Gazeta PodatkowaPłatnicy, sporządzając PIT-11 za 2015 r., muszą wpisać identyfikator podatkowy podatnika. Osoby fizyczne – w zależności od statusu ewidencyjnego – posługują się w kontaktach z administracją podatkową NIP albo PESEL. To, co płatnik może zrobić, aby prawidłowo wypełnić informację o dochodach, to zwrócić się do podatnika o ujawnienie identyfikatora podatkowego oraz sprawdzić poprawność zapisu podanego przez niego numeru.

NIP albo PESEL

Zakłady pracy, zleceniodawcy, zamawiający wykonanie dzieła (i inni płatnicy wymienieni w art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof, a także w art. 35a ust. 5 ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.) mają obowiązek sporządzić dla każdego podatnika, któremu nie dokonują rocznego obliczenia podatku, PIT-11. Jest to imienna informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Płatnik ma obowiązek podać w PIT-11 – jak na każdym dokumencie związanym z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, których poborem zajmują się organy podatkowe lub celne – identyfikator podatkowy podatnika. Identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej jest NIP albo PESEL. Numerem PESEL posługują się osoby objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, a także nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Pozostałe osoby muszą mieć NIP. Są to m.in. przedsiębiorcy, osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej (patrz tabela).

Najwięcej problemów przysparza płatnikom wypełnienie rubryki z identyfikatorem podatkowym w PIT-11 dla cudzoziemców podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obcokrajowiec objęty rejestrem PESEL posługuje się numerem PESEL, jeżeli spełnia wszystkie wspominane wcześniej wymogi uprawniające do stosowania tego identyfikatora podatkowego. W innym przypadku musi mieć NIP. Niezależnie od tego w PIT-11 należy podać numer służący identyfikacji danej osoby dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym ona mieszka. Jeżeli podatnik nie ma takiego numeru, wpisuje się numer dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, jaki uzyskał w swoim kraju.

Dane dla płatnika

Płatnicy, aby należycie sporządzić PIT-11, mają prawo zażądać od podatnika podania identyfikatora podatkowego. Stanowi o tym art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Nie ma przepisów prawnych regulujących kwestie formalne związane z uzyskaniem informacji o identyfikatorze podatkowym podatnika, w tym ich formę i sposób przechowywania. Płatnicy mają więc w tym zakresie dowolność. Informacje mogą mieć formę pisemnych oświadczeń podpisanych przez podatników, skanów oświadczeń przechowywanych na dysku komputera lub dokumentów elektronicznych z elektroniczną akceptacją zawartych danych.

Zdarza się, że identyfikator podatkowy zmienia się od czasu złożenia przez podatnika takiego oświadczenia, np. w związku z zarejestrowaniem firmy (przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę). Płatnik może przed sporządzeniem PIT-11 zapytać podatnika, czy ma w tym zakresie aktualne dane, czy nie.

Błędny NIP

Płatnicy nie dysponują skutecznymi narzędziami pozwalającymi zweryfikować, czy podatnik podał właściwy identyfikator podatkowy. To, co może zrobić, to sprawdzić w dostępnych w internecie aplikacjach, czy NIP albo PESEL istnieje (jest poprawny), ale nie do kogo należy. Płatnik nie ma jednak obowiązku tego robić. Dokumenty związane z poborem podatku wypełnia się zasadniczo w następujący sposób: jeżeli podatnik nie zawiadomi płatnika o tym, że posługuje się NIP, to należy wpisać jako jego identyfikator podatkowy PESEL.


Aplikacje do sprawdzenia NIP i PESEL są dostępne w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Identyfikator podatkowy podatnika podany w informacji PIT-11 nie zawsze jest prawidłowy. Zdarza się, że płatnik wpisuje PESEL zamiast NIP albo odwrotnie – czasami z własnej winy, niekiedy przez błąd podatnika. Nie zwalnia to jednak podatnika z obowiązku podania w swoim zeznaniu podatkowym właściwego numeru. Należy jednocześnie zaznaczyć, że zastosowanie identyfikatora podatkowego jest uwarunkowane statusem ewidencyjnym podatnika w okresie, którego dotyczy rozliczenie, a nie obowiązującym w momencie jego składania.

Identyfikator podatkowy osoby fizycznej
numer PESEL NIP

osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria:

jest objęta rejestrem PESEL
nie prowadzi działalności gospodarczej
nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT
nie jest płatnikiem podatków
nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi do CEIDG
osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie działalności, do której nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą
osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ale zarejestrowana lub podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik VAT
osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą nieobjęta rejestrem PESEL
osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą będąca płatnikiem podatków
osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą będąca płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 2016-01-11

Ochrona danych osobowych w firmie. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>