Gazeta PodatkowaPodatnicy i osoby zajmujące się ich rozliczeniami podatkowymi muszą zmierzyć się z wieloma zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład. Sposobem na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej w zakresie wykładni niejasnych regulacji jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Trzeba jednak liczyć się nawet z półrocznym okresem oczekiwania na wyjaśnienia.

Sposób na przepisy

Indywidualne interpretacje przepisów podatkowych wydaje, na wniosek zainteresowanego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyjaśnienia mogą dotyczyć zaistniałego już stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wolno pytać o sposób stosowania w jednostkowej sprawie przepisów podatkowych rozumianych jako przepisy ustaw podatkowych i wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także postanowień ratyfikowanych przez Polskę: umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej. Wiele kwestii zostało jednak wyłączonych z zakresu interpretacji podatkowych (patrz ramka). Pytać wolno nie tylko o przepisy już obowiązujące. Przedmiotem wniosku mogą być także regulacje już uchwalone i opublikowane, ale które jeszcze nie weszły w życie ze względu na vacatio legis (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 157/14).

Podatnik, stosując się do otrzymanej interpretacji podatkowej, zyskuje zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami jej zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia przez sąd administracyjny lub nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Ochrona polega na tym, że nie jest wszczynane postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte podlega umorzeniu, oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. W przypadku gdy skutki podatkowe zdarzenia będącego przedmiotem wyjaśnień będą miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej, uzyskuje się również zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku w zakresie wskazanym w art. 14m § 2 Ordynacji podatkowej.

Wymogi formalne

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów podatkowych można przekazać na piśmie na adres KIS lub przesłać przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę KIS.

Dopuszczalne są wnioski pojedyncze (ORD-IN) i składane wspólnie z kilkoma osobami lub podmiotami uczestniczącymi w tym samym stanie faktycznym albo mającymi uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (ORD-WS z ORD-WS/B). Sprawę, w związku z którą pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, należy przedstawić w sposób wyczerpujący. Opis sytuacji zawarty we wniosku to jedyna faktyczna podstawa wydania indywidualnej interpretacji podatkowej. Nie dołącza się dowodów potwierdzających prawdziwość podanych informacji, np. umów, faktur, map.

Wniesienie wniosku wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Wynosi ona 40 zł. Taką kwotę trzeba uiścić od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Opłatę za wspólny wniosek ustala się w ten sposób, że iloczyn ustawowej opłaty za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej (40 zł) i sumę odrębnych sytuacji przedstawionych we wniosku (stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych) trzeba przemnożyć przez liczbę zainteresowanych. Przykładowo, w przypadku gdy 3 osoby składają wniosek dotyczący jednej sprawy, trzeba uiścić 120 zł (40 zł × 1 × 3). Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy KIS w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Druki ORD-IN i ORD-WS (z załącznikami) dostępne są w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

Długi termin

Minusem jest czas oczekiwania na wyjaśnienia. Standardowo Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Termin ten został jednak w związku z epidemią przedłużony do 6 miesięcy. W takim wymiarze obowiązuje do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Bezskuteczny upływ terminu wydania interpretacji podatkowej – niesporządzenie interpretacji lub niepodjęcie rozstrzygnięcia formalnego, np. postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania – skutkuje uzyskaniem przez wnioskodawcę tzw. milczącej interpretacji. Uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym termin upłynął, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji podatkowej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się mu niezwłocznie. Jeżeli wnioskodawca wystąpi z żądaniem przed wydaniem interpretacji podatkowej, odpowiedź powinien otrzymać nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

Sprawa w sądzie

Indywidualna interpretacja przepisów podatkowych nie podlega kontroli instancyjnej. Można ją natomiast zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Skarga musi zawierać konkretne zarzuty wobec organu interpretacyjnego. Mogą one dotyczyć wyłącznie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczenia się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Skargę należy złożyć – w ciągu 30 dni od dnia doręczenia interpretacji podatkowej adresatowi – za pośrednictwem Dyrektora KIS. Rozpatrzona zostanie jednak również skarga wniesiona we wspomnianym terminie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę można wnieść do Dyrektora KIS lub do wojewódzkiego sądu administracyjnego na piśmie albo przesłać przez internet na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Złożenie skargi na indywidualną interpretację podatkową wiąże się z wymogiem zapłaty wpisu w wysokości 200 zł. Można go uiścić gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na jego rachunek bankowy. Należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj opłacanego pisma oraz sygnaturę akt sądowych.

Indywidualne interpretacje podatkowe nie są wydawane w zakresie:

przepisów prawa podatkowego regulujących właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych,
elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będących w dniu złożenia wniosku przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo rozstrzygniętych co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego albo uzgodnionych w porozumieniu podatkowym (art. 20zb Ordynacji podatkowej) albo porozumieniu inwestycyjnym (art. 20zs Ordynacji podatkowej),
spraw objętych wiążącymi informacjami stawkowymi (WIS),
przepisów prawa podatkowego mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego, w tym dotyczących m.in. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 2022-01-10

Odsetki, grzywna i egzekucja, czyli konsekwencje niezapłacenia podatku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>