Gazeta PodatkowaOd rozliczenia za październik 2020 r. czynni podatnicy VAT sporządzają i przesyłają nowy plik JPK_VAT. W określonych przypadkach w pliku tym mają oni obowiązek stosowania do pewnych towarów czy usług kodów GTU oraz specjalnych oznaczeń. W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników Ministerstwo Finansów przygotowano propozycję zmian w zakresie wykazywania dokonanych czynności w JPK_VAT, które mają wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia.

Zmiany dotyczące faktur uproszczonych

Elementy pliku JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.). MF planuje zmianę brzmienia § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w celu uregulowania zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności podawania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie (zmiana ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 r.). Ponadto w celu ułatwienia obowiązków ewidencyjnych planuje się doprecyzować kwestię dotyczącą zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego. Zmieni się także brzmienie w § 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia poprzez ujęcie w tym przepisie obowiązku wykazywania w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki VAT oraz sprzedaż zwolnioną, oprócz wysokości podstawy opodatkowania i wysokości VAT należnego nieudokumentowanych fakturami, a także nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej (z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 1-7), również wysokości podstawy opodatkowania i wysokości VAT należnego wynikających z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8.

Oznaczenia GTU

W celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT) a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami planuje się zmienić sposób oznaczeń z typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”.

MF planuje doprecyzować, że oznaczenie „GTU_01” dotyczyć będzie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208. Jak tłumaczy MF, obecna definicja napoju alkoholowego w rozumieniu tej regulacji prawnej nie wiąże się z definicją napoju alkoholowego zawartą w ustawie o podatku akcyzowym, dodatkowo identyfikacja tego rodzaju towarów wspierana jest przez określone wprost oznaczenia CN.

Planuje się także uściślić, że oznaczenie „GTU_03” nie będzie obejmować swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b) § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT i podlegających oznaczeniu „GTU_02”. Zmiana ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do podwójnego przypisywania oznaczeń, tj. „GTU_02” i „GTU_03” dla tych samych dostaw oleju opałowego.

Zamierza się także wskazać, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana „GTU_06”.

Zmieni się również brzmienie § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g) rozporządzenia w celu doprecyzowania, że oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701-8708.

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. h) rozporządzenia wskazane będzie, że oznaczenie „GTU_08” dotyczyć będzie metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT, oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do tej ustawy.

Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, że oznaczeniu „GTU_09” miałyby podlegać inne towary niż te wskazane w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i) rozporządzenia usunięte zostanie sformułowanie „leków oraz wyrobów medycznych”. W związku z tym, oznaczenie „GTU_09” dotyczyć będzie tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostaną ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Ponadto będzie wskazane, że oznaczenie „GTU_10” dotyczyć będzie nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

W § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b) rozporządzenia w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych będzie doprecyzowane brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU_12”, symboli PKWiU 2015.

Oprócz tego, z przepisów będzie wynikać, że oznaczenie „TP” odnosić się będzie do dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotów powiązanych, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Zmiana ta ma wyeliminować konieczność oznaczania transakcji, które nie miałyby adekwatnego znaczenia dla celów analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej.

Natomiast oznaczenie „MPP” będzie dotyczyć wszystkich transakcji objętych MPP, a nie tylko tych z obowiązkiem stosowania tego mechanizmu. Obejmie zatem także te, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

W § 10 rozporządzenia proponuje się dodać ust. 4b, gdzie będzie określone, co uznaje się za transakcję zawartą pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wskazane będzie, że chodzi o powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, czyli powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdop. Wyłączenie dla stosowania oznaczenia „TP” ma dotyczyć przypadku dostaw, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

W § 11 w ust. 6 pkt 3 rozporządzenia będzie doprecyzowany zapis, który uściśli, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej, ponieważ deklaracja importowa nie zawiera takich danych.

W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus, proponuje się dodanie w § 11 rozporządzenia ust. 9, zgodnie z którym zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, będzie mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.

Dotychczasowe struktury JPK_VAT, tj. JPK_V7M i JPK_V7K, można będzie stosować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Oznaczenia „RO” i „WEW”

W celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych MF uznało, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU. W rozporządzeniu będzie także wskazane, że dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie będę oznaczane symbolami procedur, o których mowa w § 10 ust. 4 rozporządzenia.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 2021-04-29

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumPodatnika.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>