Gazeta PodatkowaPierwszą reakcją fiskusa na nieuiszczenie kwoty wykazanej do zapłaty w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych są miękkie sposoby perswazji: telefon z informacją o zadłużeniu, sms, e-mail, kolejny krok to pisemne upomnienie. Podatnik, który nie zareaguje na te działania, powinien spodziewać się wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Fiskus może zająć prawie cały majątek.

Środki perswazji

Termin uiszczenia podatku wykazanego do zapłaty w PIT-28 za 2014 r. upłynął 2 lutego 2015 r. Kwoty wynikające z PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r. należało wpłacić do 30 kwietnia 2015 r. Podatek nieuregulowany w terminie staje się zaległością podatkową.

Urzędnicy, po stwierdzeniu braku wpłaty podatku wynikającego z zeznania podatkowego, podejmują czynności zmierzające do uzyskania tej kwoty. W pierwszej kolejności są to działania informujące i dyscyplinujące. Podatnik może otrzymać ponaglającego SMS-a, e-mail, faks lub telefon. Urzędnicy zawiadamiają w ten sposób o upływie terminu płatności podatku, rodzaju i wysokości odsetek za zwłokę oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać w związku z nią kosztach. Przewiduje to § 3 rozporządzenia w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. „Miękkie” sposoby egzekucji – jak nazywa się opisane działania – stosuje się przede wszystkim wobec podatników posiadających dług nieprzekraczający 116 zł, sporadycznie zalegających z wpłatami podatków czy rzetelnych (wobec których nie jest aktualnie prowadzone postępowanie egzekucyjne).

Ostatecznym ostrzeżeniem przed uruchomieniem postępowania egzekucyjnego jest upomnienie wzywające do dobrowolnego uregulowania zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Doręczane jest ono podatnikowi na piśmie. Nieuregulowanie należnej kwoty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania upomnienia uprawnia urząd skarbowy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Nie ma regulacji wskazujących, w jakim czasie po upływie terminu płatności podatku podatnik ma dostać upomnienie. Wymaga się jedynie, aby było ono doręczone niezwłocznie, gdy łączna wysokość zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia (obecnie 116 zł) albo gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności jest krótszy niż 6 miesięcy.

Zajęcie majątku

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za nieuiszczoną daninę. Urząd skarbowy może zablokować rachunki bankowe, zwrócić się do pracodawcy o dokonanie potrąceń z pensji, zlicytować mienie ruchome, zająć nieruchomości itd. Przedsiębiorcy, którzy nie uiścili podatku od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, mogą spodziewać się zajęcia nie tylko składników majątku firmowego, np. towaru, konta bankowego, wierzytelności pieniężnych z tytułu dostaw, ale także mienia prywatnego, np. mieszkania, sprzętu fotograficznego, wyposażenia domu. Urzędnicy zajmujący się dochodzeniem zaległości podatkowych korzystają z coraz bardziej efektywnych narzędzi pozwalających na namierzenie majątków dłużników, np. aplikacji OGNIVO ułatwiającej wyszukiwanie rachunków bankowych.

Osoba, która jest w związku małżeńskim, odpowiada za zobowiązania podatkowe majątkiem osobistym oraz majątkiem wspólnym swoim i małżonka. W skład majątku dorobkowego wchodzą przedmioty i prawa nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej – powstającej, co do zasady, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Są to np. pobrane pensje, dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową, np. prawa autorskie.

Egzekucji nie podlegają prawa i rzeczy wymienione w art. 8-10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Katalog wyłączeń wprowadzono z myślą o zapewnieniu podatnikowi i jego rodzinie minimum egzystencji. Urząd skarbowy nie może zająć m.in. narzędzi i innych przedmiotów potrzebnych dłużnikowi do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście (z wyjątkiem środków transportu), kwot otrzymanych z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych, stypendiów, świadczeń alimentacyjnych.

Koszt egzekucji

Koszty działań egzekucyjnych obciążają podatnika. Musi on pokryć opłatę manipulacyjną, opłaty za czynności egzekucyjne i poniesione wydatki.

Opłata manipulacyjna pobierana jest z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Wynosi ona 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, ale nie mniej niż 1,40 zł. Opłaty za poszczególne czynności egzekucyjne pobiera się w wysokości odpowiadającej określonemu procentowi egzekwowanej należności (patrz tabela). Należy zaznaczyć, że jeżeli w celu ściągnięcia tej samej należności dokonano zajęcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia za pracę, innych wierzytelności pieniężnych lub praw majątkowych, ruchomości oraz nieruchomości, opłatę egzekucyjną pobiera się tylko za jedno zajęcie – za które należy się najwyższa opłata, nie mniej jednak niż 6,80 zł. Wydatkami są natomiast koszty faktycznie poniesione przez urząd skarbowy w związku z prowadzeniem egzekucji, np. cena zamieszczenia ogłoszenia w prasie, należności biegłych, koszty sporządzenia dokumentów.

Podatnik musi pokryć koszty egzekucyjne także w przypadku, gdy ureguluje dług po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, ale przed ściągnięciem go przez urząd skarbowy.

Opłaty za wybrane czynności egzekucyjne
Czynność egzekucyjna Wysokość opłaty
pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego 5% kwoty pobranej należności, nie mniej niż 2,50 zł
zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego 4% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 1,40 zł
zajęcie wynagrodzenia za pracę 4% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 2,50 zł
zajęcie innych wierzytelności pieniężnych lub praw majątkowych (np. rachunku bankowego) 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 4,20 zł
zajęcie ruchomości 6% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 6,80 zł
zajęcie nieruchomości 8% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej niż 34.200 zł
odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego 5% kwoty wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej niż 6,80 zł
ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub dokonanie czynności przygotowawczych do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób 6,80 zł
ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości 10 zł
przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób 5% kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej niż 6,80 zł
spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o jego stanie majątkowym 10% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej niż 3 zł
spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usunięcie, zbycie lub uszkodzenie 10% wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej niż 13,50 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.05.2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych… (Dz. U. poz. 656)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 2015-05-04

Rozliczanie VAT po nowelizacji ustawy – praktyczne porady. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>