Gazeta PodatkowaPracodawcy zatrudniający pracowników w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku mają obowiązek udzielenia pracownikom za sobotę, w którą przypada święto, innego dnia wolnego od pracy. Dzień ten musi przypadać w tym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Zdarza się jednak, że w tak wyznaczonym dniu pracownik jest chory lub wystąpił o urlop na okres obejmujący ten dzień.

Metodyka ustalania wymiaru czasu pracy

Wymiar czasu pracy ogółu zatrudnionych ustala się na podstawie art. 130 K.p. (z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym). W celu jego obliczenia należy:

  • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających),
  • obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ponadto ustalony w podany sposób wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega dodatkowo obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (chodzi tu np. o dni choroby lub urlopu).

Sposób ustalania wymiaru czasu pracy nakazuje obniżenie tego wymiaru o 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Powoduje to, że w organizacji podstawowej (od poniedziałku do piątku), gdy święto przypada w sobotę, która w zakładzie jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, należy wskazać inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym, aby zapewnić pracownikom odpowiednią liczbę dni i godzin pracy. Niewyznaczenie takiego dnia spowoduje, że pracownicy przepracują więcej dni i godzin niż wynika z prawidłowo obliczonego wymiaru czasu pracy. Wszystkie dni świąteczne obowiązujące w Polsce zostały ustanowione w art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Dzień wolny za święto w innych systemach

Jeżeli chodzi o inne systemy czasu pracy, np. system równoważny, to również w tej organizacji wymiar czasu pracy oblicza się zgodnie z art. 130 K.p. Przy czym charakteryzuje się on możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8 godzin. Zazwyczaj więc, w takiej organizacji pracownicy mają dłuższe dniówki robocze i więcej dni wolnych od pracy. Nie zwalnia to jednak pracodawcy od sprawdzenia, czy w okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto w innych dniach niż niedziela, pracownicy mają zaplanowaną odpowiednią liczbę dni i godzin pracy.

Podobnie jest z pracownikami zatrudnionymi na część etatu. W ich przypadku liczbę dni i godzin pracy należy dostosować do obowiązującego ich wymiaru czasu pracy, co najczęściej nie będzie wymagało wskazania dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto.

Absencja w dniu wolnym za święto

Czasami mają miejsce sytuacje, w których pracownik w dniu wolnym wyznaczonym przez pracodawcę za święto, jest nieobecny w pracy. Chorobowa nieobecność pracownika w pracy w dniu wyznaczonym jako wolny za święto nie wpływa na obowiązek wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego z tego tytułu (przykład 1). Wymiar czasu pracy chorującego pracownika ustala się w trybie art. 130 K.p. i obniża o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Również w sytuacji, gdy pracownik miałby korzystać w dniu wyznaczonym jako wolny za święto z urlopu wypoczynkowego, nie ma obowiązku wyznaczenia innego dnia wolnego. Pracownik nie korzysta w takim dniu z urlopu, gdyż zgodnie z zasadami udzielania urlopu wypoczynkowego udziela się go w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, stosownie do obowiązującego go rozkładu czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1541 § 1 K.p.). Oznacza to, że pracownikowi nie udziela się urlopu w dniu, w którym zgodnie z rozkładem ma wolne za święto (przykład 2).

Przykład 1

Pracodawca, który zatrudnia pracowników w systemie podstawowym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, wyznaczył soboty jako dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W okresie rozliczeniowym przypadającym od stycznia do marca 2018 r. jako dzień wolny od pracy za Święto Trzech Króli wyznaczył 12 stycznia br. Jeden z pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie od 8 do 21 stycznia br. Nie powoduje to obowiązku wyznaczenia innego niż 12 stycznia br. dnia wolnego za święto. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń-marzec br. wynoszący 504 godziny należy obniżyć o 72 godziny w związku z chorobą, czyli za 9 dni roboczych. Wyniesie on wówczas 432 godziny, tj. 504 godz. – 72 godz. Przy czym 12 stycznia br. jest traktowany jako dzień wolny przysługujący za święto.


Przykład 2

W zakładzie obowiązuje podstawowy system czasu pracy oraz trzymiesięczne okresy rozliczeniowe. Pracownicy świadczą pracę od poniedziałku do piątku, a soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W celu zapewnienia odpowiedniego wymiaru czasu pracy i liczby dni wolnych pracodawca wyznaczył pracownikom dzień wolny za Święto Trzech Króli na 26 stycznia br.

Jeden z pracowników będzie korzystał z urlopu w okresie od 15 do 28 stycznia br. Za okres urlopu pracodawca odliczy mu 9 dni po 8 godzin każdy, a 26 stycznia br. będzie traktowany jako dzień wolny przysługujący za święto. W związku z tym nie ma potrzeby wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego za święto w rozkładzie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 2018-01-08

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>