Gazeta PodatkowaPoddanie się obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych jako podstawowe formy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, udokumentowane w odpowiedni sposób stanowi podstawę do uzyskania stosownych świadczeń chorobowych. W ostatnim czasie zasady kierowania na kwarantannę lub objęcia izolacją ulegały zmianie. Tym samym, do celów zasiłkowych, zmieniał się sposób przekazywania np. pracodawcom informacji o formie odosobnienia ubezpieczonego. Dodatkowo ustawodawca zrównał izolację, w tym odbywaną w warunkach domowych, z niezdolnością do pracy.

Świadczenia chorobowe

Świadczenia chorobowe, do których ubezpieczony może mieć prawo w związku z poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych, to zasiłek chorobowy, a w przypadku pracownika również wynagrodzenie chorobowe.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby ustawodawca traktuje również niemożność wykonywania pracy, wskazując konkretne jej przyczyny (patrz ramka).

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby ustawodawca traktuje również niemożność wykonywania pracy m.in.:

w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
a ponadto:
z dniem 31 marca 2020 r. – wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i
z dniem 29 listopada 2020 r. – wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ta ostatnia zmiana została wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 ze zm.), poprzez nadanie nowego brzmienia art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy zasiłkowej.

Gdy natomiast np. dziecko ubezpieczonego zostanie objęte kwarantanną lub izolacją domową, to ubezpieczonemu (jednemu z rodziców dziecka) przysługuje zasiłek opiekuńczy. Dla celów wypłaty tego zasiłku kwarantanna dziecka lub jego izolacja jest traktowana jak choroba dziecka.

Dokumentowanie prawa do świadczeń

Podstawą wypłaty osobie poddanej:

  • kwarantannie albo
  • izolacji w warunkach domowych, o której mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń (…), a więc osobie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i nie została ona skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji,

za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

ZUS pozyskuje dane ze wskazanego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. W sytuacji gdy nie nastąpi przekazanie płatnikowi składek informacji przez ZUS, osoba poddana kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych (patrz tabela). Wymienione oświadczenie:

  • ubezpieczony składa w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych,
  • można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Płatnik świadczenia może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Natomiast gdy obowiązek odbycia kwarantanny wynika z prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z zamieszkiwania z nią, wówczas podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego jest wyłącznie oświadczenie o obowiązku odbycia takiej kwarantanny zawierające odpowiednie dane (patrz tabela).

Jeśli chodzi o zasiłek opiekuńczy, to podstawą do wypłaty tego świadczenia, które przysługuje, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (patrz tabela).

Oświadczenia do celów wypłaty świadczeń chorobowych w związku z kwarantanną lub izolacją domową
Dane, które powinno zawierać oświadczenie:
potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, gdy na profilu informacyjnym płatnika składek brak jest odpowiedniej informacji: o obowiązku odbycia kwarantanny wynikającej z prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zamieszkiwania z nią: o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w ustawie zasiłkowej, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych:
dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,
dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.
imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada,
informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz
dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
podpis ubezpieczonego.
dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada,
dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
podpis ubezpieczonego.

 

Potwierdzanie informacji zawartych w oświadczeniu ubezpieczonego
Pracodawca lub podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
Podstawa prawna
§ 7 ust. 3-5 rozporządzenia § 7 ust. 7 rozporządzenia § 7 ust. 6 rozporządzenia

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132)

autor: Honorata Urbaniak
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 2020-12-21

Prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>