Gazeta PodatkowaMijający rok jest dla wielu firm kolejnym trudnym gospodarczo rokiem. Wojna w Ukrainie, galopująca inflacja i rosnące ceny nośników energetycznych nie napawają optymizmem również na przyszłość. Może właśnie z tego powodu, aby choć na chwilę się zdystansować od otaczającej rzeczywistości, firmy starają się na różne sposoby zaakcentować nadchodzące święta. Pomimo różnych kłopotów, także finansowych, w wielu z nich grudzień to nadal czas właściwych tylko temu okresowi wydatków i świadczeń, które należy rozliczyć w podatku dochodowym.

W świątecznej atmosferze

W dużym uproszczeniu atmosfera w firmie to coś, co nas otacza. W okresie okołoświątecznym przejawem dbałości o to, by była ona dobra, jest umieszczanie w przestrzeni firmowej świątecznych aranżacji. Zazwyczaj są one zlokalizowane w miejscach ogólnodostępnych, z których najczęściej korzystają klienci, lub w pomieszczeniach, gdzie zwyczajowo odbywają się spotkania kontrahenckie.

Ponieważ świąteczny wystrój ma głównie na celu zachęcenie klientów do skorzystania z firmowej oferty, działania w omawianym zakresie należy uznać za mające charakter marketingowy. Trudno zaprzeczyć, że koszty ponoszone w tym obszarze zmierzają do wykreowania wizerunku firmy. Ich efektem jest bowiem zamierzony sposób jej oceny przez osoby i podmioty z zewnątrz. O ile zatem omawiane wydatki nie odbiegają od przyjętych w praktyce gospodarczej standardów (należy podkreślić, że nie chodzi tu o kryterium wartościowe), nie można ich uznać za wydatki o charakterze reprezentacyjnym. W konsekwencji będą one stanowiły koszty podatkowe w pełnej poniesionej wysokości jako wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem firmy.

Dużo firm dekoracje świąteczne umieszcza nie tylko w przestrzeni przeznaczonej dla klientów. Pojawiają się one również na poszczególnych stanowiskach pracy – tu mogą mieć pozytywny wpływ na nastroje pracowników. To może wpływać na integrowanie się zespołu pracowniczego oraz na identyfikację jego członków z pracodawcą. Wydatki, jakie w związku z tym ponosi pracodawca, również mogą obciążać firmowe koszty podatkowe jako tzw. koszty pracownicze.

Świąteczne świadczenia dla pracowników

Gwiazdka to w wielu firmach także czas dodatkowych gratyfikacji dla pracowników. W praktyce polegają one głównie na przekazywaniu osobom uprawnionym do tego typu pomocy m.in. premii pieniężnych, kart przedpłaconych, bonów towarowych oraz paczek. Wszystkie te świadczenia w całości podlegają opodatkowaniu, gdy zostaną sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy.

Natomiast w sytuacji, gdy świąteczne gratyfikacje pracowników w postaci zróżnicowanych kwotowo świadczeń pieniężnych, kart przedpłaconych czy paczek są w całości sfinansowane ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, a ich wartość łącznie z otrzymanymi wcześniej świadczeniami przyznanymi w związku z działalnością socjalną pracodawcy nie przekracza w 2022 r. kwoty 2.000 zł, to wartość świątecznego świadczenia będzie w całości korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). Gdy jednak w roku podatkowym suma tych świadczeń przekroczy ustawowy limit, to nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu.

Omawiane zwolnienie nie ma zastosowania do sfinansowanych ze wskazanych funduszy i przekazywanych pracownikom bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Udostępniając im takie świadczenia, pracodawca powinien w miesiącu przekazania opodatkować ich wartość wraz z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy uzyskanymi przez pracownika w tym miesiącu.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Wskaźniki i stawki Wskaźniki przydatne w rozliczaniu podatku dochodowego dostępne w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Wśród pracowników nie brakuje osób, które w okresie świątecznym potrzebują konkretnej, finansowej pomocy bezzwrotnej np. w formie zapomogi. Po stronie pracowników zapomogi będą każdorazowo stanowiły przychód ze stosunku pracy. Jednak po spełnieniu ustawowych warunków mogą one być objęte zwolnieniem od podatku dochodowego. Jeżeli pracodawcy rozważają udzielenie takiej pomocy, to warto z podjęciem decyzji pospieszyć się do końca grudnia. Trzeba bowiem w tym miejscu przypomnieć, że rok 2022 jest ostatnim rokiem z tzw. pandemicznymi limitami zwolnień z pdof. Pierwszy tzw. pandemiczny limit to podwyższony do 3.000 zł limit zwolnienia dla zapomóg określonych w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof (tj. dla zapomóg innych niż tzw. losowe z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, wypłacanych z funduszy zakładowych lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji). Drugim jest podwyższony do 10.000 zł limit zwolnienia od pdof dla tzw. zapomóg losowych wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o pdof. Z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpi powrót do starych limitów, czyli w przypadku zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof – do 1.000 zł w skali roku, a w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o pdof – do 6.000 zł w skali roku.

Wsparcie dla emerytów

Dla emerytów i rencistów wartość uzyskanej od byłego pracodawcy pomocy świątecznej stanowi w pdof przychód z innych źródeł, który – w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof – może korzystać ze zwolnienia od pdof. Na jego podstawie wolne od pdof są świadczenia (rzeczowe i pieniężne) otrzymywane przez te osoby w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy m.in. stosunkiem pracy. Polski Ład 2.0 (Dz. U. z 2022 poz. 1265 ze zm.), który wszedł w życie 1 lipca 2022 r., zwolnieniem określonym w tym przepisie objął również wskazane w nim świadczenia otrzymywane przez osoby uzyskujące nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Ponadto podwyższył roczny limit tego zwolnienia z 3.000 zł do 4.500 zł. Wprowadzone nim zmiany obowiązują wstecznie, gdyż mają zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Dlatego w 2022 r. dopiero nadwyżka ponad 4.500 zł opodatkowana jest 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof).

Emeryt lub rencista uzyskujący świąteczne świadczenie niepieniężne zobowiązany jest przed udostępnieniem świadczenia wpłacić świadczeniodawcy kwotę należnego podatku (art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy o pdof).

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 2022-12-22

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>