Gazeta PodatkowaUsługi doradcze, księgowe, audytu finansowego, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz pozaszkolnych form edukacji podlegają oznaczeniu GTU. Jest to zamknięty katalog usług, w przypadku których ich sprzedawca ma obowiązek w części ewidencyjnej dotyczącej sprzedaży zastosować oznaczenie GTU_12.

Oznaczenie GTU_12

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.). Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że plik JPK dla potrzeb VAT powinien zawierać m.in. informacje o dostawach niektórych wyrobów i świadczonych usługach wraz z odpowiednim ich oznaczeniem oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupów.

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b) tego rozporządzenia, poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5) – oznaczenie GTU_12.

Należy pamiętać, że katalog czynności objętych obowiązkiem oznaczenia w ewidencji VAT u sprzedawcy kodem GTU_12 od 1 lipca 2021 r. został rozszerzony o usługi audytu finansowego sklasyfikowane w PKWiU 69.20.1 oraz pozaszkolne formy edukacji sklasyfikowane w PKWiU 85.5.

Jak tłumaczył MF w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia, którym wprowadzono ten obowiązek, usługi audytu finansowego objęto oznaczeniem GTU_12, ponieważ są to usługi tzw. wrażliwe, często wykorzystywane do podwyższania kosztów. Natomiast odnośnie pozaszkolnych form edukacji wyjaśniono, że postanowiono tymi usługami zastąpić usługi szkoleniowe, tak jak stanowi nazwa grupowania PKWiU 85.5. Podatnicy często wskazywali, że świadczone przez nich usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.5, ale nie sposób ich nazwać usługami szkoleniowymi. Przykładowo: podatnik podał, że usługi polegające na przeprowadzaniu przez stowarzyszenie postępowania kwalifikacyjnego nadającego tytuł rzeczoznawcy zostały sklasyfikowane przez Główny Urząd Statystyczny do symbolu PKWiU 85.59.13.2 jako: „Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” (podany kod PKWiU mieści się z kolei w grupie 85.59: „Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”), ale usługi te nie stanowią szkolenia.

Oznaczenia GTU_12 nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podstawie dowodów sprzedaży, czyli:

  • dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących (do którego stosuje się oznaczenie RO),
  • dokumentu wewnętrznego (do którego stosuje się oznaczenie WEW).

Także na fakturze podatnik nie ma obowiązku stosowania oznaczenia GTU_12.

Prawidłowa klasyfikacja

Przy stosowaniu oznaczenia GTU_12 należy wziąć pod uwagę to, że niektóre usługi wymienione w tabeli, do których prawodawca podał tylko symbol grupy, czyli te oznaczone dwoma czy trzema cyframi, są szerokie i zawierają jeszcze rozwinięcia.

Przykładowo, w grupowaniu PKWiU 85.5 znajdują się m.in.:

  • usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
  • usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki (85.52.12.0),
  • usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych (85.52.13.0),
  • usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej (85.52.19).

Natomiast w grupowaniu PKWiU 73.1 znajdują się m.in.:

  • marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia (73.11.12),
  • usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych (73.11.13),
  • usługi związane z reprezentowaniem mediów (73.12),
  • pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe (73.12.1).
PKWiU 2015 Rodzaje usług
62.02.1 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
62.02.2 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
66.19.91 Usługi związane z doradztwem finansowym
69.20.3 Usługi doradztwa podatkowego
70.22.11 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
70.22.12 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
70.22.13 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
70.22.14 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
70.22.15 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
70.22.16 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.3 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
71.11.24 Usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych
71.11.42 Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
71.12.11 Usługi doradztwa technicznego
71.12.31 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
74.90.13 Usługi doradztwa w sprawach środowiska
74.90.15 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
74.90.19 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane
69.20.1 Usługi w zakresie audytu finansowego
69.20.2 Usługi rachunkowo-księgowe
69.1 Usługi prawne
62.03 Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi
63.11.12 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
66.11.19 Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
66.30 Usługi związane z zarządzaniem funduszami
68.32 Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie
69.20.4 Usługi zarządzania masą upadłościową
70.22.17 Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
90.02.19.1 Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej
70.1 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
73.1 Usługi reklamowe
73.2 Usługi badania rynku i opinii publicznej
72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
85.5 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 2021-10-25

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>