Gazeta PodatkowaBłąd w deklaracji podatkowej poprawia się poprzez złożenie deklaracji korygującej oraz – jeszcze do końca bieżącego roku – pisma uzasadniającego przyczyny naniesienia zmian. Modyfikacji nie można jednak dokonać w rozliczeniu weryfikowanym w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej. Urzędnicy poinformują o bezskuteczności korekty złożonej wbrew temu zakazowi.

Sposób na błąd

Błędy w deklaracji podatkowej, np. w wyliczeniu podstawy opodatkowania, można usunąć w trybie korekty. Stanowi tak art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej.

Korekty dokonuje się poprzez złożenie – w formie papierowej lub elektronicznej – deklaracji korygującej i uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Deklaracja korygująca to poprawiona wersja rozliczenia. Zmieniając rozliczenie, którego integralną część stanowią załączniki, wypełnia się również te załączniki. Trzeba je dołączyć niezależnie od tego, czy zostały w nich wprowadzone zmiany w stosunku do pierwotnej wersji, czy nie.

W uzasadnieniu wskazuje się, które elementy rozliczenia zostały poprawione, w jakim zakresie i dlaczego. Obowiązek sporządzenia wyjaśnienia zostanie zniesiony z początkiem przyszłego roku. Korekty błędnie wypełnionej deklaracji podatkowej będzie dokonywało się poprzez złożenie wyłącznie jej poprawionej wersji.

Ograniczone prawo

Uprawnienie do skorygowania deklaracji jest zawieszone w czasie postępowania podatkowego, kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej – w zakresie nimi objętym. Korekta złożona z naruszeniem tego zakazu nie wywołuje skutków prawnych. Urzędnicy będą musieli od przyszłego roku na piśmie poinformować składającego korektę o jej bezskuteczności. Zawiadomienie ma walor wyłącznie informacyjny.

Uchybienia wolno usunąć po zakończeniu weryfikacji. Deklaracje wzięte „pod lupę” w czasie kontroli podatkowej można skorygować po otrzymaniu protokołu – do momentu rozpoczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego. Wyeliminowanie wszystkich stwierdzonych przez urzędników nieprawidłowości pozwala jednak uniknąć tego postępowania. Deklaracje sprawdzone w ramach kontroli skarbowej można skorygować w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się na temat zebranego w sprawie materiału dowodowego. Prawo do poprawienia rozliczeń będących przedmiotem postępowania podatkowego przysługuje w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość podatku.

Możliwość złożenia korekty nie jest wyłączona w czasie czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy. Podatnik ma wówczas prawo z własnej inicjatywy poprawić błędne rozliczenie. Zmiany mogą być również naniesione przez urzędników. Zakres ich korekty jest jednak ograniczony. Urzędnicy mogą sami poprawić wyłącznie błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki oraz nieprawidłowości wynikające ze sporządzenia deklaracji niezgodnie z wymogami formalnymi, jeżeli w wyniku tych modyfikacji zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, straty, nadpłaty lub zwrotu nie przekracza 1 tys. zł. O usunięcie nieprawidłowości wykraczających poza te ramy muszą zwrócić się do podatnika.

Zakres „urzędowej” korekty zmieni się od 1 stycznia 2016 r. Urzędnikom będzie wolno dokonać poprawek lub uzupełnień, o ile zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, straty, nadpłaty, zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia nie przekroczy 5 tys. zł.

Odsetki po korekcie

Efektem naniesienia zmian w rozliczeniu może być ujawnienie zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę wylicza się według stawki podstawowej lub obniżonej, wynoszącej 75% stawki podstawowej.


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Warunkiem zastosowania preferencyjnych odsetek podatkowych jest ujawnienie zaległości w wyniku autokorekty rozliczenia. Wpłata całego długu musi przy tym nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Obniżonych odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli korekta została przekazana po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się takiego zawiadomienia – po zakończeniu tych procedur. Takie samo wyłączenie obowiązuje w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Preferencyjna stawka odsetek podatkowych będzie od przyszłego roku wynosić 50% stawki podstawowej. Stosowanie jej ograniczono jednak do zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku autokorekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Cały dług trzeba będzie uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Dotyczy to zasadniczo zaległości podatkowych, które powstaną od 1 stycznia 2016 r. Odsetki za zwłokę od wcześniejszych zaległości podatkowych zostaną naliczone według nowej preferencyjnej stawki, jeżeli dług będzie wynikać z deklaracji korygującej złożonej w pierwszym półroczu przyszłego roku i zostanie uregulowany w ciągu 7 dni od dnia jej złożenia.

Definicja deklaracji podatkowej

Termin „deklaracja” obejmuje również zeznania, wykazy oraz informacje, do składania których zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci. Pojęcie to poszerzy się od 1 stycznia 2016 r. o zestawienia. Zmianę tę wprowadzono, aby wyeliminować wątpliwości co do statusu miesięcznych zestawień oświadczeń składanych urzędom celnym przez sprzedawców wyrobów akcyzowych na podstawie art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 2015-12-28

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

Jeden komentarz

  1. Ola 31 grudnia 2015 00:09

    Bardzo pomocny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>