Gazeta PodatkowaRoczne sprawozdanie finansowe za dany rok zasadniczo należy zatwierdzić w kolejnym roku. Następnie, w zależności od rodzaju jednostki, trzeba je udostępnić odpowiednim instytucjom. W poniższym harmonogramie przedstawiamy ostateczne terminy wypełniania poszczególnych obowiązków dotyczących zatwierdzenia i składania sprawozdań finansowych za 2022 r. dla podmiotów, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

W poprzednim numerze GP na str. 12 zaprezentowaliśmy pierwszą część harmonogramu dotyczącego prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2022 r. dla jednostek, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W dzisiejszym numerze, w drugiej części tego harmonogramu, przedstawiamy czynności, które należy podjąć już po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r., wraz z ostatecznymi terminami ich wykonania, obowiązującymi jednostki, które roczne sprawozdanie finansowe przygotowują na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym niektóre podmioty są zobowiązane do sporządzenia innych sprawozdań, m.in. sprawozdania z działalności, sprawozdania z płatności i sprawozdania na temat informacji niefinansowych. We właściwym terminie sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu. Jeśli sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), zatwierdzenie sprawozdania następuje po jego przeprowadzeniu przez firmę audytorską. Następnie podlega ono przekazaniu drogą elektroniczną odpowiednim instytucjom, tj. Szefowi KAS lub w KRS oraz w niektórych przypadkach do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wskazane w niniejszym harmonogramie ostateczne terminy, w których wymienione obowiązki powinny zostać zrealizowane, wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw o podatku dochodowym. Co istotne, w trzech poprzednich latach Ministerstwo Finansów postanowiło je wydłużyć przede wszystkim ze względu na pandemię COVID-19. Jak informowaliśmy w poprzednim numerze GP na str. 12, nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy planowane jest wydłużenie tych terminów w przypadku sprawozdań finansowych za 2022 r. Do dnia oddania GP do druku nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi w tej sprawie.

Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r. (cz. II)
Ustawowy termin wykonania Czynność i podstawa prawna Wyjaśnienie Czy dotyczy jednostki Checklista
Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2023 r. Sporządzenie sprawozdania z działalności (art. 45 ust. 4 w powiązaniu z art. 49 ust. 1, ust. 5-7 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości) Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym takie sprawozdanie mają obowiązek przygotować jednostki wskazane w art. 49 ustawy o rachunkowości. Zasadniczo powinno ono mieć postać elektroniczną nieustrukturyzowaną – nie musi mieć postaci XML, więc można sporządzić je np. w formacie pliku pdf. Jednostki, które figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS, sporządzają je w postaci elektronicznej i opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdanie to podpisuje kierownik jednostki, a gdy jest nim organ wieloosobowy zasadniczo podpisują je wszyscy członkowie tego organu. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają podpisanie tego sprawozdania przez tylko jednego z członków zarządu. Wówczas taka osoba musi uzyskać od reprezentowanych przez nią członków organu wieloosobowego oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie lub odmowy złożenia oświadczeń. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia wymagane jest pisemne uzasadnienie. Dokumenty te muszą mieć określoną formę i być dołączone do sprawozdania.
Uwaga: Jednostki małe i mikro mogą nie sporządzać tego sprawozdania, o ile w informacji dodatkowej, a jednostki mikro w informacjach uzupełniających do bilansu, zaprezentują dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.
TAK 
NIE
Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2023 r. Sporządzenie sprawozdania z płatności (art. 63e-63k ustawy o rachunkowości) Obowiązek jego przygotowania wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym mają jednostki działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych, jeśli są to spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub takie spółki jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej i które spełniają warunki określone w art. 63f ust. 1 ustawy o rachunkowości. Powinno ono mieć postać elektroniczną. Podpisuje je kierownik jednostki na takich samych zasadach, jak sprawozdanie z działalności. TAK 
NIE 
Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2023 r. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (art. 49b ustawy o rachunkowości) Zobligowane do jego sporządzenia są podmioty wymienione w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, w tym jednostki zainteresowania publicznego (wskazane w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 tej ustawy). Dotyczy to np. banków, zakładów ubezpieczeń czy emitentów papierów wartościowych. Podpisuje je kierownik jednostki na takich samych zasadach, jak sprawozdanie z działalności.
Uwaga: Można zrezygnować ze sporządzenia tego sprawozdania, a dane związane z raportowaniem niefinansowym zamieścić jako oświadczenie będące wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki.
TAK 
NIE 
Do 2 maja 2023 r. Złożenie sprawozdania finansowego za 2022 r. Szefowi KAS (art. 45 ust. 5 ustawy o pdof – Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) Sprawozdanie finansowe za 2022 r. przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej do KAS podatnicy pdof prowadzący w 2022 r. księgi rachunkowe. Powinni tego dokonać przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej (odpowiadającej strukturze logicznej oraz w formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów). TAK 
NIE 
Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków, tj. do 15 czerwca 2023 r. Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2022 r. (art. 68 ustawy o rachunkowości) Zobligowane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom sprawozdania finansowego za 2022 r. i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania – także sprawozdania z badania są: spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie. Trzeba je udostępnić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Należy mieć na uwadze, że na spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej spoczywa obowiązek udostępnienia akcjonariuszom także sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego. TAK 
NIE 
Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2023 r. Badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. (art. 64 ust. 1 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 68 ustawy o rachunkowości) Badaniu przez firmę audytorską podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek wskazanych w art. 64 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie z badania powinno mieć postać elektroniczną. Biegły rewident, który przeprowadził badanie, opatruje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga:
Czynności związane z badaniem w przypadku podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom sprawozdania z badania, powinny zostać zakończone najpóźniej 15 dni przed terminem ich zgromadzenia. W pozostałych podmiotach badanie musi zakończyć się przed terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
TAK 
NIE 
W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. (art. 53 ust. 1, ust. 2a i ust. 2aa ustawy o rachunkowości) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający następuje po jego rozpatrzeniu, co oznacza, że organ ten uznał je za odzwierciedlające rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.
Uwaga:
Nie zatwierdza się sprawozdań finansowych jednostek, w stosunku do których ogłoszono upadłość oraz kontynuujących działalność jako przedsiębiorstwo w spadku.
Obligatoryjnie
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r. Podział lub pokrycie wyniku finansowego za 2022 r. (art. 53 ust. 3 i ust. 4 ustawy o rachunkowości) Jednostki, które nie są zobowiązane do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez firmę audytorską, mogą dokonać podziału lub pokrycia wyniku finansowego po jego zatwierdzeniu. Jednak podmioty, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, podziału zysku lub pokrycia straty mogą dokonać po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, które poprzedziło wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. W przypadku niespełnienia tego warunku podział lub pokrycie wyniku finansowego jest nieważny z mocy prawa. Obligatoryjnie
W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., nie później niż do 15 lipca 2023 r. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 r. (art. 12 ust. 4 i ust. 5 ustawy o rachunkowości) Księgi rachunkowe jednostki kontynuującej działalność trzeba zamknąć ostatecznie w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Ostateczne zamknięcie ksiąg polega na definitywnym (nieodwracalnym) wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych. Obligatoryjnie
W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. Złożenie sprawozdania finansowego za 2022 r. do Szefa KAS (art. 27 ust. 2 ustawy o pdop – Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) Podatnicy pdop, którzy nie są zwolnieni podmiotowo z podatku oraz którzy nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań do KRS, w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS to sprawozdanie wraz z odmową podpisu, oświadczeniem lub odmową złożenia oświadczenia, jeśli zostały sporządzone, sprawozdanie z badania, a spółki dodatkowo dołączają odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Nie składają sprawozdania z badania podatnicy, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
Uwaga:
Do Szefa KAS podatnicy pdop składają tylko zatwierdzone sprawozdania finansowe – niezatwierdzonych sprawozdań nie przekazuje się do KAS.
TAK 
NIE 
W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., nie później niż do 15 lipca 2023 r. Złożenie w KRS sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz innych dokumentów (art. 69 ustawy o rachunkowości) We właściwym rejestrze sądowym trzeba złożyć: roczne sprawozdanie finansowe wraz z odmową podpisu, oświadczeniem lub odmową złożenia oświadczenia, jeśli zostały sporządzone, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku niektórych jednostek także sprawozdanie z działalności i sprawozdanie z płatności. Odpowiedzialność za ich złożenie ponosi kierownik jednostki.
Uwaga:
Niezatwierdzone w ustawowym terminie sprawozdanie finansowe za 2022 r., składa się w KRS dwukrotnie. Pierwszy raz jako sprawozdanie niezatwierdzone do 15 lipca 2023 r. i drugi raz po jego zatwierdzeniu – w ciągu 15 dni od zatwierdzenia.
TAK 
NIE 
W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., nie później niż do 15 lipca 2023 r. Złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2022 r. (art. 70 ustawy o rachunkowości) Podmioty, które nie figurują w KRS, a ich sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, mają obowiązek złożyć je do ogłoszenia w MSiG. Zobligowane są do tego m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne. Drogą elektroniczną do ogłoszenia w MSiG w terminie 15 dni od daty jego zatwierdzenia przekazuje się sprawozdanie finansowe (bez dodatkowych informacji i objaśnień) wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. TAK 
NIE 

autor: Karolina Paszkowska
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 2022-11-28

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UmowyCywilnoprawne.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>