Gazeta PodatkowaPIT za 2018 r. należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika na ostatni dzień 2018 r. Inne kryteria obowiązują w przypadku zeznań podatkowych składanych przez nierezydentów oraz zarządców sukcesyjnych rozliczających zmarłego przedsiębiorcę. Wybór urzędu skarbowego nie zależy od tego, czy rozliczenie przekazywane jest w formie papierowej, czy elektronicznej.

Miejsce zamieszkania

Podstawowym kryterium, na podstawie którego określa się właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, jest miejsce zamieszkania podatnika.

Osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zasadniczo składają PIT za 2018 r. w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2018 r. To samo kryterium obowiązuje również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy składają rozliczenie w urzędzie skarbowym ustalanym według miejsca zamieszkania, bez względu na to, gdzie wykonują działalność gospodarczą. Podatnicy, których zamieszkanie w kraju ustało przed końcem rozliczanego roku podatkowego, zeznanie podatkowe przekazują do urzędu skarbowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski (art. 45 ust. 1b ustawy o pdof).

Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Miejsca zamieszkania nie należy utożsamiać z zameldowaniem. Meldunek służy jedynie potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania.

Szczególne przypadki

Oddzielnie uregulowano kwestię miejsca złożenia rocznego zeznania podatkowego przez małżonków rozliczających się wspólnie i mających różne adresy zamieszkania, a także przez zarządcę sukcesyjnego za zmarłego przedsiębiorcę.

Małżonkowie, którzy korzystają z łącznego opodatkowania swoich dochodów, PIT-36 lub PIT-37 za 2018 r. składają w urzędzie skarbowym właściwym według wspólnego miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2018 r. (mogą posiadać różne adresy zameldowania). Może się jednak zdarzyć, że nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, w związku z czym podlegają pod inne urzędy skarbowe. W takiej sytuacji rozliczenie składają w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z nich. Wybrany urząd skarbowy należy wskazać w zeznaniu podatkowym. Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie wspólnego rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Jeżeli małżonkowie składają poza nim również zeznanie lub zeznania, w których rozliczają dochody niepodlegające łącznemu opodatkowaniu, to właściwość urzędu skarbowego ustala się według miejsca zamieszkania danego małżonka na ostatni dzień roku podatkowego.

Przepisy obowiązujące od 25 listopada 2018 r. pozwalają na kontynuowanie działalności firmy po śmierci właściciela (przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) dzięki ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego. Zarządca może również, począwszy od rozliczeń za 2018 r., złożyć zeznanie podatkowe za podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku (PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS). Składa się je w urzędzie skarbowym właściwym według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Urząd nierezydenta

Nierezydenci podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu swoje roczne rozliczenie przekazują do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się w przypadku nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą zasadniczo ze względu na miejsce (województwo) wykonywania tej działalności. Wyznacznikiem dla nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika – w przypadku gdy pobór podatku następuje przez płatnika, albo miejsce pobytu podatnika – gdy pobór podatku odbywa się bez pośrednictwa płatnika. Jeżeli właściwości urzędu skarbowego nie można ustalić na podstawie wymienionych kryteriów, pod uwagę bierze się miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy).

Urzędy skarbowe wyznaczone na terenie danego województwa do obsługi nierezydentów zostały wskazane w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.

Przykład 1

Pani Anna – uzyskująca dochody wyłącznie z tytułu umowy o pracę – mieszkała do końca sierpnia 2018 r. w Opolu, a później przeprowadziła się do Krakowa. Od września 2018 r. jej miejsce zamieszkania znajduje się w Krakowie. PIT-37 za 2018 r. podatniczka składa w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2018 r., czyli w Urzędzie Skarbowym w Krakowie. Jeżeli pani Anna do momentu złożenia rozliczenia nie zgłosiła administracji skarbowej zmiany miejsca zamieszkania, nowy (aktualny) adres podaje w zeznaniu podatkowym, co zostanie uznane za dokonanie aktualizacji.


Przykład 2

Pan Kamil na stałe mieszka w Łodzi, gdzie pracował od stycznia do listopada 2018 r. W grudniu 2018 r. (tylko w tym miesiącu) przebywał i pracował w Gdyni. Pracodawca z Łodzi przesłał jego PIT-11 do Urzędu Skarbowego w Łodzi. PIT-11 wystawiony przez pracodawcę z Gdyni trafił do Urzędu Skarbowego w Gdyni. Praca w Gdyni miała charakter incydentalny i nie wiązała się ze zmianą miejsca zamieszkania. Pan Kamil powinien więc złożyć PIT-37 za 2018 r. w Urzędzie Skarbowym w Łodzi (właściwym według miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2018 r.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 2019-02-18

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>