Gazeta PodatkowaPrzedsiębiorcy mogą składać wnioski o dopłaty do energii do połowy przyszłego roku, z tym że dotyczy to tylko średnich i dużych przedsiębiorców spoza sektora energochłonnego. Stawka jednostkowa dofinansowania wynosi 15 zł/MWh.

Dla średnich i dużych firm

W systemie wsparcia dla przedsiębiorców z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej rozróżnia się dopłaty, które są objęte pomocą de minimis, oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych (około 300 w Polsce), do których ma zastosowanie pomoc publiczna.

Do przedsiębiorców funkcjonujących poza sektorem energochłonnym mechanizm dopłat do energii uzależniono od ich wielkości. Mikro- i mali przedsiębiorcy, czyli ogólnie mówiąc ci, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników, dla otrzymania wsparcia z tytułu wzrostu cen energii mogli składać do 13 sierpnia 2019 r. oświadczenia (do właściwej spółki obrotu energią elektryczną) odnośnie swojego statusu pod względem wielkości, tj. mikro- czy mały przedsiębiorca. Te, które nie złożyły takiego oświadczenia, zablokowały sobie drogę do uzyskania wsparcia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. Dla przedsiębiorców średnich i dużych, czyli takich, którzy zatrudniają 50 pracowników i więcej, dofinansowanie jest wciąż dostępne. Mogą zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej do 30 czerwca 2020 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Wniosek za kwartał kalendarzowy

Wniosek o udzielenie dopłat do energii w formule de minimis przedsiębiorca średni bądź duży jest zobowiązany złożyć za okres kwartału kalendarzowego, o czym mowa w art. 7b ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 ze zm.). Biorąc pod uwagę fakt, że we wniosku należy wskazać wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, wniosek ten trzeba złożyć po 30 września 2019 r., czyli po upływie III kwartału oraz po 31 grudnia – upływie IV kwartału 2019 r. Ostateczny termin na złożenie wniosków za te okresy upływa 30 czerwca 2020 r.

Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków o udzielenie dopłat do energii w formule de minimis jest zarządca rozliczeń cen (Zarządca Rozliczeń SA). To do niego trzeba złożyć wniosek przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej, dedykowanej składaniu wniosków o pomoc de minimis (www.zrsa.pl). We wniosku tym przedsiębiorca jest zobowiązany określić m.in. wysokość wnioskowanego dofinansowania obliczonego zgodnie z art. 7 ust. 4c ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (…).

Dofinansowanie to oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez przedsiębiorcę w okresie do 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Ponieważ dopłaty do energii są objęte pomocą de minimis, do ubiegania się o nią znajdzie zastosowanie cała procedura związana z jej udzielaniem. Wniosek będzie więc obejmować Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. Wzór takiego oświadczenia określa załącznik nr 2 do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

De minimis z limitem

Dofinansowanie dla średniego lub dużego przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji 1407/2013/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis albo rozporządzenia 1408/2013/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub rozporządzenia 717/2014/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. To, na podstawie którego rozporządzenia przedsiębiorca otrzyma dopłatę do energii, uzależnione jest od faktu, w jakim sektorze funkcjonuje. Od konkretnego sektora uzależniony jest też limit pomocy de minimis w okresie 3 lat podatkowych. Dla przedsiębiorców spoza sektora rolnego, rybołówstwa i akwakultury limit ten wynosi 200 tys. euro w bieżącym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro).

Na potrzeby dopłat do energii za dzień udzielenia pomocy de minimis przyjmuje się dzień zatwierdzenia wniosku o udzielenie dopłat przez zarządcę rozliczeń cen. Mowa o tym w art. 7b ust. 9 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (…). Jest to istotna wskazówka dla tych przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis na lata 2017, 2018, 2019. W przyszłym roku nie będą już brać pod uwagę pomocy de minimis otrzymanej w 2017 r., a to zwiększy limit tej pomocy na 2020 r. dla przedsiębiorców, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Przykładowo przedsiębiorca, który w 2017 r. otrzymał 100 tys. euro, w 2018 r. 50 tys. euro, i w 2019 r. 50 tys. euro, w 2020 r. będzie dysponował limitem pomocy de minimis o wartości 100 tys. euro.

Dopłaty z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej

autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 2019-10-07

Zatrudnianie emerytów i rencistów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>