Gazeta PodatkowaKoniec stycznia wyznacza termin złożenia przez płatników, którzy w ciągu roku podatkowego zobowiązani są do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, rocznej deklaracji PIT-4R. W stosunku do lat poprzednich, złożenie PIT-4R za 2014 r. dla większości płatników wiąże się z nowym obowiązkiem polegającym na tzw. internetowej wysyłce tego dokumentu. Jak zatem powinno wyglądać przygotowanie tego rozliczenia?

W prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej zatrudniam 3 pracowników na pełnym etacie i jednego emeryta na umowę zlecenia. Czy w tej sytuacji mam obowiązek przekazania urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-4R za 2014 r. drogą elektroniczną?

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy podatku dochodowego mają obowiązek składania PIT-4R za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli przez internet. Ten sposób jest podstawową formą realizacji tego obowiązku, ale nie jedyną. Ustawodawca pozostawił bowiem prawo do składania PIT-4R tradycyjnie, czyli w formie papierowej, dla sporządzających ją płatników, którzy mają obowiązek przekazania jej w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników. Ustawodawca zastrzegł jednak, że prawo to nie ma zastosowania w przypadku, gdy tacy podatnicy powierzą sporządzenie PIT-4R biuru rachunkowemu. Biura rachunkowe będą te deklaracje składały w imieniu i na rzecz swoich klientów wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego, o ile Czytelnik nie będzie składał deklaracji PIT-4R za 2014 r. za pośrednictwem biura podatkowego, ma prawo przekazać ją urzędowi skarbowemu w formie papierowej.


Prowadzę agencję reklamową, w której zatrudniam tylko 3 osoby, w związku z czym mam prawo do złożenia PIT-4R za 2014 r. w formie papierowej. Czy dla składających PIT-4R w tej formie obowiązują inne terminy niż dla składających je drogą elektroniczną?

NIE. Termin składania PIT-4R nie został uzależniony od formy przekazywania tej deklaracji (papierowa, elektroniczna). W art. 38 ust. 1a, art. 42 ust. 1a i art. 42e ust. 5 ustawy o pdof został on określony na koniec stycznia roku następującego po roku podatkowym. Ponieważ 31 stycznia przypada w 2015 r. w sobotę, podatnicy składający PIT-4R za 2014 r. mają na to czas do 2 lutego 2015 r.


Czy wszyscy płatnicy składający deklaracje PIT-4R przez internet zobowiązani są do uwierzytelniania ich płatnym bezpiecznym e-podpisem?

NIE. Płatnicy będący osobami fizycznymi mogą uwierzytelniać PIT-4R za 2014 r. danymi autoryzującymi. Autoryzacja taka polega na podaniu przez płatnika NIP, pierwszego imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz kwoty przychodu. Kwota przychodu przyjmowana do autoryzacji to przychód z zeznania (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) lub rocznego obliczenia podatku (PIT-40, PIT-40A) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu. Gdy zeznanie lub roczne obliczenie podatku nie było składane za wskazany okres, należy wpisać 0 (zero). W efekcie PIT-4R składany w 2015 r. za 2014 r. wymaga podania przychodu za 2013 r. (albo 0) – z jednego, dowolnie wybranego zeznania lub rocznego obliczenia podatku za ten rok podatkowy.


Szerzej na temat danych autoryzacyjnych pisaliśmy w GP nr 5 z 15.01.2015 r. na str. 1.


W 2014 r. czterem naszym pracownikom pomyłkowo naliczyliśmy i pobraliśmy zaliczki na podatek od przychodów, które korzystają ze zwolnienia od podatku. Czy w takim przypadku w PIT-4R powinniśmy uwzględnić te nienależnie pobrane zaliczki na podatek?

TAK. Płatnik, który nienależnie pobrał w trakcie roku zaliczkę na podatek, powinien ją wykazać w PIT-4R.

Na płatniku ciąży obowiązek wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego wszystkich pobranych od przychodów podatników zaliczek na podatek – bez względu na to, czy zostały one pobrane należnie, czy nienależnie.

W efekcie w PIT-4R Czytelnik powinien wykazać wszystkie pobrane zaliczki na podatek, czyli te od przychodów podlegających opodatkowaniu, jak i te, które pomyłkowo naliczył od przychodów korzystających ze zwolnienia od podatku.


Księgowość i kadry w swojej firmie prowadzę samodzielnie. W 2014 r. po raz pierwszy zatrudniałem zleceniobiorców niebędących moimi pracownikami. Przy obliczaniu podatku od ich należności błędnie pobrałem zamiast zaliczki na podatek zryczałtowany podatek. Czy w związku z tym w PIT-4R powinienem wykazać zryczałtowany podatek jako zaliczkę?

TAK. W sytuacji opisanej w pytaniu zryczałtowany podatek pobrany od umów zlecenia Czytelnik powinien potraktować jako zaliczkę na podatek i ująć go w PIT-4R.

Na płatniku wypłacającym osobom uzyskującym przychody z działalności wykonywanej osobiście ciąży obowiązek prawidłowego ich opodatkowania. W przypadku, gdy pomyli się i pobierze zryczałtowany podatek zamiast zaliczki na podatek, powinien ten błąd skorygować. Podatek ten powinien wówczas wykazać jako zaliczkę w deklaracji PIT-4R oraz sporządzonej dla zleceniobiorcy imiennej informacji PIT-11, dzięki czemu zleceniobiorca w zeznaniu rocznym będzie mógł poprawnie rozliczyć uzyskany przychód.


Sezonowo prowadzę w nadmorskiej miejscowości małą gastronomię zatrudniając w niej pracowników sezonowych. Jaką liczbę podatników powinienem wpisać w deklaracji PIT-4R, jeżeli w lipcu i sierpniu dochodziło do ich rotacji w związku ze zwalnianiem jednych i zatrudnianiem innych?

Wypełniając deklarację PIT-4R nie wykazuje się w niej poziomu zatrudnienia, czyli ilości pracowników już pracujących, dopiero zatrudnianych i tych zwalnianych w danym miesiącu. Dla sporządzenia tej deklaracji istotne jest to, ilu pracownikom płatnik dokonał wypłaty należności pieniężnych albo przekazał inne świadczenia, gdyż to oni wyznaczają wykazywaną w deklaracji PIT-4R liczbę podatników.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 2015-01-26

PIT i CIT w najciekawszych orzeczeniach sądowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jeden komentarz

  1. Pareto 29 stycznia 2015 15:10

    Dobrze, że publikujecie takie informacje. Te przykłady pomagają ludziom zrozumieć niektóre sytuacje z którymi stykają się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>