Gazeta PodatkowaPracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Inicjatorem takiego dokształcania może być pracownik lub pracodawca. W razie podnoszenia kwalifikacji zawodowych z woli pracodawcy może być konieczne zawarcie umowy szkoleniowej. Natomiast gdy pracownik podnosi kwalifikacje we własnym zakresie, może mieć przyznane określone świadczenia w porozumieniu zawieranym pomiędzy stronami.

Z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 K.p.). Wiąże się to z przysługiwaniem określonych uprawnień. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

 • urlop szkoleniowy,
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Te dwa uprawnienia mają charakter obligatoryjny. Oznacza to, że w przypadku, gdy pracodawca kieruje pracownika do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub wyraża na nie zgodę, pracownikowi urlop szkoleniowy i zwolnienie w celu przybycia i wzięcia udziału w zajęciach przysługuje z mocy prawa.


Za czas urlopu szkoleniowego i zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu eksternistycznego,
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub zawodowego,
 • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca może też przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 K.p.).

Urlop szkoleniowy

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Przy czym z wnioskiem o ten urlop, a także o zwolnienie z części lub całości dnia pracy musi wystąpić pracownik. Za czas korzystania z tych uprawnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy/zwolnienie od pracy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego. Jednakże składniki ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub urlop szkoleniowy. Tak wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia… (Dz. U. z 2017 r. poz. 927).

Umowa szkoleniowa

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron (art. 1034 K.p.). Umowa ta zwana jest w praktyce umową szkoleniową (niekiedy też lojalnościową). Sporządza się ją w formie pisemnej, a jej postanowienia nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż przepisy Kodeksu pracy. Oznacza to, że nie można w niej wyłączyć prawa pracownika do świadczenia z tytułu dokształcania, które gwarantują mu przepisy Kodeksu pracy, np. urlopu szkoleniowego.

Przy czym zawarcie tej umowy jest obowiązkowo wymagane, gdy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast nie ma takiej konieczności, gdy pracodawca nie przewiduje odpracowania przyznanej pomocy po zakończeniu dokształcania. Należy wskazać, że okres pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu dokształcania nie może być dłuższy niż 3 lata. Obowiązki pracownika wynikające z umowy szkoleniowej mają więc charakter terminowy.

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę niezawierającą warunku pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wówczas taka umowa może określać jedynie rodzaj, wysokość i zasady wypłaty świadczeń dodatkowych. Pomimo braku obowiązku pozostania w zatrudnieniu po zakończeniu dokształcania, udzielone pracownikowi świadczenia mogą podlegać zwrotowi na warunkach określonych w art. 1035 K.p.


Przykładowy wzór umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych dostępny jest w serwisie
druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.

Zwrot kosztów kształcenia

Wymienione w umowie szkoleniowej dodatkowe świadczenia w niektórych okolicznościach podlegają obowiązkowi zwrotu. Warunki zwrotu tych świadczeń wynikają z art. 1035 K.p. Regulacja ta przewiduje, że pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie szkoleniowej, nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 K.p. (mobbing),

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 K.p. (z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę) lub art. 943 K.p. (mobbing), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zwrotu dofinansowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu wynikającego z umowy szkoleniowej lub rozwiązania jej w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (patrz ramka).

Warunki zwrotu kosztów kształcenia

„(…) w ocenie MPiPS, przy stosowaniu przepisów art. 1035 Kodeksu pracy zasadne wydaje się przyjęcie założenia, że kwota kosztów dodatkowych świadczeń poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, zwracana przez pracownika:

powinna odpowiadać pełnej wartości świadczeń dodatkowych poniesionych przez pracodawcę, w przypadku niepodjęcia przez pracownika podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w warunkach określonych w art. 1035 pkt 1 K.p.,
powinna być obliczona z uwzględnieniem proporcji wartości kosztów poniesionych przez pracodawcę i okresu, jaki pracownik jeszcze przepracowałby w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyby nie doszło do przerwania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w warunkach określonych w art. 1035 pkt 1 K.p.,
powinna być obliczona z uwzględnieniem proporcji wartości kosztów poniesionych przez pracodawcę i okresu, jaki pracownik jeszcze przepracowałby w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyby nie doszło do ustania zatrudnienia w okolicznościach wskazanych w art. 1035 pkt 2-4 K.p.,
powinna być obliczona z uwzględnieniem proporcji wartości kosztów poniesionych przez pracodawcę i okresu, jaki pracownik miałby jeszcze do przepracowania w ustalonym w umowie szkoleniowej okresie pozostawania w zatrudnieniu, gdyby w tym czasie nie doszło do ustania zatrudnienia w okolicznościach wskazanych w art. 1035 pkt 2-4 K.p. (…)”.

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udostępnione naszemu Wydawnictwu w dniu 20 kwietnia 2012 r.

 

Przykładowy wzór umowy szkoleniowej

UMOWA

o podnoszenie
kwalifikacji zawodowych

Zawarta
w dniu 6
września 2021 r.
Lesznie

pomiędzy:
ABCD
Sp. z o.o. w Lesznie ul. Dobra 24/1,

reprezentowaną przez Karola
Kumora,
zwaną dalej Pracodawcą,

Danielem
Kuzickim
zamieszkałym w Lesznie
ul. Kasztanowa 28/2
, zwanym dalej Pracownikiem.

§ 1

 1. Pracownik zobowiązuje się do podniesienia swoich
  kwalifikacji zawodowych z inicjatywy/za zgodą*)
  Pracodawcy. W tym celu od 1
  października 2021 r.
  rozpocznie naukę/szkolenie*)
  na
  Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu na kierunku Prawo Zamówień
  Publicznych

  Kształcenie będzie odbywało się w systemie podyplomowym
 2. Powinnością Pracownika będzie:
  • uczestniczenie w zajęciach,
  • doręczanie
   Pracodawcy harmonogramu zajęć
   *).

§ 2

Pracodawca
zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi następujących świadczeń
dodatkowych:

 • opłacenia 50%
  czesnego za I
  rok
  studiów/kursu/szkolenia*),
 • zwrotu kosztów przejazdu do miejscowości
  pobierania nauki
  na zajęcia według zasad jak przy
  podróżach
  służbowych na terenie kraju*),
 • zwrotu
  kosztów podręczników i innych materiałów
  *),
 • inne      


  *)

§ 3

 1. Pracownik zobowiązuje się do przepracowania
  u Pracodawcy okresu 1
  roku
  po ukończeniu nauki (zdaniu
  egzaminu dyplomowego) pod rygorem zwrotu otrzymanych od Pracodawcy
  świadczeń.
 2. Pracodawca ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów
  w razie:

  • niepodjęcia nauki lub jej przerwania przez
   Pracownika z nieuzasadnionych przyczyn,
  • rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę bez
   wypowiedzenia z winy Pracownika, w trakcie
   podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie wskazanym
   w pkt 1 po jego ukończeniu,
  • wcześniejszego niż w okresie wskazanym
   w pkt 1 rozwiązania umowy o pracę przez
   Pracownika za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy
   o pracę z powodu mobbingu,
  • rozwiązania umowy o pracę przez
   Pracownika bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 K.p. lub
   art. 943 K.p., mimo braku przyczyn
   określonych w tych przepisach.
 3. Pracodawcy przysługuje roszczenie o zwrot
  poniesionych kosztów wynikających z niniejszej umowy,
  pomniejszonych proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez
  Pracownika po ukończeniu nauki lub do okresu zatrudnienia
  w czasie podnoszenia kwalifikacji.

§ 4

Wszelkie
zmiany do Umowy mogą być wprowadzone w formie aneksów
podpisanych przez obie strony.

§ 5

W sprawach
nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
pracy i Kodeksu cywilnego.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

6.09.2021 r. Daniel Kuzicki
(data i podpis Pracownika)
Karol Kumor
(podpis Pracodawcy)
*) niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 2021-08-16

Zatrudnianie cudzoziemców. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>