Gazeta PodatkowaWystawiona podatnikowi informacja PIT-11 zawiera dane w zakresie przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Tym samym PIT-11 to podstawowa baza informacji niezbędna do sporządzenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

Kto sporządza PIT-11?

Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzać podmioty wymienione w art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42e ust. 6 ustawy o pdof oraz art. 35a ust. 5 ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r. Do tej grupy należą m.in.:

 • zakłady pracy, w tym przedsiębiorstwo w spadku, wypłacające świadczenia z tytułu stosunku pracy i stosunków pokrewnych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • płatnicy wypłacający stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o pdof,
 • płatnicy dokonujący świadczeń z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 tej ustawy (np. umów o dzieło i zlecenia),
 • komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, w sytuacji gdy przejęli zobowiązania zakładu pracy, wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 • osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które zawarły umowę aktywizacyjną, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej, do końca jej obowiązywania,
 • podmioty niebędące płatnikami, o których mowa w art. 42a ustawy o pdof dokonujący wypłat należności lub świadczeń stanowiących przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, w tym rolnicy od wynagrodzeń z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach oraz przedsiębiorstwo w spadku.

Płatnicy informację PIT-11 za 2019 r. składaną w 2020 r. powinni sporządzić na nowym wzorze formularza (wersja 25) opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2397).

Modyfikacja zakresu danych w PIT-11

W PIT-11 uwzględniane są przychody osiągnięte przez podatnika ze wskazaniem ich źródeł, koszty ich uzyskania oraz zaliczki na podatek pobrane w danym roku podatkowym. Ogólną zasadą jest, że w PIT-11 wykazuje się przychody podlegające opodatkowaniu. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Niektóre dochody zwolnione od opodatkowania podlegają bowiem wykazaniu w PIT-11. Należą do nich dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych oraz przychody:

 • z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o pdof,
 • otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o pdof, m.in. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
 • pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof.

Istotną zmianą w stosunku do roku ubiegłego jest to, że w informacji PIT-11 za 2019 r. w przychodach zwolnionych od podatku płatnicy mają także obowiązek wykazywać przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia uzyskane przez osoby do 26. roku życia, które korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. W tym celu zmodyfikowano formularz PIT-11. Nowy wzór formularza PIT-11 wersja 25 umożliwia płatnikowi wykazanie odrębnie przychodów „osoby młodej” objętych wskazanym zwolnieniem od podatku dochodowego w rozbiciu na przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych i przychody z umów zlecenia. Może bowiem wystąpić sytuacja, w której podatnik uzyskał przychody zwolnione od podatku dochodowego od kilku płatników i suma tych przychodów przekracza limit zwolnienia (od sierpnia do grudnia 2019 r. kwotę 35.636,67 zł). To, że każdy płatnik jest zobligowany do wykazania wypłaconych podatnikowi zwolnionych od opodatkowania omawianych przychodów pozwoli podatnikowi sprawdzić czy nie doszło u niego do przekroczenia limitu zwolnienia i ustalić w zeznaniu podatkowym prawidłową kwotę przychodu podlegającego opodatkowaniu.


Informację PIT-11 za 2019 r. należy sporządzić na formularzu oznaczonym jako PIT-11(25).

Przekazanie podatnikowi i US

Sporządzający informację PIT-11 mają obowiązek ją przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu. Podatnikowi informację tę przekazują w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Natomiast z obowiązku złożenia PIT-11 do urzędu skarbowego podmioty te muszą się wywiązać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. To oznacza, że składający informację PIT-11 za 2019 r. są zobligowani złożyć ją we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 31 stycznia 2020 r. Natomiast podatnikowi PIT-11 powinni przekazać do 2 marca 2020 r. (29 lutego 2020 r. przypada bowiem w sobotę).

Informację PIT-11 należy złożyć wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w urzędzie skarbowym właściwym:

 • według miejsca zamieszkania podatnika – w przypadku pracowników mających w Polsce miejsce zamieszkania,
 • w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – w przypadku pracowników niemających w Polsce miejsca zamieszkania.

Jeśli jednak sporządzający PIT-11 zaprzestał działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, z omawianego obowiązku musi się wywiązać do dnia zaprzestania działalności. Z kolei w przypadku, gdy obowiązek poboru zaliczek przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o pdof, ustał w trakcie roku podatkowego, to płatnik na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 i przekazania jej w tym terminie pracownikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

autor: Ewelina Piotrowska
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 2020-01-16

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SkladkaZUS.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>