Gazeta PodatkowaW dzisiejszym numerze rozpoczynamy nasz coroczny cykl artykułów i porad na temat sporządzania zeznań rocznych. Mamy nadzieję, że akcja ta, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, cieszyć się będzie dużą popularnością, a publikowane systematycznie w poniedziałkowych wydaniach GP materiały umożliwią naszym Czytelnikom bezproblemowe rozliczenie z fiskusem za 2013 r. W tym zakresie w stosunku do roku poprzedniego kilka kwestii uległo zmianie. Na co zatem należy zwrócić uwagę w PIT-ach za 2013 r.?

Modyfikacje formularzy

Rozporządzeniem z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1303) Minister Finansów określił m.in. nowe wzory:

  • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, oraz
  • załączników PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG.

Konieczność wprowadzenia zmian do wskazanych formularzy wynikała m.in. z obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. nowych uregulowań w zakresie limitowania 50% tzw. autorskich kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy. W związku z tym w formularzach PIT-37 oraz PIT-36 wyodrębnione zostały pozycje przeznaczone do wykazania przychodów, do których podatnik stosuje 50% koszty uzyskania przychodów.

W formularzu PIT-36L zrezygnowano natomiast z podawania adresu podatnika, podobnie jak w załączniku PIT/D adresu podatnika oraz adresu małżonka. Zmodyfikowano również załącznik PIT/O, z uwagi na zmiany w zasadach rozliczania ulgi internetowej, jakie obowiązują od bieżącego roku. Oprócz tego w pozycjach dotyczących darowizn limitowanych będziemy osobno wykazywać: przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na cele religijne oraz na cele krwiodawstwa.

Ponadto resort finansów we wskazanych formularzach zastąpił dotychczasowe oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego pouczeniem informującym o odpowiedzialności przewidzianej w tym Kodeksie.

 

Ograniczenia kosztów autorskich

Zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów przysługują w odniesieniu do przychodów uzyskanych przez twórców z tytułu:

  • przeniesienia prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  • korzystania z praw autorskich oraz z praw pokrewnych przez artystów wykonawców, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o pdof, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o pdof – Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Od 1 stycznia 2013 r. koszty te są limitowane – łącznie nie mogą one przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdof (art. 22 ust. 9a ustawy o pdof). Stąd w zeznaniach PIT za 2013 r., w których wykazuje się przychody objęte 50% zryczałtowanymi kosztami, ich roczny limit wynosi 42.764 zł (tj. 1/2 z 85.528 zł).

Jednak pomimo ograniczenia w zakresie stosowania 50% kosztów ryczałtowych, twórcy nie utracili możliwości stosowania w zeznaniu rocznym faktycznych kosztów uzyskania przychodów. Stąd, gdy podatnik mający prawo do zryczałtowanych kosztów autorskich jest w stanie udowodnić, że w jego przypadku koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w przywołanym przepisie, ma prawo przyjąć je w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ustawy o pdof). Prawo to przysługuje twórcom również w sytuacji, gdy przekroczą one kwotę omawianego ograniczenia (art. 22 ust. 10a). Co ważne, przy ustalaniu ich wysokości podatnicy nie muszą ograniczać się wyłącznie do tych poniesionych w roku uzyskania przychodów – mogą uwzględnić także bezpośrednio związane z przychodami koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, jak również poniesione po jego zakończeniu, ale przed dniem złożenia zeznania, jednak nie później niż do upływu terminu do jego złożenia (art. 22 ust. 10 ustawy o pdof).

 

Ulga internetowa

W rocznych zeznaniach podatkowych za 2013 r. zmodyfikowane zostało rozliczanie tzw. ulgi internetowej – ograniczony został bowiem krąg podatników, którzy z tej preferencji mogą skorzystać. W 2013 r., zgodnie z art. 26 ust. 6h ustawy o pdof, wydatki w ramach tej ulgi w dotychczasowej wysokości (tj. 760 zł) mogą odliczać jedynie podatnicy, którzy od momentu wejścia ulgi w życie nigdy z niej nie korzystali. Osoby te mają prawo dokonać omawianego odliczenia wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

Jeżeli chodzi o pozostałe warunki korzystania z przedmiotowej ulgi, to nie uległy one zmianie.

 

Rewolucyjne zmiany w uldze na dzieci

W PIT-ach za 2013 r. według innych reguł będziemy również rozliczali tzw. ulgę prorodzinną (ulgę na dzieci). Całkowicie zmieniły się bowiem zasady korzystania z ulgi przez rodziców (opiekunów) posiadających jedno dziecko. Tu o prawie do skorzystania z ulgi począwszy od zeznań za 2013 r. decyduje wysokość dochodu. Ulga nie będzie bowiem przysługiwać rodzicom pozostającym w związku małżeńskim, których łączne dochody przekroczą kwotę 112.000 zł (art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o pdof). Jednocześnie za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się, zgodnie art. 27 ust. 2d ustawy o pdof:

  • osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
  • osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Dochód w tej samej wysokości, czyli przekraczającej 112.000 zł, pozbawi również prawa do przedmiotowej ulgi osoby posiadające status samotnego rodzica w rozumieniu ustawy o pdof i jednocześnie wychowujące jedno dziecko.

Z kolei podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego), ale niebędącego samotnym rodzicem wychowującym dziecko, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, możliwości skorzystania z ulgi pozbawi dochód na poziomie 56.000 zł (art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o pdof).

Do dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym i warunkujących w przypadku rodziców i opiekunów wychowujących lub utrzymujących jedno dziecko prawo do zastosowania ulgi, ustawodawca zalicza dochody opodatkowane według skali podatkowej, z tzw. kapitałów pieniężnych określone w art. 30b ustawy o pdof oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym.

Dochody te podatnik będzie miał jednak prawo pomniejszyć o zapłacone przez siebie oraz potrącone przez płatnika w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe i zagraniczne). Dopiero tak zsumowane i pomniejszone dochody będą decydowały o prawie do przedmiotowej ulgi lub to prawo odbierały (art. 27f ust. 2a ustawy o pdof).

Wysokość samej ulgi dla uprawnionych rodziców (opiekunów) wychowujących w 2013 r. jedno dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie i 1.112,04 zł za cały rok. Podobnie na każde pierwsze i drugie dziecko, ale tu już bez względu na wysokość dochodu rodziców, ulga ta wynosi 92,67 zł miesięcznie i 1.112,04 zł w skali roku (art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof).

Z kolei na trzecie dziecko jej wysokość to 139,01 zł za każdy miesiąc (tj. 1.668,12 zł za cały rok), a na czwarte i każde kolejne – 185,34 zł miesięcznie (tj. 2.224,08 zł za cały rok).

 

autor: Agata Cieśla

Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 2013-12-09

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>