego w celu poświadczenia tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych. Wizyta w punkcie potwierdzającym musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia przesłania wniosku. Należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Profil zaufany można również założyć on-line za pomocą: internetowego konta bankowego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli te opcje są niedostępne, można założyć tymczasowy profil zaufany. Aby go potwierdzić, wystarczy złożyć wniosek przez internet, a następnie odbyć rozmowę wideo z urzędnikiem i okazać w jej trakcie dowód osobisty lub paszport.

Sposoby podpisywania e-dokumentów
Rodzaj podpisu E-dokumenty
Kwalifikowany
podpis elektroniczny
wszystkie
Dane autoryzujące
VAP-1, VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, PCC-3, PCC-3/A, SD-3, SD-3/A, SD-Z2, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, TPR-P, PIT-16Z, PIT-OP, PIT-16, AKC-4/AKC-4zo (wraz z załącznikami), AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG, AKC-PA, AKC-U/A, AKC-U/S, AKC-RU/AKC-ZU, AKC-P, P-KOP/MS, P-KOP/RG, IGH-1, OPAL, OEMIS, DSF-1,
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej; zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym; wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol, podania w sprawach podatku akcyzowego,
JPK_VAT
Podpis
użytkownika
Portalu Podatkowego
PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PCC-2, PCC-3, PCC-3/A, SD-2, SD-Z2, SD-3, SD-3/A, podania w sprawach zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, PCC
Podpis zaufany podania, „czynny żal”, MDR, JPK (na żądanie), PIT-37, PIT-38, PIT-OP, zgłoszenia aktualizacyjne ZAP-3 i NIP-7 – przesyłane przez podatnika przez Portal Podatkowy, PIT-16 i VAT-R – przesyłane przez CEIDG, AKC-RU/AKC-ZU – przesyłane przez Portal Podatkowy lub Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Podpis osobisty podania, „czynny żal”, PIT-37, PIT-38, PIT-OP, zgłoszenia aktualizacyjne ZAP-3 i NIP-7 – przesyłane przez podatnika przez Portal Podatkowy, PIT-16 i VAT-R – przesyłane przez CEIDG, AKC-RU/AKC-ZU – przesyłane przez Portal Podatkowy lub Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 2020-08-03

Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>